| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 311/XXXIX/14 Rady Powiatu w Otwocku

z dnia 23 października 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki, ustalenia warunków oraz zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 pkt 6 i ust. 2, art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki udostępnione dla operatorów i przewoźników zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z tych przystanków określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 233/XXVIII/13 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego,  których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki oraz ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za korzystanie z nich.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Atłowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 311/XXXIX/14
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 23 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 311/XXXIX/14
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 23 października 2014 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Otwockiego

Ustala się następujące zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych:

1. Z przystanków komunikacyjnych korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

2. Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem a Powiatem Otwockim.

3. Umowa, o której mowa w pkt. 2 zawierana jest na wniosek operatora lub przewoźnika, składany do Starosty Otwockiego.

4. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 3 należy dołączyć:

a) proponowany rozkład jazdy z uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych w wykazie przystanków stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały,

b) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

5. Umowa będzie zawarta na okres ważności zezwolenia. Umowa określi między innymi: ilość zatrzymań środka transportu na przystankach, wykaz obsługiwanych przystanków według rozkładu jazdy.

6. Przystanki komunikacyjne mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi podróżnych na liniach komunikacyjnych, zgodnie z aktualnym rozkładem jazdy.

7. Przewoźnicy są zobowiązani do zatrzymania się na początku zatoki przystankowej lub przy słupku przystankowym, w taki sposób aby nie ograniczać przepustowości i nie blokować stanowiska innym przewoźnikom oraz w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

8. Korzystający z przystanku komunikacyjnego jest obowiązany do ścisłego przestrzegania godzin odjazdu i przyjazdu ustalonych w aktualnym rozkładzie jazdy.

9. Zatrzymywanie pojazdów na przystankach komunikacyjnych następuje wyłącznie na czas niezbędny do wsiadania i wysiadania pasażerów lub w przypadku sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, na czas potrzebny do pobrania należności.

10. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych, po wcześniejszym dostarczeniu do Starostwa Powiatowego w Otwocku.


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, linowo-terenowym, morskim oraz w żegludze śródlądowej.

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego, właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów, a także rodzaj przewozów lub fakt zawarcia porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego jest m.in. powiat.

Określenie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz warunków i zasad korzystania, w odniesieniu do tych obiektów i urządzeń będących własnością lub zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, następuje w drodze uchwały podjętej przez radę lub sejmik.

W art. 16 ustawy o transporcie zbiorowym ustalono szczególne zasady wykorzystywania takich przystanków.

Za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jst, mogą być pobierane opłaty.

Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przy drogach publicznych i dworcach stanowią dochód jst, z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie tych przystanków.

W związku z powyższym 25 kwietnia 2013 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła uchwałę Nr 233/XXVIII/13 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Otwockiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Otwocki oraz ustalenia warunków, zasad korzystania i opłat za korzystanie z nich.

Ze względów ekonomicznych Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu w dniu 19 lutego 2014 r. przyjęła wniosek, aby za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych nie była pobierana opłata.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Cypel

absolwent pedagogiki (specjalizacja doradztwo zawodowe z coachingiem) oraz studiów podyplomowych z zarządzania personelem. Od 2011 roku aktywnie zajmuje się̨ coachingiem, który jest jego pasją. Ukończył Practitioner Coach Diploma, szkolenie certyfikowane przez Noble Manhattan Coaching, International Institute of Coaching and Mentoring oraz Institute of Leadership and Management. Dodatkowo ukończył Coaching Clinic® Licensing Program, szkolenie licencjonowane przez CoachU oraz International Coach Federation, tym samym stając się̨ licencjonowanym trenerem Coaching Clinic®, najbardziej kompleksowego na polskim rynku szkolenia rozwijającego umiejętności coachingowe menedżerów. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Coachingu i Rozwoju oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Autor artykułów o tematyce coachingowej dla: czasopisma Personel i Zarządzanie oraz tekstów portali prnews.pl, hrnews.pl, architekcikariery.pl, a także autor komentarzy do czterech dylematów etycznych coacha w książce „Profesjonalny coaching zasady i dylematy etyczne w pracy coacha”. Jest również̇ jednym ze współautorów książki „Zastosowanie coachingu w polityce społecznej”. W 2015 r. przeprowadził pierwsze w Polsce badania naukowe nad skutecznością̨ e-coachingu w rozwoju osobistym ludzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »