| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/57/2015 Rady Gminy Zakroczym

z dnia 29 czerwca 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013r. poz.594 z póź.zm.) oraz art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 1, 2b, 2c, 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź.zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tj. Dz. U 2013r., poz. 827, z póź. zm.) Rada Gminy Zakroczym uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Zakroczym."

§ 2. W załączniku nr 1 uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 4 ust. 3, który otrzymuje brzmienie : "Jeżeli faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu jest większa niż liczba uczniów zgłoszonych we wniosku o przyznanie dotacji, dotacja miesięczna będzie przysługiwała na rzeczywistą liczbę uczniów na podstawie złożonej comiesięcznie informacji o której mowa w § 5 ust. 1 uchwały."

§ 3. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 5 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "Osoba, organ prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany informować Burmistrza Gminy o aktualnej liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca."

§ 4. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym zmianie ulega § 5 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: "Informację o której mowa w ust. 1, na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały wraz z załączoną listą dzieci z ich adresami i datami urodzenia, należy złożyć do dnia 10 każdego miesiąca."

§ 5. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie : "Osoba (organ) prowadzący niepubliczne przedszkole ma obowiązek sporządzić i przedłożyć Burmistrzowi Gminy sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały w następujących terminach: a. sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja, b. sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja."

§ 6. W załączniku nr 1 uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie : " Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały przez osoby prowadzące placówki wymienione w § 1, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji."

§ 7. W załączniku nr 3 uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym, zmianie ulega Termin składania informacji do organu udzielającego dotacji do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 8. Pozostałe zapisy Uchwały nr XXXVI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym pozostają bez zmian.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

§ 10. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/57/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zakresu prawidłowości ich wykorzystania.

§ 1. 1. Dotacje z budżetu Gminy Zakroczym przysługują przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Zakroczym.

2. Dotacje przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

3. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących przedszkola.

4. Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w całości lub w części podlegają zwrotowi na konto Gminy Zakroczym w terminie do 31 stycznia następującego po roku, w którym udzielono dotacji.

5. Środki wykorzystane niezgodnie z cechami i zasadami określonymi w § 1 ust. 2 i 3 podlegają w całości zwrotowi na konto Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności.

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie wniosku stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały przez osoby prowadzące placówki wymienione w § 1, w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Do wniosku należy dołączyć imienną listę uczniów uczęszczających do niepublicznego przedszkola oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności oświatowej.

3. Niezachowanie wymogów określonych w § 2 jest równoznaczne z nie zaplanowaniem kwoty dotacji w budżecie Gminy z odmową jej przyznania.

§ 3. 1. Dotacja dla niepublicznego przedszkola przysługuje na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż 75% ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Zakroczym.

2. Wydatki bieżące określone w ust. 1 nie obejmują wydatków na: inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na remonty.

3. Jeżeli do niepublicznego przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem Gminy Zakroczym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 4. 1. Wysokość dotacji w budżecie Gminy ustala się oddzielnie dla każdego przedszkola na dany rok kalendarzowy w oparciu o planowaną liczbę uczniów zgłoszonych w terminie określonym w § 2 ust. 1

2. Wysokość dotacji należnej niepublicznemu przedszkolu na dany miesiąc ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn rzeczywistej liczby uczniów i stawki miesięcznej na jednego ucznia.

3. Jeżeli faktyczna liczba uczniów w danym miesiącu jest większa niż liczba uczniów zgłoszonych we wniosku o przyznanie dotacji, dotacja miesięczna będzie przysługiwała na rzeczywistą liczbę uczniów na podstawie comiesięcznie złożonej informacji, o której mowa w § 5 ust. 1 uchwały.

4. W przypadku zmniejszenia się rzeczywistej liczby uczniów w stosunku do planowanej liczby uczniów miesięczna kwota dotacji zostanie odpowiednio zmniejszona.

5. Dotacja jest przekazywana w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wskazany we wniosku rachunek bankowy niepublicznego przedszkola.

§ 5. 1. Osoba, organ prowadzący niepubliczne przedszkole jest zobowiązany informować Burmistrza Gminy o aktualnej liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca.

2. Informację o której mowa w ust. 1, na formularzu którego wzór stanowi załącznik nr 3 do uchwały wraz z załączoną listą dzieci z ich adresami i datami urodzenia, należy złożyć do dnia 10 każdego miesiąca.

3. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Burmistrz Gminy wstrzymuje wykonanie dotacji.

§ 6. 1. Osoba (organ) prowadzący niepubliczne przedszkole ma obowiązek sporządzić i przedłożyć Burmistrzowi Gminy sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji - według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały w następujących terminach:

a. Sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja,

b. Sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja.

2. Wraz z rozliczeniem należy przedłożyć kserokopie list obecności dzieci oraz kserokopie dowodów potwierdzających poniesione wydatki.

3. Niewypełnienie obowiązków określonych w ust. 1 i 2 spowoduje wstrzymanie wypłaty dotacji za następujące miesiące.

§ 7. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji przez niepubliczne przedszkole w sposób określony w § 1, podlega kontroli. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

2. Osoby upoważnione przez Burmistrza Gminy do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, mają prawo wstępu do niepublicznego przedszkola oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji organizacyjnej, finansowej związanej z przebiegiem nauczania.

§ 8. W przypadku likwidacji niepublicznego przedszkola osoba/organ zobowiązana jest do zwrotu nadpłaconej dotacji w terminie 3 miesięcy od likwidacji.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/57/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2015 r.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(pełna nazwa i adres organu

prowadzącego niepubliczne

przedszkole)

Burmistrz

Gminy Zakroczym

ul. Warszawska 7

05-170 Zakroczym

Wniosek o udzielenie dotacji

Wnoszę o udzielenie dotacji na rok …………… dla …………………………………………..........................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................

(nazwa i adres przedszkola)

prowadzonego przez ......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

1. Przedszkole jest wpisane do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Zakroczym - zaświadczenie nr ................................... z dnia ...................................................................................

2. Planowana liczba wychowanków od 1 stycznia do 30 czerwca: .............................................................

3. Planowana liczba wychowanków od 1 lipca do 31 sierpnia: ...................................................................

4. Planowana liczba wychowanków od 1 września do 31 grudnia: ...........................................................

5. Dotację proszę przekazać na rachunek bankowy:

- nazwa i adres przedszkola .................................................................................................................

- nazwa i adres banku .........................................................................................................................

- numer rachunku bankowego ............................................................................................................

..............................................................................

Podpis i pieczątka osoby

upoważnionej do reprezentowania

organu prowadzącego

Pouczenie: wniosek o udzielenie dotacji składa się w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/57/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2015 r.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(pełna nazwa i adres organu

prowadzącego niepubliczne

przedszkole)

Informacja o liczbie wychowanków
stanowiąca podstawę rozliczenia dotacji
w roku …………….

Wyszczególnienie

za miesiąc

………………………

od początku roku

do końca miesiąca

……………………………..

średnia liczba

wychowanków

Świadoma odpowiedzialności wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (DZ. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za podanie danych niezgodnych z prawdą, poświadczam zgodność danych ze stanem faktycznym i posiadaną dokumentacją placówki.

……………………………………………………………………

(miejscowość, data)(podpis i pieczęć organu prowadzącego przedszkole)

Termin składania informacji

do organu udzielającego dotacji

1. do 10 dnia każdego miesiąca

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/57/2015
Rady Gminy Zakroczym
z dnia 29 czerwca 2015 r.

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(pełna nazwa i adres organu

prowadzącego niepubliczne

przedszkole)

Rozliczenie przyznanej dotacji
dla niepublicznego przedszkola
za miesiące ……………………………

Udzielono dotacji w kwocie złotych ………………………………………………...........................

z przeznaczeniem na ……………………………………………………………………....................

Liczba wychowanków w przedszkolu

miesiąc

liczba wychowanków

uwagi

razem:

………………………………………………………………

(miejscowość, data)(podpis i pieczęć organuprowadzącego przedszkole)

Termin składania informacji

do organu udzielającego dotacji

do 15 lipca roku, na który została udzielona dotacja - sprawozdanie półroczne

do 20 stycznia roku następującego po roku, na który została udzielona dotacja - sprawozdanie roczne

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka


Uzasadnienie

Zmiana uchwały wynika z błędów formalnych, które dotyczą nieprawidłowego ponumerowania załączników stanowiących integralną część uchwały nr XXVXI/213/2010 Rady Gminy Zakroczym z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu i rozliczenia dotacji przedszkolom niepublicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Zakroczym. Ponadto w przedmiotowej uchwale dokonano zmiany brzmienia § 1 oraz dodano wg. kolejności § 6, § 7 zaś § 6 stał się § 8, § 7 stał się § 9, zaś § 8 stał się § 10. Poza tym dostosowano treść uchwały do obowiązujących przepisów prawa.

Przewodniczący Rady Gminy Zakroczym


Piotr Serwatka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »