| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]), oraz art.13 w związku z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się "Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


Załącznik do Uchwały Nr VIII/32/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 4 marca 2015 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert
na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

§ 1. Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 90 ust. 1b lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, które będą realizowały zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Góra Kalwaria.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami);

2) ustawie zmieniającej - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 827 z późniejszymi zmianami;

3) gminie - rozumie się przez to Gminę Góra Kalwaria;

4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria;

5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej;

6) niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - rozumie się przez to przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. 1. Burmistrz zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego: "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Góra Kalwaria, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego", ogłasza konkurs.

2. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 4. 1. Ogłoszenie konkursu, powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w tym o planowanej wysokości dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, które będzie przysługiwało podmiotom realizującemu zadanie;

3) warunkach jakie musi spełnić niepubliczne przedszkole i niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, które będą realizowały zadanie;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) sposobie i terminach składania ofert;

6) kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

7) podmiotach, które realizowały to zadanie w trzech latach poprzedzających ogłaszany konkurs ofert i wysokości dotacji jakie na podstawie tego zlecenia otrzymały.

2. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Konkurs ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;

3) na stronie internetowej urzędu.

4. Ogłoszenie konkursu można zamieścić w lokalnych mediach.

§ 5. 1. Oferta składana w konkursie o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wniosek ofertowy, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, który poza danymi podstawowymi zawiera:

a) informację o liczbie dzieci, jaką przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego planuje przyjąć w trybie rekrutacji prowadzonej w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na dany rok szkolny,

b) plan organizacji pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, w planowanym okresie realizacji zadania, w tym:

- planowaną liczbę oddziałów i liczbę dzieci w oddziałach,

- dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego,

- wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,

c) informację o bazie lokalowej wraz z wyposażeniem i placem zabaw dla dzieci,

d) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy,

e) bezimienny wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe informacje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska,

f) imienną informację o osobie kierującej przedszkolem/inną forma wychowania przedszkolnego,

g) imienną informację o osobie pełniącej nadzór pedagogiczny w przedszkolu /innej formie wychowania przedszkolnego i jej kwalifikacjach,

h) wykaz stanowisk niepedagogicznych.

2) informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania przedszkolnego oraz potencjale umożliwiającym wysoką jakość wykonania zadania;

3) Załączniki do oferty:

a) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, które/a ma realizować zadanie,

b) oświadczenie - zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy w brzmieniu nadanym art. 1 pkt. 20 lit b ustawy zmieniającej lub w art. 90 ust. 1c w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego,

c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.

§ 6. 1. Burmistrz powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją".

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą co najmniej trzy osoby.

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący, wskazany przez Burmistrza.

4. Komisja podejmuje decyzje w składzie co najmniej trzech członków w tym przewodniczącego.

5. Do zadań komisji, należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, oraz wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

6. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.

7. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii.

§ 7. 1. Ocena formalna ofert, polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu, w tym w szczególności warunkami określonymi w § 5.

2. Komisja może wezwać oferenta do dokonania poprawek w ofercie, jeśli wynikają z oczywistych błędów pisarskich.

3. Sytuację o której mowa w ust. 2, odnotowuje się w protokole z postępowania konkursowego.

4. W postępowaniu konkursowym, odrzuca się oferty, które:

1) złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu;

2) podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta;

3) nie zawierają załącznika określonego w § 5 ust. 3;

4) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę.

5. Oferty nie spełniające wymagań formalnych są odrzucane.

6. Oferty spełniające wymogi formalne przekazywane są do oceny merytorycznej.

§ 8. 1. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania przez oferenta zadania polegającego na zapewnieniu dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, stosując następujące kryteria:

1) możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy;

2) atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3) organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;

4) możliwość zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) sposób organizacji zajęć dodatkowych;

6) kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne;

7) sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego;

8) doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Oględziny prowadzi się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z oględzin sporządza się protokół.

4. Członkowie komisji dokonują oceny ofert, przyznając punkty w skali od 0 do 10.

5. Komisja wskazuje ofertę z najwyższą sumą punktów jako ofertę rokującą najwyższą jakość wykonania zadania.

6. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania, podejmuje Burmistrz.

§ 9. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego, komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) listę obecności członków na posiedzeniach komisji;

2) oświadczenia członków komisji, dotyczące braku podstaw do wyłączenia z prac komisji na podstawie przepisu, o którym mowa w § 6 ust. 6;

3) listę ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie;

4) dodatkowy protokół z oględzin, o których mowa w § 8 ust. 3;

5) informację podsumowującą ocenę formalną ofert;

6) informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert;

7) wskazanie oferty, która rokuje najwyższą jakość wykonania zadania.

§ 10. 1. Po zakończeniu prac komisji przewodniczący przekazuje Burmistrzowi dokumentację konkursową.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert, podaje się do publicznej wiadomości:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;

3) na stronie internetowej urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


[1]] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2014 r. poz. 7, poz. 811.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »