| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/79/2015 Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 13 lipca 2015r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. H z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z dnia 2013.05.23) art. 18 ust. 3 w związku z art. 9, art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 z dnia 2012.04.16) oraz art. 13 ust. 1 ust. 2, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012.642 z dnia 2012.06.11) Rada Miejska w Drobinie uchwala co następuje:

§ 1. 1. W celu bardziej efektywnego wykonywania zadań Miasta i Gminy Drobin w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty lokalnej w zakresie kultury, a także upraszczania struktur samorządowych instytucji kultury o nazwie: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Zamierza się dokonać połączenia samorządowych instytucji kultury o których mowa w §1 w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Drobinie.

§ 2. Połączenie, o którym mowa w §1, nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Drobinie.

§ 3. Uchwalę wraz z uzasadnieniem przekazuje się w celu zasięgnięcia opinii:

1) Krajowej Radzie Bibliotecznej,

2) Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Drobin po uzyskaniu opinii o których mowa w §3, do wystąpienia do Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na połączenie instytucji kultury wymienionych w §1 Ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie


Marcin Fronczak


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XI/79/2015

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 13 lipca 2015 r.

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drobinie.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2012.406 z dnia 2012.04.16) organizator może dokonać połączenia instytucji kultury, w tym instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach. Stosownie do art. 19 ww. ustawy połączenie instytucji polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu. Natomiast stosownie do art. 13 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2012.642 z dnia 2012.06.11) organizator obowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu, podziale lub likwidacji biblioteki podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem.

W związku z powyższym konieczne jest podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Drobinie o zamiarze połączenia instytucji kultury. Zamiar utworzenia Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Drobinie na bazie Miejskiego Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Drobinie związane jest z dążeniem do coraz bardziej efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej w sferze kultury, a także uproszczenia struktur zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.

Połączenie umożliwi zaplanowanie pracy jako jednego organu instytucjonalnego, przy realizacji budżetu dającego niższe koszty operacyjne i możliwości dokładniejszego nadzoru nad działalnością instytucji kultury. Dzięki temu zwiększy się możliwość zaangażowania środków finansowych w bezpośrednią działalność kulturalną i czytelniczą. Należy zauważyć, że utrzymywanie rozdziału obu instytucji, szczególnie na terenach wiejskich, nie znajduje uzasadnienia, gdyż działania tych podmiotów niejednokrotnie się przenikają i uzupełniają oraz oparte są na współpracy z tymi samymi podmiotami, tj. szkołami i innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy. Połączenie i utworzenie jednej instytucji, zapewni zatem koordynację podejmowanych działań w obszarze kultury, przy pełnym wykorzystaniu potencjału kadrowego i bazy materialnej. Po połączeniu, pracodawcą będzie jedna instytucja kultury, co umożliwi racjonalne wykorzystanie istniejącego potencjału kadrowego. Dodatkowo, połączenie instytucji usprawni zarządzanie działalnością kulturalną w gminie, która będzie koordynowana przez jeden podmiot. Pozwoli to na skuteczniejsze wykorzystanie zasobów oraz racjonalizowanie wydatków, poprzez możliwość zaplanowania pracy bez podziału na dwie instytucje.

Połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu zadań i nie będzie miało wpływu na wykonywanie zadań biblioteki określonych ustawą o bibliotekach oraz zostaną zachowane dotychczasowe wymagania organizacyjne określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji kultury Miejsko Gminne Centrum Kultury i Sportu w Drobinie przejmie całe mienie połączonych instytucji kultury oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki połączonych instytucji kultury, w tym przejmie wszystkie wierzytelności i zobowiązania.

Stworzenie na bazie istniejącej struktury zatrudnienia jednej instytucji, pozwoli wypracować wspólną politykę rozwoju kultury oraz zapewni lepszy poziom usług i imprez organizowanych na terenie gminy. Mając na uwadze cel połączenia instytucji kultury, wymagania organizacyjne stawiane bibliotekom publicznym w art. 19 ustawy o bibliotekach, skutki połączenia (organizacyjne, prawne, finansowe) oraz ocenę wpływu połączenia na wykonywanie dotychczasowych zadań biblioteki należy podjąć uchwałę o zamiarze połączenia instytucji kultury w celu spełnienia uwarunkowań ustawowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »