| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/485/2014 Rady Gminy Wieliszew

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art., 258,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 387 475,29 zł.

2. Dochody po zmianie wynoszą 56 307 333,93 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 49 511 378,22 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 6 795 955,71 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2014 rok o kwotę 1 715 977,93 zł, zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2 103 453,22 zł.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 60 996 865,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 45 975 054,08 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 15 021 811,72 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.689.531.87 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 723.625,00 i pożyczek w wysokości 3.050.239,64 zł, oraz wolnych środków w kwocie 915.667,23 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.176.375,00 (kredyty), przeznacza się na rozchody w wysokości 2.176.375,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.712.404,00 zł, pożyczek w wysokości 463 971,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.865.906,87 zł, rozchody w wysokości 2.176.375,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 773 864,64 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.176.375 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załączniem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 niniejszej uchwały

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew


Marcin Fabisiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf

1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf

3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf

5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf

6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf

7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr L/485/2014
Rady Gminy Wieliszew
z dnia 28 października 2014 r.
Zalacznik8.pdf

8


Uzasadnienie

1. Dokonano zmian w planie dochodów:

- Zmiany w planie dochodów bieżących:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18 790,94 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 201 z dnia 17 października 2014r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność - wprowadza się do realizacji projekt systemowy pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość na podstawie Umowy partnerskiej Nr 129/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014r. Projekt jest realizowany w ramach POKL współfinansowany z EFS, dochody w roku 2014 wynoszą 34 440 zł, w roku 2015 - 39 090 zł.

- Zmiany w planie dochodów bieżących po weryfikacji kont i kartotek podatników

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 33 000 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 33 000 zł.

4) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 11 600 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat - zwiększenie o kwotę 1 500 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 9 600 zł,

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 500 zł.

5) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 116 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 100 zł,

- pozostałe odsetki - zwiększenie o kwotę 16 zł.

6) Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

a) Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilno - prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększenie o kwotę 390 zł, w tym:

- wpływy z opłaty targowej - zwiększenie o kwotę 516 zł.

a) Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw zwiększenie o kwotę 122 900,35 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - zwiększenie o kwotę 2 000 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - zwiększenie o kwotę 55 800,35 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw - zwiększenie o kwotę 51 000 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie o kwotę 14 100 zł.

7) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 600 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy - zwiększenie o kwotę 600 zł.

- Zmiany w planie dochodów majątkowych:

8) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- Dotacje celowe finansowane w ramach środków europejskich - zwiększenie o kwotę 51 262 w związku z Umową UM07-6930-UM0730089/14 z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania pomocy na operację"Bezpieczniej na ulicach Łajsk"w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

9) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 1 500 zł, w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zwiększenie o kwotę 1 500 zł.

2. Dokonano zmian w planie wydatków:

- Zmieniono plan wydatków bieżących:

1) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 18 790,94 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 201 z dnia 17 października 2014r. w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększenie o kwotę 7 000 zł na budowę parkingu w m. Góra.

3) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie o kwotę 40 000 - środki na utrzymanie obiektów komunalnych,

- zmniejszenie o kwotę 1 561,17 zł, zwiększenie o kwotę 45 454,69 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa;

- zwiększenie o kwotę 1 701,80 zł - środki na kary i odszkodowania.

4) Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zmniejszenie o kwotę 15 000 - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 7 200 - pozostają wolne środki.

5) Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75022 Rady gmin

- zwiększenie o kwotę 19 112 - środki na wypłatę zaległych diet wraz z odsetkami ustawowymi oraz koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego zgodnie z Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym na rzecz powoda Leszka Kleimana;

- zwiększenie o kwotę 1 000 zł - środki na zakup materiałów niezbędnych do zakończenia VI kadencji Rady Gminy.

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie o kwotę 17 300 - środki na wypłatę ekwiwalentów za odzież i obuwie dla pracowników, na wpłaty na PFRON oraz zakup paliwa do samochodów służbowych.

6) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 8 926 - środki na ubezpieczenie komunikacyjne i ubezpieczenia OC strażaków oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

7) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

- zwiększenie o kwotę 647 206 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz na zakup usług konserwacyjnych, materiałów i wyposażenia;

- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 494,61 zł - utworzenie paragrafu na dodatek wiejski dla doradcy zawodowego w projekcie Wieliszewska Akademia Młodego Człowieka.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 101 700 zł, zmniejszenie o kwotę 3 600 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

c) Rozdział 80104 - Przedszkola - zwiększenie o kwotę 181 700 zł, zmniejszenie o kwotę 9 500 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

d) Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 269 500 zł, zmniejszenie o kwotę 2 400 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

e) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 6 000 - pozostają wolne środki.

f) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne - zwiększenie o kwotę 6 084 - środki na zakup wyposażenia.

g) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 229 300 zł, zmniejszenie o kwotę 70 813 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

h) Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszenie o kwotę 1 726 zł - pozostają wolne środki.

i) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zwiększenie o kwotę 44 700 zł, zmniejszenie o kwotę 3 400 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników.

j) Rozdział 80195 Pozostała działalność

- zwiększenie o kwotę 250 - środki na zakup usług pozostałych;

- zmniejszenie o kwotę 7 201,80 zł - zakończenie realizacji projektu Dwujęzyczne dzieci w roku 2014. Projekt będzie kontynuowany w roku 2015,

8) Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie o kwotę 55 800,35 zł - rozdysponowanie środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

9) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zwiększenie o kwotę 73 626 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zwiększenie o kwotę 53 513 zł, zmniejszenie o kwotę 15 500 - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na realizację zaleceń SANEPiD-u po kontroli w Internacie w Komornicy.

c) Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - zmniejszenie o kwotę 334 - pozostają wolne środki.

10) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 127 000 na zakup energii elektrycznej oraz za usługę montażu zasilania lamp na os. Silikaty i ul. Warszawskiej w Michałowie Reginowie i ul. Polnej w Wieliszewie.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 3 000 - środki na zakup usług pozostałych.

11) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie o kwotę 40 000 zł - dotacja na działalność Ośrodka Kultury w Wieliszewie.

b) Rozdział 92116 Biblioteki - zmniejszenie o kwotę 40 000 zł - zmiana planu dotacji dla bibliotek.

12) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków

b) Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie o kwotę 7 000 - pozostają wolne środki.

- Zmieniono plan wydatków funduszu sołeckiego:

13) Sołectwo Wieliszew - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 615 - korekta klasyfikacji budżetowej (rozdział 90095).

14) Sołectwo Poddębie - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 9 000 zł - korekta klasyfikacji budżetowej (rozdział 60016).

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania wieloletnie :

15) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejszenie o kwotę 890 na zadaniu Budowa wodociągu do strefy cmentarza Podgórna/Popiełuszki w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

16) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - zmniejszenie o kwotę 2 900 na zadaniu Wykonanie dokumentacji dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy rondami od km 16+503 do km 16+977 we wsi Komornica gmina Wieliszew powiat legionowski - pomoc rzeczowa dla woj.mazowieckieg o - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- zmniejszenie o kwotę 45 000 na zadaniu Chodnik od Skrzeszewa do Kałuszyna - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 3 300 na zadaniu Budowa drogi ul. Jeziorna w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 3 000 na zadaniu Budowa ulic na osiedlu Dębowa w m. Łajski - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 10 300 na zadaniu Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i płynności ruchu w Gminie Wieliszew poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 180535W w miejscowości Skrzeszew - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 154 000 na zadaniu Wykonanie dokumentacji dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w zakresie wykonania ścieżki pieszo-rowerowej od skrzyżowania z drogą gminną - ul. Rzeczną do przystanku autobusowego w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 180504W w m. Góra - pomoc rzeczowa dla woj.mazowieckiego - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 1 500 na zadaniu Projekt przebudowy ul. Świętojańskiej z oświetleniem w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 7 600 na zadaniu Utwardzenie drogi ul. Marysieńki w Olszewnicy Starej - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 9 000 zł na zadaniu Budowa ul. Miłej w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

17) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwote 42 000 zł w roku 2014, zwiększenie o kwotę 49 000 zł w roku 2015 na zadaniu Projekt Centrum Społeczno Kulturalnego w Wieliszewie. Limity na zadanie w roku 2015 - 50 000 zł.

18) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 3 000 na zadaniu Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janówku Pierwszym - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie o kwotę 12 900 na zadaniu Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

19) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

- zwiększenie o kwotę 25 000 na zadaniu Budowa oświetlenia w drogach gminnych Gminy Wieliszew - brakujące środki do realizacji zadania.

- zmniejszenie o kwotę 4 600 na zadaniu Budowa oświetlenia ul. Spokojna i ul. Wiśniowa w Wieliszewie (projekt i wykonanie) - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność

- zmniejszenie o kwotę 24 000 na zadaniu Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II, III, IV - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 28 000 na zadaniu Budowa kanalizacji ul. Dworcowa, Poprzeczna, Warszawska w m. Góra - pozostają wolne środki.

- zmniejszenie o kwotę 200 na zadaniu Wieliszewskie centrum integracji społecznej, przedszkole, infrastruktura sportowa i ośrodek zdrowia - pozostają wolne środki.

- zwiększenie o kwotę 20 000 na zadaniu Budowa wodociągu w miejscowości Łajski oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janówek Pierwszy, Gm.Wieliszew - oś 3" Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - brakujące środki na realizację zadania.

- zmniejszenie o kwotę 1 116 210 w roku 2014 i jednocześnie zwiększenie o kwotę 1 116 210 w roku 2015 na zadaniu Budowa kanalizacji Michałów Reginów etap II i III w Gminie Wieliszew - PRIORYTET I oś - Gospodarka wodno-ściekowa - zabezpieczenie wydatków na realizację projektu w roku 2015r.

20) Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie o kwotę 2 000 na zadaniu Modernizacja hali sportowej w Wieliszewie - pozostają wolne środki.

- Nowe zadanie wieloletnie:

21) Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wprowadza się do realizacji projekt systemowy pn.: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów przez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -Moja przyszłość na podstawie Umowy partnerskiej Nr 129/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16 września 2014r. Projekt będzie realizowany w SP Wieliszew, ZS Wieliszew i ZS Łajski w roku szkolnym 2014/2015. Limity na zadanie w roku 2014 - 34 440 zł, w roku 2015 - 39 090 zł.

- Zmieniono plan wydatków majątkowych, zadania jednoroczne :

22) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

a) Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- zmniejszenie o kwotę 20 000 na zadaniu Przejmowanie infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Wieliszew - pozostają wolne środki.

- zwiększenie o kwotę 42 000 zł na zadaniu Rewitalizacja "Jeziora Wieliszewskiego" - brakujące środki do realizacji zadania po rozstrzygnięciu przetargu.

23) Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie o kwotę 600 na zadaniu Budowa progów zwalniających w ul. Topolowej w Łajskach - pozostają wolne środki.

24) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 500 na zadaniu Przejmowanie infrastruktury kanalizacyjne na terenie Gminy Wieliszew - pozostają wolne środki.

- Nowe zadanie inwestycyjne, jednoroczne:

25) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 15 000 zł - nowe zadanie jednoroczne pn: Zakup średniego zestawu do ratownictwa technicznego.

Jednocześnie zmniejszenie o kwotę 15 000 zł na dotacji celowej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »