| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miasta Garwolina

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U 2014 poz.849 z późn. zm.), Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 8 lat grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina, na zasadach określonych w Rozdziale 2 do niniejszej uchwały.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 8 lat grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wyniku której utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina, na zasadach określonych w Rozdziale 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:

1. nowa inwestycja - budowa nowych lub przebudowa istniejących budynków i budowli w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.);

2. rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji :

a) dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, albo,

b) dzień, w którym upłynął termin na wniesienie sprzeciwu, jeśli nie został on wniesiony
do złożonego zgłoszenia budowy (przebudowy), a w przypadku wniesienia sprzeciwu data potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z2013r.,poz. 1409 z późn. zm.);

3. zakończenie realizacji nowej inwestycji :

a) dzień, w którym decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budowli stała się ostateczna, albo,

b) dzień, w którym upłynął termin na zgłoszenie sprzeciwu, jeśli nie został on zgłoszony do złożonego zawiadomienia o zakończeniu realizacji nowej inwestycji, a w przypadku zgłoszenia sprzeciwu, data potwierdzona zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.);

4. utworzenie nowych miejsc pracy - przyrost miejsc pracy w przedsiębiorstwie podatnika,
w przeliczeniu na osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w stosunku do średniego miesięcznego zatrudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację nowej inwestycji, albo, w którym dokonane zostało zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy, zgodnie z załącznikiem Nr 5, a w przypadku, gdy przedsiębiorca działa w okresie krótszym niż 12 miesięcy - z okresu działalności przedsiębiorcy;

5. średnie miesięczne zatrudnienie - liczba wszystkich pracowników zatrudnionych
na terenie Miasta Garwolina u danego podatnika na podstawie umów o pracę, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (etaty), liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w oparciu o metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu, tzn. sumowany stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi, dla których przyjmuje się stan z dnia poprzedniego lub następującego, jeżeli miesiąc rozpoczyna się dniem wolnym od pracy, podzielony będzie przez ilość dni kalendarzowych w miesiącu;

6. koszty zatrudnienia na nowo utworzonych miejscach pracy - koszty wynagrodzeń brutto oraz obowiązkowe składki związane z zatrudnieniem, poniesione przez podatnika, pomniejszone
o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych;

7. nakłady inwestycyjne - nakłady netto poniesione po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały przez podatnika na realizację nowych inwestycji, pomniejszone o pomoc otrzymaną na ten cel z innych środków publicznych, do których zalicza się między innymi cenę nabycia gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności: maszyny, urządzenia, przyrządy, aparatura, infrastruktura techniczna, zakup wartości niematerialnych i prawnych;

8. mikro, mały i średni przedsiębiorca - mikro, mały lub średni przedsiębiorca, o którym mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 poz. 672 z późn. zm.).

§ 3. 1. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.).

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 3 nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro (słownie: dwieście tysięcy euro), a dla przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro (słownie: sto tysięcy euro) - w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzednich lat.

3. Wartości udzielonej pomocy de minimis podlegają sumowaniu, niezależnie od organu, który tej pomocy udzielił.

4. Jeżeli łączna kwota pomocy przewidziana w niniejszej uchwale przekracza pułap określony w ust. 2 zwolnienie od podatku na podstawie niniejszej uchwały przysługuje przedsiębiorcy w odniesieniu do części, która nie przekracza tego pułapu.

5. Równowartość pomocy w euro ustala się wg kursu średniego ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

§ 4. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, przysługują od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym podatnik utworzył nowe miejsca pracy.

§ 5. 1. Zwolnieniom od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, nie podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności handlowej hurtowej i detalicznej, określonej w sekcji G oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej, określonej w sekcji K, o których mowa w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).

2. Zwolnienia od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, nie przysługują jeżeli podatnik posiada zadłużenie wobec Miasta Garwolin z jakiegokolwiek tytułu.

3. Zwolnień od podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1, nie stosuje się do pomocy przedsiębiorcom działającym w sektorach, o których mowa w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.).

§ 6. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w§ 1 ust. 1, może być przyznane najwyżej jeden raz dla danej nieruchomości.

Rozdział 2.
Zasady zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli łub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w związku z realizacją nowych inwestycji, w wyniku, których utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina

§ 7. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa
w § 1 ust. 1, jest:

1. rozpoczęcie, przez podatnika realizacji nowej inwestycji po dniu 1 stycznia 2014 r.
i niezakończenie jej do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;

2. dokonanie przez podatnika zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis w związku z realizacją nowych inwestycji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr l, w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia realizacji nowej inwestycji;

3. przedstawienie przez podatnika:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

4. poniesienie przez podatnika nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji:

a) w przypadku mikroprzedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 100 000 zł,

b) w przypadku małych przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 400 000 zł,

c) w przypadku średnich przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 700 000 zł,

d) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - w kwocie przekraczającej 1 000 000 zł;

5. utworzenie przez podatnika, nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2:

a) w przypadku mikroprzedsiębiorców - co najmniej 1 nowego miejsca pracy związanego z realizacją nowej inwestycji,

b) w przypadku małych przedsiębiorców - co najmniej 3 nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji,

c) w przypadku średnich przedsiębiorców - co najmniej 5 nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji,

d) w przypadku pozostałych przedsiębiorców - co najmniej 15 nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji,

6. złożenie przez podatnika w terminie 1 miesiąca po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 5, oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia w związku z realizacją nowych inwestycji, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

7. zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy osób na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

§ 8. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 1, jest:

1) utrzymanie przez podatnika nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w § 7 pkt 5, przez okres, co najmniej 4 lat od dnia uzyskania zwolnienia;

2) poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości;

3) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie korzystania ze zwolnienia, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie, bez wezwania:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.-w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

4) złożenie przez podatnika w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego, bez wezwania, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie oraz przez okres 3 lat po uzyskaniu zwolnienia, za każdy rok zwolnienia oraz za rok, w którym utworzono nowe miejsca pracy, oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 3, o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy w związku z realizacją nowych inwestycji, o których mowa w punkcie 1 wraz z dokumentami rozliczeniowymi składanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje rozliczeniowe, raporty miesięczne);

5) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, bez wezwania, przez okres 2 lat po uzyskaniu zwolnienia od podatku od nieruchomości - udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w punkcie 2, zgodnie z załącznikiem Nr 4, o poniesionych kosztach zatrudnienia na utworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowych inwestycji.

Rozdział 3.
Zasady zwalniania od podatku od nieruchomości gruntów, budynków lub ich części, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w wyniku której utworzone zostaną nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina

§ 9. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest:

1) utworzenie nowych miejsc pracy, w wyniku których nastąpi zwiększenie stanu zatrudnienia o co najmniej 15% (w zaokrągleniu do pełnych etatów w górę);

2) dokonanie przez podatnika zgłoszenia o zamiarze korzystania z pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy, stanowiącego załącznik Nr 5, przed zatrudnieniem osób, dla których tworzone są nowe miejsca pracy, wraz z:

a) wszystkimi zaświadczeniami o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeniem o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeniem o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacjami niezbędnymi do udzielenia pomocy de minimis, dotyczącymi w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

3) zatrudnienie na nowo utworzonych miejscach pracy osób na podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w terminie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 2;

4) złożenie przez podatnika w terminie 1 miesiąca po upływie okresu, o którym mowa w punkcie 3 oświadczenia o spełnieniu warunków do udzielenia pomocy de minimis na utworzenie nowych miejsc pracy, według wzoru określonego w załączniku Nr 6.

§ 10. Warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w § 1 ust. 2 uchwały, jest:

1) utrzymanie przez podatnika nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w § 9 pkt 1 przez okres co najmniej 4 lat od dnia uzyskania zwolnienia;

2) poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości;

3) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, w okresie korzystania ze zwolnienia, począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie, bez wezwania:

a) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis - których zakres określony jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 Nr 53, poz. 311 z późn. zm.);

4) złożenie przez podatnika do 31 stycznia każdego roku podatkowego, bez wezwania:

a) przez okres 2 lat po uzyskaniu zwolnienia od podatku od nieruchomości - udokumentowanej informacji o wielkości poniesionych kosztów na nowo utworzone miejsca pracy, o których mowa w punkcie 2, zgodnie z załącznikiem Nr 7, o poniesionych kosztach zatrudnienia na utworzenie nowych miejsc pracy,

b) począwszy od roku, od którego przysługuje zwolnienie oraz przez okres 3 lat po uzyskaniu zwolnienia, za każdy rok zwolnienia oraz za rok, w którym utworzono nowe miejsca pracy, oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 8, o utrzymaniu nowo utworzonych miejsc pracy, o których mowa w punkcie 1 wraz z dokumentami rozliczeniowymi składanymi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (deklaracje rozliczeniowe, raporty miesięczne).

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o wystąpieniu okoliczności mających wpływ na utratę prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały.

2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy de minimis jest zobowiązany do przedłożenia, na wezwanie, dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

3. Przedsiębiorca, który nie spełnił warunków uprawniających do korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości zobowiązany jest do zapłaty należnego podatku od nieruchomości za okres, w którym korzystał ze zwolnienia.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolina, który składać będzie Radzie Miasta Garwolina coroczną informację o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Garwolina.

§ 13. Zwolnienie udzielone na mocy uchwały Nr XLV/189/2009 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Miasta Garwolina w ramach pomocy de minimis obowiązuje do czasu upływu okresu objętego zwolnieniem.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina


mgr Marek Jonczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/45/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik8.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Duchnowska

certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, mediator rodzinny, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »