| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/66/15 Rady Miejskiej w Tarczynie

z dnia 22 maja 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 70/3 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 69 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w związku z Uchwałą Nr XLVI/296/13 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 70/3 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 69 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn oraz stwierdzając, że nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, przyjętego uchwałą Nr XXXIV/200/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 28 listopada 2012 r., Rada Miejska w Tarczynie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 70/3 oraz dla części działek nr ew. 70/1, 69 obręb Wólka Jeżewska, gmina Tarczyn zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:

1) od północy przedłużenie północnej granicy dz. ew. nr 70/3 od osi ul. Julianowskiej, dalej północna granica dz. ew. nr 70/3;

2) od wschodu wschodnia granica dz. ew. nr 70/3;

3) od południa południowa granica działki nr ew. 70/3 i 70/1;

4) od zachodu oś ul. Julianowskiej - dz. ew. nr 69.

3. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1: 1 000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3.

§ 2. 1. W planie ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

8) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2. W planie nie ustala się:

1) miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ze względu na brak w granicach obszaru objętego planem zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, zabytków archeologicznych oraz dóbr kultury współczesnej;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, ze względu na brak określenia ww. przestrzeni w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, w granicach obszaru objętego planem;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych ze względu na brak powyższej problematyki;

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ze względu na brak powyższej problematyki.

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach jednospadowy, dwu spadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachowych nie większym niż 5°;

2) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć oznaczoną na rysunku planu linię ciągłą, dzielącą obszar objęty planem na części o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu lub określoną ustaleniami tekstu planu linię, przed którą zakazuje się lokalizacji nowo realizowanych budynków; poza tę linię mogą wystawać niekubaturowe elementy budynku, takie jak schody, okapy, dachy oraz balkony; nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które może być realizowane na danym terenie na warunkach określonych w planie, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej;

5) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone, jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej;

6) szyldzie - należy przez to rozumieć oznaczenia jednostek organizacyjnych oraz przedsiębiorców, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności, niebędące urządzeniem reklamowym ani tablicą informacyjną;

7) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem cyfrowo-literowym określającym przeznaczenie terenu;

8) udziale powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony procentowo udział terenu biologicznie czynnego w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

9) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć wszelkie urządzenia będące nośnikami informacji lub promocji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami;

10) usługach - należy przez to rozumieć działalność, niepolegająca na wytwarzaniu dóbr metodami przemysłowymi, wykonywana w samodzielnych obiektach budowlanych lub w wydzielonych pomieszczeniach w budynkach o innym przeznaczeniu.

§ 4. 1. Ustalenia ogólne obowiązują na całym terenie objętym planem w zakresie określonym w ustaleniach niniejszej uchwały lub są przypisane odpowiednim oznaczeniom graficznym na rysunku planu.

2. Ustalenia szczegółowe obowiązują dla każdego z terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczonych dodatkowo symbolem terenu.

3. Każdy teren oznaczono na rysunku planu oraz w tekście niniejszej uchwały symbolem terenu cyfrowo-literowym. Cyfra oznacza kolejny numer terenu. Następujący po niej symbol literowy oznacza przeznaczenie podstawowe terenu.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) wymiarowanie odległości podane w metrach;

5) przeznaczenie terenów - oznaczenie cyfrowo-literowe identyfikujące tereny wyznaczone liniami rozgraniczającymi.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami informacyjnymi.

Rozdział 2.
Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 6. Wydziela się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowo-literowymi, dla których ustala się następujące podstawowe przeznaczenie terenu :

1) tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem PU;

2) tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) ustala się zasady lokalizacji budynków poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy w odległości:

a) 5 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu KDD,

b) 10 m od linii rozgraniczającej terenu kolejowego, znajdującego się poza granicami planu;

2) dla nowych, niewyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w odległości 5 m od granicy działki wydzielonej drogi wewnętrznej;

3) maksymalna wysokość zabudowy podana w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały nie dotyczy inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

4) ustala się utrzymanie jednakowej lub podobnej kolorystyki pokryć dachowych dla wszystkich obiektów na działce budowalnej z zastosowaniem na dachach spadzistych pokryć w tonacji czerwieni, brązu lub grafitu;

5) ustala się utrzymanie jednakowej lub podobnej kolorystyki elewacji obiektów budowlanych;

6) ustala się w zakresie ogrodzeń:

a) maksymalną wysokość ogrodzeń mierzoną od poziomu urządzonego terenu nie większą niż 2,2 m,

b) nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych o prześwicie w przęśle stanowiącym łącznie nie mniej niż 30% jego powierzchni,

c) wysokość części pełnej cokołu nie większą niż 1,0 m,

d) w cokołach należy stosować przepusty umożliwiające migrację małych zwierząt, w formie otworów wielkości nie mniejszej niż 15x15 cm w odstępach nie większych niż 10 m,

e) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych za wyjątkiem słupków i cokołów;

7) ustala się możliwość sytuowanie szyldów i urządzeń reklamowych wyłącznie na budynkach oraz w linii ogrodzenia, o łącznej powierzchni szyldów i urządzeń reklamowych na jednej działce budowlanej nie większej niż 3 m2.

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) cały obszar objęty planem miejscowym znajduje się w granicach strefy "zwykłej" Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;

2) w granicach obszaru, o którym mowa w pkt. 1 obowiązują rygory określone w przepisach odrębnych w tej mierze;

3) na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

4) na obszarze objętym planem nie znajdują się urządzenia melioracji wodnych.

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

1) nie wskazuje się terenów przeznaczonych do przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości na zasadach określonych w art., 22 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

2) w zakresie parametrów działek uzyskanych w wyniku scaleń i podziału nieruchomości, zgodnie z działem III, Rozdziałem 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ustala się:

a) minimalne powierzchnie działek jak dla nowych działek budowlanych, które zostały określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów,

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejszą niż 20 m,

c) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 700 do 900,

d) podział nieruchomości musi uwzględniać potrzebę wydzielenia niezbędnych terenów dla realizacji obiektów celu publicznego i dróg wewnętrznych,

e) możliwość wydzielania działek gruntu o powierzchni mniejszej niż określona w lit. a dla potrzeb:

- lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

- wydzielenia terenu pod drogi wewnętrzne,

f) szerokość wydzielanej drogi wewnętrznej w liniach rozgraniczających nie mniejsza niż 8 m,

g) w przypadku wydzielenia nieprzelotowej drogi wewnętrznej na końcu drogi należy wydzielić plac do zawracania samochodów o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 x 12,5 m.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) zewnętrze powiązania komunikacyjne obszaru objętego planem miejscowym zapewnia droga publiczna klasy dojazdowej, oznaczona na rysunku planu symbolem KDD;

2) droga wymieniona w pkt. 1, zapewnia obsługę w zakresie komunikacji dla terenu przyległego do niej, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych dla terenów;

3) dopuszcza się realizację w granicach obszaru objętego planem miejscowym dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych na rysunku planu, zapewniających uzupełniającą obsługę w zakresie komunikacji dla nowo wydzielanych działek budowlanych o szerokościach nie mniejszej niż 8 m;

4) dla nowej, nieprzelotowej drogi wewnętrznej na końcu drogi należy wydzielić plac do zawracania samochodów o wymiarach nie mniejszych niż 12,5 x 12,5 m;

5) miejsca do parkowania należy realizować, wraz z budową, przebudową, rozbudową lub nadbudową albo zmianą użytkowania obiektów budowlanych, na terenie działki budowlanej lub zespołu działek, na której realizowana jest inwestycja, w liczbie wynikającej z następujących wskaźników:

a) zabudowa produkcyjna, składy i magazyny nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni użytkowej,

b) zabudowa usług handlu nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni sprzedaży,

c) zabudowa usługowa niewymieniona w pkt. b nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług;

6) dla terenów o dopuszczonych kilku przeznaczeniach, miejsca do parkowania należy zapewnić oddzielnie dla każdego przeznaczenia;

7) dopuszcza się bilansowanie miejsc do parkowania w garażu i na podjeździe do garażu.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę oraz rozbudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym również niezwiązanych z przeznaczeniem terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania z obiektami lub urządzeniami infrastruktury technicznej dopuszcza się zmianę ich lokalizacji lub przebiegu zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w zakresie wyposażenia w sieci infrastruktury technicznej ustala się:

a) lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, z zachowaniem wymaganych wzajemnych odległości, zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) w przypadku braku możliwości spełnienia warunku jak lit a możliwość lokalizowania sieci infrastruktury technicznej i urządzeń towarzyszących poza liniami rozgraniczającymi dróg;

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zapotrzebowania w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,

b) zapewnienie zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpożarowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się:

a) do czasu wyposażenia obszaru w system zbiorczej kanalizacji możliwość:

- gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na terenie działki budowlanej, z obowiązkiem zapewnienia okresowego wywozu zgromadzonych nieczystości do punktu zlewnego ścieków,

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) docelowo obowiązek objęcia całego obszaru systemem kanalizacji zbiorczej;

6) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) obowiązek zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej,

b) nakaz gromadzenia nadmiaru wód opadowych i roztopowych w otwartych lub zamkniętych zbiornikach retencyjnych zlokalizowanych w granicach działki budowlanej,

c) nakaz podłączenia do kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu,

d) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg do gruntu po ich wcześniejszym podczyszczeniu z substancji ropopochodnych lub do systemu kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu,

e) możliwość wykorzystania, gromadzonych w zbiornikach retencyjnych, wód opadowych lub roztopowych do celów gospodarczych i przeciwpożarowych;

7) w zakresie zasilania w energię elektryczną ustala się:

a) zasilanie z istniejącej i projektowanej sieci średniego i niskiego napięcia,

b) dopuszczenie stosowania odnawialnych źródeł energii oraz urządzeń kogeneracji, na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej;

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

a) zaopatrzenie w gaz z projektowanego gazociągu średniego ciśnienia, zbiorników stałych lub butli,

b) odległość w rzucie poziomym linii ogrodzenia od gazociągu nie mniejsza niż 0,5 m;

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliw płynnych, paliw stałych, odnawialnych, z biomasy, energii elektrycznej, źródeł geotermalnych, energii słonecznej, z urządzeń kogeneracyjnych oraz innych źródeł energii, których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;

10) w zakresie łączności publicznej ustala się możliwość realizacji sieci, obiektów i urządzeń na całym obszarze objętym planem;

11) w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie i selekcję odpadów na posesjach w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, zgodnie z systemem gospodarowania odpadami przyjętym w gospodarce komunalnej gminy.

§ 12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - ustala się możliwość użytkowania terenów w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

§ 13. Granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:

1) plan wyznacza tereny dróg publicznych, jako tereny rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

2) wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gminy obiekty i urządzenia, a w szczególności: urządzenia infrastruktury technicznej, urządzenia wodne i melioracji, drogi wewnętrzne, tereny zieleni, ciągi pieszo-jezdne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe można realizować na każdym terenie, w sposób niekolidujący z innymi ustaleniami planu, przepisami odrębnymi i zasadami współżycia społecznego.

§ 14. Ustalenia dotyczące wysokości stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości związanego z uchwaleniem planu - ustala się stawkę w wysokości:

1) 5% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem PU;

2) 0% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDD.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.PU ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjna,

b) zabudowa usługowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) składy, za wyjątkiem składowania odpadów,

b) zieleń izolacyjna,

c) infrastruktura techniczna,

d) drogi wewnętrzne,

e) parkingi;

3) zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu :

a) dopuszczalne budynki towarzyszące takie jak: budynki dozoru posesji, administracyjne, socjalne, magazynowe, garaże i budynki gospodarcze wolno stojące lub wbudowane w bryłę budynku przeznaczenia podstawowego,

b) dopuszczalne obiekty małej architektury,

c) nakaz lokalizacji pasa zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 5 m wzdłuż linii rozgraniczających z terenami dróg publicznych,

d) dopuszcza się przerwanie ciągłości pasa zieleni izolacyjnej przez dojazdy i dojścia oraz lokalizację urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,

e) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu oraz ustaleniami zawartymi w par. 7 pkt. 1 i 2,

f) maksymalna wysokość zabudowy nie większa niż 15 m,

g) maksymalna ilość nadziemnych kondygnacji nie większa niż 2,

h) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 20%,

i) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do działki budowanej 60%,

j) minimalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 0,08,

k) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 1,

l) dachy płaskie lub dwuspadowe, o nachyleniu połaci do 30°, z dopuszczeniem dachów krzywoliniowych;

4) dopuszczalna powierzchnia działki budowlanej, tworzonej od wejścia w życie niniejszej uchwały nie mniejsza niż 2 000 m2;

5) możliwość wydzielania nowych działek gruntu o powierzchni mniejszej niż określona w pkt. 4 dla potrzeb:

a) lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wydzielenia terenu pod drogi wewnętrzne,

c) powiększenia sąsiadującej działki gruntu lub regulacji granic między sąsiadującymi działkami gruntu pod warunkiem, że nieruchomość, z której działka gruntu będzie wydzielana po podziale będzie miała minimalną powierzchnię jak pkt 4;

6) zasady obsługi w zakresie komunikacji - bezpośredni dostęp do drogi publicznej klasy drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2.KDD albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną wyznaczoną na podstawie par. 10 pkt 3 i 4 lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.KDD ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej;

2) przeznaczeni dopuszczalne - urządzenia infrastruktury technicznej;

3) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu - szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 17. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn, pow. Piaseczno, woj. mazowieckie przyjętego uchwałą Nr XX/147/03 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 30 grudnia 2003 r. zmienionego uchwałą Nr XXVI/175/04 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 15 marca 2004 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 kwietnia 2004r. Nr 75, poz.1898, poz. 1899) oraz uchwałą Nr IX/48/07 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 czerwca 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 15 czerwca 2007r. Nr 110, poz. 2826).

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarczyna.

§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


mgr Andrzej Pszczółka


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/66/15
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE
z dnia 22 maja 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/66/15
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE
z dnia 22 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie rozstrzyga co następuje:

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to budowa dróg gminnych, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 2. 1. Zadania z zakresu gminnych dróg publicznych, które należą do zadań własnych gminy finansowane będą z budżetu Gminy oraz dotacji z funduszy ochrony środowiska i funduszy unijnych lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z budżetu Gminy oraz dotacji z funduszy ochrony środowiska i funduszy unijnych lub na podstawie porozumień z innymi podmiotami.

3. Zadania z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych i gazowych finansowane będą na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła realizowane będą w sposób określony w aktualnie obowiązujących przepisach Prawa Energetycznego.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/66/15
RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE
z dnia 22 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) Rada Miejska w Tarczynie rozstrzyga co następuje:

§ 1. W wyznaczonym terminie składania uwag podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu tj. od dnia 7 kwietnia 205 r. do dnia 27 maja 2015 r. nie wniesiono uwag.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »