| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII.76.2015 Rady Gminy Raciąż

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Raciąż na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z poź.zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się dochody w łącznej wysokości 23.506.197,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 23.106.197,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej wysokości 23.506.197,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.346.601,97 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.159.595,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu stanowiące kredyt w kwocie 330.000,00 zł przeznacza się na rozchody - spłatę pożyczek w kwocie 330.000,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 330.000,0 zł, rozchody w wysokości 330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

2. spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 330.000,00 zł

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 543.888,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3) dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Jaworski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII.76.2015
Rady Gminy Raciąż
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »