| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII.73.2015 Rady Gminy Nadarzyn

z dnia 27 maja 2015r.

zmiany uchwały Nr IV.22.2015z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.z 2013r. , poz.594 ze zm.), art. 58 ust.1 i art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Z 2013, poz.1457), Rada Gminy Nadarzyn uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych).

2. Opłata, o której mowa w § 1 ust.1 obejmuje:

1) Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych, zbliżonych do warunków domowych, w wymiarze do 10 godzin dziennie,

2) Zagwarantowanie dziecku pełnego bezpieczeństwa, właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny i społeczny dziecka,

3. Opłata o której mowa w ust. 1 będzie waloryzowana z dniem 1 września każdego roku, począwszy od 1 września 2016r., o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający.

§ 2. 1. Opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1 nie pobiera się jedynie w okresie zamknięcia Żłobka z powodu przerwy wakacyjnej lub przyczyn losowych.

2. W przypadku przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie miesiąca, w ramach naboru dodatkowego opłata o której mowa w § 1 ust. 1 naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni pobytu dziecka w Żłobku.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 1 ust.1 obniża się o 25% w stosunku do drugiego i 50% w stosunku do kolejnego dziecka z danej rodziny, które korzysta z usług Żłobka.

§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 1 ust.1 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka.

2. Ustala się maksymalną dzienną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką żłobka w wysokości 8,00zł (słownie: osiem złotych).

§ 4. 1. Ustala się następujące warunki całkowitego lub częściowego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłaty, o której mowa w §1 ust.1:

1) zwolnienie z opłaty następuje na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka uczęszczającego do żłobka,

2) o całkowite zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka:

a) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 100% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;

b) niepełnosprawnego, posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności;

3) o częściowe zwolnienie z opłaty mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie prawni) dziecka:

a) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 100% do 124% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - w wysokości 75% opłaty, o której mowa w §1 ust. 1,

b) gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 125% do 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - w wysokości 50% opłaty, o której mowa w §1 ust. 1.

4) rodzic (opiekun prawny) ubiegający się o zwolnienie określone w pkt 2 i 3, wraz z wnioskiem o jego zastosowanie, jest obowiązany przedstawić w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

§ 5. Za wydłużony pobyt dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie, ustala się opłatę w wysokości 20,00zł. za każdą dodatkową godzinę opieki

§ 6. Zasady wnoszenia opłat, o których mowa w §1 i §3 oraz czas pobytu dziecka w żłobku określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem żłobka a rodzicem (opiekunem prawnym).

§ 7. Traci moc uchwała Nr IV.22.2015r.Rady gminy Nadarzyn z dnia 6 lutego 2015r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 "Zaczarowany Ogród" w Ruścu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn


Danuta Wacławiak

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »