| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]), oraz art.13 w związku z art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827 ze zm.[2]), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się "Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


Załącznik do Uchwały Nr VIII/32/2015
Rady Miejskiej Góry Kalwarii
z dnia 4 marca 2015 r.

Regulamin otwartego konkursu ofert
na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego
w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

§ 1. Regulamin otwartego konkursu ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, zwany dalej "Regulaminem", określa tryb przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wyłonienie niepublicznych przedszkoli, o których mowa w art. 90 ust. 1b lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy, które będą realizowały zadanie organizacji wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Góra Kalwaria.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.
2572 z późniejszymi zmianami);

2) ustawie zmieniającej - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 czerwca
2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 roku, poz. 827 z późniejszymi zmianami;

3) gminie - rozumie się przez to Gminę Góra Kalwaria;

4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria;

5) konkursie - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmieniającej;

6) niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego - rozumie się przez to przedszkole lub niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego wpisaną do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 3. 1. Burmistrz zamierzający powierzyć realizację zadania publicznego: "Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Góra Kalwaria, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, w niepublicznym przedszkolu lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego", ogłasza konkurs.

2. Uprawnionymi do przystąpienia do konkursu są organy prowadzące niepubliczne przedszkola i niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego wpisane do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.

§ 4. 1. Ogłoszenie konkursu, powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w tym o planowanej wysokości dotacji na jedno dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, które będzie przysługiwało podmiotom realizującemu zadanie;

3) warunkach jakie musi spełnić niepubliczne przedszkole i niepubliczna inna forma wychowania przedszkolnego, które będą realizowały zadanie;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) sposobie i terminach składania ofert;

6) kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert;

7) podmiotach, które realizowały to zadanie w trzech latach poprzedzających ogłaszany konkurs ofert i wysokości dotacji jakie na podstawie tego zlecenia otrzymały.

2. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Konkurs ogłasza się:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;

3) na stronie internetowej urzędu.

4. Ogłoszenie konkursu można zamieścić w lokalnych mediach.

§ 5. 1. Oferta składana w konkursie o którym mowa w § 3 ust. 1, zawiera w szczególności:

1) wniosek ofertowy, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, który poza danymi podstawowymi zawiera:

a) informację o liczbie dzieci, jaką przedszkole/inna forma wychowania przedszkolnego planuje przyjąć w trybie rekrutacji prowadzonej w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na dany rok szkolny,

b) plan organizacji pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, w planowanym okresie realizacji zadania, w tym:

- planowaną liczbę oddziałów i liczbę dzieci w oddziałach,

- dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego,

- wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,

c) informację o bazie lokalowej wraz z wyposażeniem i placem zabaw dla dzieci,

d) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy,

e) bezimienny wykaz stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe informacje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska,

f) imienną informację o osobie kierującej przedszkolem/inną forma wychowania przedszkolnego,

g) imienną informację o osobie pełniącej nadzór pedagogiczny w przedszkolu /innej formie wychowania przedszkolnego i jej kwalifikacjach,

h) wykaz stanowisk niepedagogicznych.

2) informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania przedszkolnego oraz potencjale umożliwiającym wysoką jakość wykonania zadania;

3) Załączniki do oferty:

a) kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, które/a ma realizować zadanie,

b) oświadczenie - zobowiązanie do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy w brzmieniu nadanym art. 1 pkt. 20 lit b ustawy zmieniającej lub w art. 90 ust. 1c w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego,

c) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.

§ 6. 1. Burmistrz powołuje komisję konkursową, zwaną dalej "komisją".

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą co najmniej trzy osoby.

3. Pracami komisji kieruje przewodniczący, wskazany przez Burmistrza.

4. Komisja podejmuje decyzje w składzie co najmniej trzech członków w tym przewodniczącego.

5. Do zadań komisji, należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, oraz wskazanie ofert, które rokują najwyższą jakość wykonania zadania.

6. Do członków komisji biorących udział w opiniowaniu ofert, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, dotyczące wyłączenia pracownika.

7. Obsługę administracyjną komisji zapewnia Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii.

§ 7. 1. Ocena formalna ofert, polega na porównaniu ofert z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu, w tym w szczególności warunkami określonymi w § 5.

2. Komisja może wezwać oferenta do dokonania poprawek w ofercie, jeśli wynikają z oczywistych błędów pisarskich.

3. Sytuację o której mowa w ust. 2, odnotowuje się w protokole z postępowania konkursowego.

4. W postępowaniu konkursowym, odrzuca się oferty, które:

1) złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu;

2) podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta;

3) nie zawierają załącznika określonego w § 5 ust. 3;

4) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę.

5. Oferty nie spełniające wymagań formalnych są odrzucane.

6. Oferty spełniające wymogi formalne przekazywane są do oceny merytorycznej.

§ 8. 1. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania przez oferenta zadania polegającego na zapewnieniu dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy, możliwości odbycia obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy.

2. Komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert, stosując następujące kryteria:

1) możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy;

2) atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

3) organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;

4) możliwość zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) sposób organizacji zajęć dodatkowych;

6) kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne;

7) sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego;

8) doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Oględziny prowadzi się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta. Z oględzin sporządza się protokół.

4. Członkowie komisji dokonują oceny ofert, przyznając punkty w skali od 0 do 10.

5. Komisja wskazuje ofertę z najwyższą sumą punktów jako ofertę rokującą najwyższą jakość wykonania zadania.

6. Ostateczną decyzję o zleceniu zadania, podejmuje Burmistrz.

§ 9. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego, komisja sporządza protokół, który zawiera:

1) listę obecności członków na posiedzeniach komisji;

2) oświadczenia członków komisji, dotyczące braku podstaw do wyłączenia z prac komisji na podstawie przepisu, o którym mowa w § 6 ust. 6;

3) listę ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie;

4) dodatkowy protokół z oględzin, o których mowa w § 8 ust. 3;

5) informację podsumowującą ocenę formalną ofert;

6) informację podsumowującą ocenę merytoryczną ofert;

7) wskazanie oferty, która rokuje najwyższą jakość wykonania zadania.

§ 10. 1. Po zakończeniu prac komisji przewodniczący przekazuje Burmistrzowi dokumentację konkursową.

2. Wyniki otwartego konkursu ofert, podaje się do publicznej wiadomości:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych;

3) na stronie internetowej urzędu.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zenon Nadstawny


[1]] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2014 r. poz. 7, poz. 811.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Budujesz-Kupujesz.pl

Eksperci budowlani

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »