| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/15 Rady Gminy Rusinów

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rusinów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858, z późn.zm.) Rada Gminy Rusinów stanowi, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rusinów, w tym prawa i obowiązki odbiorców usług, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusinów.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Rusinowie Nr XXVIII/146/05 z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rusinów i Uchwała Nr VIII/31/11 Rady Gminy Rusinów z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odprowadzania ścieków w Gminie Rusinów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rusinów


Dorota Jaciubek


Załącznik do Uchwały Nr V/23/15
Rady Gminy Rusinów
z dnia 26 marca 2015 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RUSINÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych na terenie Gminy Rusinów zwaną dalej Gminą.

2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność Gminy polegającą na uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

3. Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność Gminy polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

4. Ilekroć w Regulaminie niniejszym używa się określenia "ustawa" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.).

5. Odbiorcą usług w znaczeniu niniejszego Regulaminu jest każdy, kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartej umowy, zwany dalej "Odbiorcą".

6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez "Gminę" należy rozumieć również przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w ustawie.

§ 2. Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzaniu ścieków, zawartej między Gminą, a Odbiorcą.

Rozdział 2.
Minimalny poziom usług świadczonych przez Gminę w zakresie dostarczania wody

§ 3. Gmina zgodnie z przepisami ustawy ma obowiązek zapewnić:

1. Zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody określonych w umowie z Odbiorcą oraz dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody, zgodnie z normą określoną przez Ministerstwo Zdrowia oraz należytą jakość odprowadzanych ścieków zgodną z pozwoleniem wodnoprawnym.

2. Zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odbioru odprowadzonych ścieków w sposób ciągły i niezawodny oraz na zasadach określonych w przepisach określających warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie.

§ 4. Gmina ma obowiązek:

1. Dostarczyć z sieci wodociągowej Gminy wodę do Odbiorcy na podstawie zawartej umowy według zasad określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności zapewnić dostawę wody o wymaganym ciśnieniu oraz odpowiedniej jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określają obowiązujące przepisy.

2. Zapewnić sprawność techniczną oraz prawidłowe funkcjonowanie eksploatowanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Dokonywać kontroli funkcjonowania wodomierzy:

a) z własnej inicjatywy bez pobierania opłat,

b) na żądanie Odbiorcy wody, jednakże w przypadku stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania wodomierza na koszt Odbiorcy.

4. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Gmina powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować Odbiorców o jego lokalizacji.

5. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody Gmina powinna poinformować Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem.

6. Gmina zobowiązana jest do zainstalowania u Odbiorcy wodomierza głównego.

7. Wydawać warunki techniczne niezbędne do podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej będącej w eksploatacji Gminy oraz uzgodnić przedłożoną przez inwestora dokumentację techniczną.

§ 5. Gmina ma prawo:

1. Kontrolować prawidłowość realizacji robót zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

2. Wymagać przed ostatecznym uruchomieniem przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego przedstawienia przez inwestora dokumentów stwierdzających, iż nowy obiekt został wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sanitarnego.

3. Wstępu uprawnionych przedstawicieli kontroli Gminy na teren nieruchomości lub do pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli wodomierza głównego, odczytania wskazań, przeprowadzenia przeglądu i napraw.

4. Wejścia na teren posesji (w pasie o szerokości 3 m na przebiegu sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej) w celu usunięcia awarii.

Rozdział 3.
Prawa i obowiązki odbiorcy

§ 6. Odbiorca wody ma prawo:

1. Do dostawy wody o odpowiednim ciśnieniu i jakości oraz do odbioru od niego ścieków.

2. Zgłaszania reklamacji dotyczących wysokości opłat za wodę i odprowadzone ścieki.

3. Żądać od Gminy przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza głównego.

4. Korzystać ze wskazanych zastępczych urządzeń zaopatrzenia w wodę w przypadku przerw w dostawie wody.

§ 7. Odbiorca wody zobowiązany jest do:

1. Umożliwienia dostępu pracownikom Gminy do wodomierza głównego w celu dokonywania odczytów, kontroli jego funkcjonowania, wykonywania napraw lub wymiany.

2. Zapewnienia niezawodnego działania wodomierza głównego poprzez odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniem mechanicznym lub skutkiem niskich temperatur, a także prawidłowego utrzymania i zabezpieczenia studzienki (np. przed zalaniem), lub pomieszczenia, w którym jest zamontowany. Ponadto Odbiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiednio studzienki lub pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do wodomierza.

3. Zapewnienia niezawodnego działania oraz wykonywania wszelkich napraw posiadanych instalacji wodociągowych i przyłącza wodociągowego, (jeśli umowa nie stanowi inaczej). Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacja obciąża eksploatatora instalacji.

4. Natychmiastowego powiadomienia Gminy o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego w tym o zerwaniu plomby.

5. Powiadomienia Gminy o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach posiadacza.

6. Powiadomienia Gminy o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznej, które mogą mieć wpływ na działania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

7. Terminowego regulowania należności za dostawę wody i odprowadzone ścieki.

8. Racjonalnego gospodarowania wodą i używania jej zgodnie z przeznaczeniem.

9. Korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Gminę oraz nieutrudniający działalności Gminy, a w szczególności do użytkowania instalacji wodno-kanalizacyjnej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej (podłączenie z innych urządzeń wody) powrotu ciepłej wody lub wody z centralnego ogrzewania.

§ 8. Odbiorcy wody zabrania się:

1. Używania wody dostarczonej z sieci wodociągowej niezgodnie z umową zawartą z Gminą.

2. Poboru wody z pominięciem wodomierza i odprowadzania ścieków z pominięciem urządzeń pomiarowych.

3. Przemieszczania wodomierza i urządzeń pomiarowych bez zgody Gminy, zakłócania jego funkcjonowania, zrywania plomb lub osłon.

4. Wprowadzania do sieci kanalizacyjnej: wód opadowych, drenażowych, odpadów w tym: popiołów, farb, chemikaliów, szkła, żwiru, piasku.

§ 9. Naruszanie postanowień paragrafu 7 i 8 pociąga za sobą możliwość wypowiedzenia umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków przez Gminę lub poniesienie kosztów usunięcia szkód powstałych w wyniku naruszenia tych postanowień.

Rozdział 4.
Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§ 10. Gmina zobowiązana jest zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z Odbiorcą, którego nieruchomość zostanie przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

§ 11. Umowa, o której mowa w § 10 winna uwzględniać postanowienia niniejszego Regulaminu i zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

1. Ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych oraz warunków ich świadczenia.

2. Sposobu i terminu wzajemnych rozliczeń.

3. Praw i obowiązków stron umowy.

4. Procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych.

5. Okresu obowiązywania umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.

6. Umowa określa szczegółowo obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania awarii, jak również miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 12. Umowa, o której mowa w § 10 może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda albo z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

§ 13. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, umowa, o której mowa w § 10, zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

§ 14. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków następuje po podpisaniu przez strony protokołów prób i odbioru końcowego prac budowlano - montażowych wykonanych w związku z przyłączeniem do sieci.

§ 15. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości Gmina jest zobowiązana do zawarcia umowy z nowym właścicielem.

§ 16. Taryfowe ceny i stawki opłat określone przez Gminę zgodnie z przepisami ustawy i zatwierdzone uchwałą Rady Gminy, nie podlegają ustalaniu w oparciu o umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

§ 17. 1. Umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia.

2. W przypadku gdy Odbiorca posiada tytuł prawny do nieruchomości, z którego wynika termin jego wygaśnięcia lub gdy Odbiorca tego żąda umowa może zostać zawarta na czas określony.

Rozdział 5.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach opartych

§ 18. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzone ścieki są prowadzone przez Gminę z Odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 19. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie odczytu wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie norm zużycia wody.

§ 20. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody ustalone na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w art. 27 ustawy.

§ 21. Odczytu stanu wodomierza głównego lub urządzeń pomiarowych u Odbiorcy dokonuje osoba upoważniona przez Wójta Gminy Rusinów.

§ 22. W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, ilość pobranej wody lub odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie odpowiednio średnich ilości zużycia wody lub odprowadzanych ścieków przez Odbiorcę w ostatnich sześciu miesiącach poprzedzających niesprawność urządzeń pomiarowych. W przypadku gdy okres dostarczania wody lub odprowadzania ścieków będzie krótszy niż 6 miesięcy obliczeń należy dokonać na podstawie całego okresu świadczenia przez Gminę na rzecz Odbiorcy usług.

§ 23. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 24. Okresy obrachunkowe mogą być: miesięczne, dwumiesięczne lub kwartalne.

§ 25. Otrzymaną fakturę VAT Odbiorca usług zobowiązany jest zapłacić według zasad ustalonych w umowie.

§ 26. 1. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

2. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych należności, chyba że Odbiorca zażąda jej zwrotu. Zwrot należności winien nastąpić niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni.

§ 27. 1. Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez Odbiorców usług w oznaczonym terminie, Gmina po uprzednim wysłaniu upomnienia i wyznaczenia dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o grożących konsekwencjach z tytułu nie uregulowania należności ma prawo wypowiedzieć umowę oraz zaprzestać świadczenia usług, jeżeli zaległości nie są regulowane za dwa okresy obrachunkowe.

2. Wznowienie dostarczania wody lub odprowadzania ścieków następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Gminę związanych ze wznowieniem świadczenia usług oraz zawarciem nowej umowy.

Rozdział 6.
Warunki przyłączenia do sieci

§ 28. Gmina jest obowiązana przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

§ 29. Przyłączenie do sieci następuje na podstawie umowy o przyłączenie i po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez Gminę zwanych dalej "warunkami technicznymi przyłączenia".

§ 30. 1. Z wnioskiem o przyłączenie do sieci może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci lub osoba zainteresowana nie posiadająca tytułu prawnego, która jednocześnie faktycznie korzysta z nieruchomości.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 składa w Gminie wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustala Gmina.

§ 31. 1. Wniosek o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1) oznaczenie wnioskodawcy,

2) określenie:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b) charakterystyki zużycia wody,

c) przeznaczenie wody,

3) informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę i odprowadzających ścieki,

4) proponowany termin rozpoczęcia korzystania z usług.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek o ile wnioskodawca taki tytuł posiada,

2) mapę sytuacyjno - wysokościową określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1 względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

§ 32. 1. Gmina określa warunki techniczne przyłączenia i przekazuje je wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Warunki techniczne przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki techniczne przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy - wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza (y),

2) wymagania dotyczące:

a) miejsce zainstalowania wodomierza głównego,

b) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c) jakości odprowadzonych ścieków,

3) termin ważności warunków technicznych przyłączenia.

§ 33. 1. Realizacja nowego przyłącza odbywa się na koszt Odbiorcy w oparciu o wydane warunki techniczne przyłącza.

2. Dokumentacja techniczna nowego przyłącza wymaga uzgodnienia z Gminą.

3. Realizacja prac związanych z wykonaniem nowego przyłącza odbywa się na podstawie pozwolenia na budowę właściwego organu architektonicznego i ewentualnie zgody zarządcy drogi (ulicy) na zajęcie pasa drogowego.

4. Wykonawcą nowego przyłącza (bez włączenia w sieć) może być firma zajmująca się wykonywaniem tego typu robót.

5. Włączenia przyłącza w sieć dokonuje Gmina na koszt Odbiorcy.

6. O terminie przystąpienia do robót budowlanych Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Gminę 5 dni przed ich rozpoczęciem.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia w Gminie wykonanego przyłącza przed zasypaniem w celu odbioru technicznego i uzyskania zgody na zasypanie.

8. Do odbioru końcowego przyłącza wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół z próby szczelności, inwentaryzację powykonawczą i protokół odbioru końcowego. Odbioru końcowego wykonanego przyłącza dokonuje Gmina.

9. Dostarczenie wody dla Odbiorcy w przypadku istniejących przyłączy następuje maksymalnie w ciągu dwóch dni od dnia podpisania umowy, po uprzednim zamontowaniu wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

10. Uruchomienia przyłącza wodociągowego dokonuje Gmina po opłaceniu przez Odbiorcę usług kosztów tego uruchomienia.

Rozdział 7.
Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych

§ 34. 1. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, w szczególności, jeżeli brak jest sieci, lub gdy w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczenia usług.

2. Gmina ma prawo odmówić świadczenia usług, jeżeli przyłącze nie odpowiada warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Rozdział 8.
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków, a w szczególności sposoby załatwienia reklamacji i wymiany informacji

§ 35. Gmina zobowiązana jest do udzielania Odbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

§ 36. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności, gdy:

a) z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

§ 37. Przerwy w zaopatrzeniu w wodę mogą mieć miejsce również w przypadku planowanych prac konserwacyjno - remontowych. O planowanych przerwach Gmina powinna powiadomić Odbiorcę usług najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 38. W razie przerwy w zaopatrzeniu w wodę przekraczającej 12 godzin Gmina powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując Odbiorców usług o jego lokalizacji.

§ 39. 1. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:

a) braku wody na ujęciu,

b) wydania decyzji Organu Inspekcji Sanitarnej o wstrzymaniu dostawy wody,

c) potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów pożarowych.

2. W czasie trwania klęski żywiołowej na terenie Gminy, Gmina ma prawo wprowadzić ograniczenia w konsumpcji wody w granicach możliwości dystrybucji, po zawiadomieniu Odbiorców usług o tych ograniczeniach.

§ 40. W przypadku nie dotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczonej wody obowiązują następujące wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi na żądanie Odbiorców:

a) w ciągu 1-2 godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięcia przerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b) w ciągu 3 dni - na pisemne żądanie określenia terminu usunięcia przerw i zakłóceń, o których mowa w pkt a,

c) w ciągu 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i zażalenia wymagające postępowania wyjaśniającego.

§ 41. Gmina zobowiązana jest do zawiadamiania Odbiorców usług o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie instalacji do nowych warunków, nie krótszym niż 12 miesięcy.

Rozdział 9.
Standardy obsługi Odbiorców, sposoby załatwiania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 42. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczących świadczonych usług oraz wysokości opat za usługi.

2. Reklamacje na piśmie, o których mowa w ust. 1 wnoszone są osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Gminy lub listem poleconym.

3. Gmina zobowiązana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty wpływu.

§ 43. Gmina zobowiązana jest do udzielania, na życzenie klienta lub z własnej inicjatywy, pełnej informacji dotyczącej realizacji usługi, a przede wszystkim informacji taryfowych.

Rozdział 10.
Dostawa wody na cele przeciwpożarowe

§ 44. 1. Podmiotami uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu Gminy są:

a) Państwowa Straż Pożarna,

b) Ochotnicza Straż Pożarna.

2. Woda do celów przeciwpożarowych dostępna jest z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Gminę , a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§ 45. Należnością za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe obciążana jest Gmina.

Rozdział 11.
Postanowienia końcowe

§ 46. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy Rusinów


Dorota Jaciubek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »