| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne Burmistrza Wyszkowa

z dnia 31 grudnia 2014r.

zawarte pomiędzy: Gminą ,,A” - Gminą Zabrodzie „Powierzającym”, a Gminą „B” - Gminą Wyszków „Przyjmującym” w sprawie wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”

Na podstawie :

1. Art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn.zm.)

2. Art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1115 z późn. zm.).

3. Art. 41 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.1356 z późn.zm.).

4. Art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

5. Art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn zm.).

6. Uchwały Nr XLIX/256/2014 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 31 października 2014r.

7. Uchwały Nr IV/9/14 Rady Gminy Wyszków z dnia 30 grudnia 2014r.

§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący przyjmuje do wykonania zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w "Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki" w szczególności:

1. Prowadzenie konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

2. Prowadzenie konsultacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą.

§ 2. 1. W ramach wykonywania zadań objętych Porozumieniem, Przyjmujący odpowiada za organizację i funkcjonowanie, a w szczególności zapewni możliwość korzystania ze wszystkich usług Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki wszystkim mieszkańcom Powierzającego na jednakowych zasadach.

2. Przyjmujący zobowiązuje się wykonywać zadania objęte Porozumieniem z zachowaniem zasad określonych właściwymi przepisami i w sposób zapewniający mieszkańcom Powierzającego dogodny dostęp do usług Gminnego Punktu Promocji Zdrowia i Profilaktyki.

§ 3. 1. Na realizację zadań objętych Porozumieniem Powierzający przekaże Przyjmującemu dotację w wysokości 4.713,00 zł. (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście zł).

2. Dotacja będzie przekazana, przelewem na rachunek bankowy Przyjmującego: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003, w terminie do 16.02.2015r.

3. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. 1, Przyjmujący jest zobowiązany wykorzystać do dnia 31.12.2015r.

4. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania oraz kserokopie dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu porozumienia Przyjmujący przekaże Powierzającemu do dnia 15.01.2016r.

5. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Przyjmujący jest zobowiązany zwrócić Powierzającemu odpowiednio do dnia 15.01.2016r.

§ 4. 1. Powierzający ma prawo do kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych Porozumieniem.

2. O zamierzonej kontroli Powierzający zobowiązany jest powiadomić Przyjmującego co najmniej 7 dni roboczych wcześniej.

§ 5. 1. Porozumienie zawarte zostaje na okres 02.01.2015r. - 31.12.2015r.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za trzymiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie od dnia 02.01.2015r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Strony.

§ 8. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Gmina "A" - Powierzający

Wójt Gminy Zabrodzie


Tadeusz Michalik

Gmina "B" - Przyjmujący

Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »