| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/64/2015 Rady Powiatu Garwolińskiego

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania dotacji i ich wykorzystywania

Na podstawie art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Garwolińskiego przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, zwane dalej osobami prowadzącymi szkołę lub placówkę, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania dotacji i ich wykorzystywania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

2) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Garwoliński.

§ 3. 1. Dotacji udziela się na pisemny wniosek osób prowadzących szkołę lub placówkę, złożony
w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji. O zmianie numeru rachunku bankowego osoby prowadzące szkołę lub placówkę zobowiązane są niezwłocznie powiadomić na piśmie Starostwo Powiatowe w Garwolinie.

§ 5. 1. Do czasu otrzymania przez powiat informacji o wysokości subwencji oraz metryczki subwencji oświatowej na dany rok kalendarzowy, dotacja jest udzielana w formie zaliczki i wyliczana w oparciu o podstawę przyjętą do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budżetowym.

2. Po otrzymaniu informacji o wysokości subwencji powiat dokonuje korekty zaliczki dotacji, o której mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Dotacja z budżetu powiatu jest udzielana na każdego ucznia na zasadach opisanych w ust. 2-7.

2. Niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację w wysokości przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 90 ust.2a ustawy otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat.

4. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy otrzymują dotację na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

5. Placówki i ośrodki niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 3a ustawy otrzymują na każdego wychowanka i ucznia dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej
na jednego wychowanka i ucznia tego rodzaju placówki i ośrodka w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

6. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 90 ust. 8 ustawy otrzymują na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

7. Dotacja na ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości równej kwocie przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Przy określaniu wydatków bieżących, o których mowa w art. 80 ust. 3 ustawy nie bierze się pod uwagę wydatków na uczniów niepełnosprawnych i wydatków sfinansowanych z innych źródeł (np. unijnych).

§ 7. 1. Osoby prowadzące szkołę lub placówkę zobowiązane są do złożenia w Starostwie Powiatowym
w Garwolinie w terminie do dnia 15 każdego miesiąca informacji o faktycznej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym ma być przekazana dotacja. W miesiącu grudniu informację składa się do dnia 7 grudnia. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Informacja może być złożona także przez osobę do tego upoważnioną.

2. Osoby prowadzące szkołę lub placówkę sporządzają roczne rozliczenie wykorzystania dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do uchwały.

3. Rozliczenie wykorzystania dotacji podlega przekazaniu do Starostwa Powiatowego w Garwolinie
w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym. W przypadku, gdy szkoła lub placówka kończy działalność, rozliczenie wykorzystania dotacji następuje w terminie 15 dni po otrzymaniu ostatniej części dotacji.

4. Osoby prowadzące szkołę lub placówkę samodzielnie lub na wniosek powiatu mogą złożyć korektę informacji, o których mowa w ust.1 i 2.

5. Dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku ze środków przyznanej szkole lub placówce dotacji powinny zawierać wskazanie źródła finansowania tego wydatku.

6. W rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie wykazuje się wydatków, które zostały sfinansowane innymi środkami niż otrzymane z dotacji.

7. Dotowana szkoła lub placówka jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji finansowej
w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie sposobu wykorzystania dotacji.

8. Dowody księgowe ujęte w rozliczeniu przekazanej dotacji muszą zawierać sporządzony w sposób trwały opis:

1) w jakiej wysokości zostały dofinansowane z dotacji powiatu;

2) datę zapłaty;

3) przeznaczenie wydatku.

9. Przyznana dotacja winna być wykorzystana do 31 grudnia roku kalendarzowego, na który jej udzielono, a kwoty dotacji niewykorzystanych do tego terminu, należy zwrócić do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.

10. Niedopłacona kwota dotacji należna za poprzedni rok budżetowy zostanie przekazana przez powiat na rachunek bankowy dotowanej szkoły lub placówki w terminie do dnia 31 marca następnego roku budżetowego po roku udzielenia dotacji.

11. Nadpłacona kwota dotacji za poprzedni rok budżetowy przekazana będzie przez dotowaną szkołę lub placówkę na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Garwolinie w terminie do dnia 31 marca następnego roku po roku udzielenia dotacji.

§ 8. Zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji obejmuje zgodność:

1) liczby uczniów wykazanej w informacjach, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz rozliczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 2, ze stanem faktycznym;

2) wykorzystania dotacji z przeznaczeniem określonym w ustawie o systemie oświaty.

§ 9. 1. Kontrole, o których mowa w § 8 przeprowadzane są przez osoby upoważnione do przeprowadzonej kontroli na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Garwolińskiego.

2. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibach szkół i placówek w dniach oznaczonych
w imiennych upoważnieniach w godzinach pracy podmiotów kontrolowanych, a w uzasadnionych przypadkach - w godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobami reprezentującymi podmioty kontrolowane. Kontrole faktycznej liczby uczniów mogą być przeprowadzane w miejscach i czasie realizacji podstawy programowej lub innych zadań statutowych.

3. Kontrola lub poszczególne jej czynności mogą być przeprowadzane również w siedzibie powiatu. Kontrole są przeprowadzane w siedzibie powiatu w przypadku zakończenia działalności podmiotów, którym przekazywano dotacje.

4. W celu zaplanowania czynności, o których mowa w § 8 szkoły lub placówki przedstawiają
na pisemny wniosek Starostwa Powiatowego w Garwolinie informacje o miejscach, godzinach i terminach, o których mowa w ust. 2.

5. Szkoły i placówki zapewniają kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności:

1) udostępniają pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli oraz udostępniają dokumentację:

a) przebiegu nauczania, a w szczególności: księgę uczniów, dzienniki zajęć, arkusze ocen, świadectwa, a także listy obecności uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
o których mowa w art. 90 ust. 3 ustawy,

b) organizacyjną, w szczególności statut,

c) finansową, w szczególności księgi rachunkowe, dokumenty źródłowe opatrzone adnotacjami o dacie i kwocie wykorzystanej dotacji oraz dowody zapłaty,

2) udzielają informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez kontrolujących;

3) umożliwiają sporządzanie niezbędnych dla przeprowadzenia kontroli kopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i poświadczają je za zgodność z oryginałem.

6. W ramach kompetencji określonych w art. 80 ust. 3f i art. 90 ust. 3f ustawy kontrolujący mają prawo w szczególności:

1) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych szkoły lub placówki;

2) obserwacji spełniania przez uczniów obowiązku wymogu uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w danym miesiącu;

3) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień;

4) sporządzania niezbędnych kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i żądania poświadczenia ich za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą szkołę lub placówkę;

5) podpisywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli.

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się dwa egzemplarze protokołu, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden szkoła lub placówka.

2. Protokół kontroli zawiera:

1) pełną nazwę i adres szkoły lub placówki, nazwę lub nazwisko osoby prowadzącej szkołę lub placówkę oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania szkoły lub placówki;

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3) imiona i nazwiska kontrolujących;

4) określenie przedmiotu kontroli i okres objęty kontrolą;

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6) wymienienie załączników do protokołu;

7) informację o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu przez szkołę lub placówkę;

8) datę i miejsce podpisania protokołu.

3. Protokół podpisuje kontrolujący i przedstawiciel szkoły lub placówki. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.

4. Szkole lub placówce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie
7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni stosowny zapis w protokole.

8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Starosta Powiatu Garwolińskiego kieruje zalecenia pokontrolne do osoby prowadzącej szkołę lub placówkę w terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli.

10. Odpowiedzi na zalecenia pokontrolne udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIX/186/2013 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych
i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne na terenie Powiatu Garwolińskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7439).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Osmólski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/64/2015
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
na rok ..................

Część A

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Nazwa organu prowadzącego

...................................................................................................................................................................

Adres organu prowadzącego

...................................................................................................................................................................

Rachunek bankowy właściwy do przekazania należnej dotacji (numer, nazwa i adres banku)

...................................................................................................................................................................

Dane o osobie reprezentującej organ prowadzący szkołę lub placówkę

Nazwisko i imię

...................................................................................................................................................................

Pełniona funkcja

...................................................................................................................................................................

Część B

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE

Numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

...................................................................................................................................................................

Nr decyzji nadania uprawnień szkoły publicznej

...................................................................................................................................................................

Nazwa szkoły / placówki

...................................................................................................................................................................

Adres szkoły / placówki

...................................................................................................................................................................

REGON i NIP

...................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe

Tel. stacjonarny / tel. komórkowy

...................................................................................................................................................................

Adres e-mail

...................................................................................................................................................................

Typ szkoły / placówki

...................................................................................................................................................................

System kształcenia

...................................................................................................................................................................

Zawody, kierunki kształcenia

...................................................................................................................................................................

Część C

DANE O PLANOWANEJ MIESIĘCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ZA OKRES STYCZEŃ -SIERPIEŃ

wyszczególnienie

Ogółem

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

1

Uczniowie niewidzący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, 2

Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący

3

Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem

4

a) poradni psychologiczno-pedagogicznej

x

x

x

x

x

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

x

x

x

x

b) Gimnazjum dla młodzieży*

c) Szkoły ponadgimnazjalne

x

x

x

x

x

dla młodzieży*

dla dorosłych - system zaoczny

x

x

x

x

na kierunku ………

x

x

x

x

na kierunku ………**

x

x

x

x

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ***

x

x

x

x

c) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii

x

x

x

x

1. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, (uczniowie z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wydanych przed dniem 1 września 2011 r.), uczniowie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

2. Uczniowie niewidzący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, (z zaburzeniami psychicznymi na podstawie orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wydanych przed dniem 1 września 2011 r.)

3. Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

4. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

* Dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

**dodać wiersze w przypadku większej liczby kierunków

***dotyczy słuchaczy, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacyjne w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

DANE O PLANOWANEJ MIESIĘCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW ZA OKRES WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

wyszczególnienie

Ogółem

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

1

Uczniowie niewidzący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, 2

Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący

3

Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem

4

a) poradni psychologiczno-pedagogicznej

x

x

x

x

x

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

x

x

x

x

b) Gimnazjum dla młodzieży*

c) Szkoły ponadgimnazjalne

x

x

x

x

x

dla młodzieży*

dla dorosłych - system zaoczny

x

x

x

x

na kierunku ………

x

x

x

x

na kierunku ………**

x

x

x

x

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ***

x

x

x

x

c) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii

x

x

x

x

1. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, (uczniowie z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wydanych przed dniem 1 września 2011 r.), uczniowie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

2. Uczniowie niewidzący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, (z zaburzeniami psychicznymi na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wydanych przed dniem 1 września 2011 r.)

3. Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

4. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

* Dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

**dodać wiersze w przypadku większej liczby kierunków

***dotyczy słuchaczy, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacyjne w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

Podpis i pieczątka organu prowadzącego
lub osoby upoważnionej

...........................................................

Miejscowość, data ..............................................
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr OsmólskiZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/64/2015
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Nazwa..........................................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................................................

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE

Nazwa..........................................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................................................

Na podstawie niżej wymienionej dokumentacji:

1) ...........................................................................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................................................................

3) ...........................................................................................................................................................................

FAKTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA 1 …………………. (miesiąc) 20……..

Wyszczególnienie

Ogółem

w tym liczba uczniów niepełnosprawnych

Liczba uczniów zapisanych na dzień 1 miesiąca którzy, uczestniczyli w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec poprzedniego miesiąca ............................... (miesiąc) (rok)

5

Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

1

Uczniowie niewidzący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową,

2

Uczniowie niesłyszących, słabosłyszących

3

Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi

autyzmem

4

a) poradni psychologiczno-pedagogicznej

x

x

x

x

x

x

Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

x

x

x

x

x

b) Gimnazjum dla młodzieży*

x

c) Szkoły ponadgimnazjalne

x

x

x

x

x

x

dla młodzieży*

x

dla dorosłych - system zaoczny

na kierunku ………

x

x

x

x

na kierunku ………**

x

x

x

x

Kwalifikacyjne kursy zawodowe ***

x

x

x

x

x

c) młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii

x

x

x

x

x

1. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostosowani społecznie, zagrożeni niedostosowaniem społecznym, (uczniowie z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wydanych przed dniem 1 września 2011 r.), uczniowie szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.

2. Uczniowie niewidzący, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, (z zaburzeniami psychicznymi
na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wydanych przed dniem 1 września 2011 r.)

3. Uczniowie niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

4. Uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

5. Wypełniają szkoły niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, które otrzymują dotację przyznaną na podstawie art. 90 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

* Dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

**dodać wiersze w przypadku większej liczby kierunków

***dotyczy słuchaczy, którzy zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacyjne w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.

DANE O WYKORZYSTANIU DOTACJI ZA MIESIĄC …………. 20……..

Lp.

Wykorzystanie dotacji

Nazwa wydatku*

Dokument źródłowy**

Dowód zapłaty***

Kwota zapłaty (zł)

Miesięczna kwota wykorzystanej dotacji:

Miesięczna kwota otrzymanej dotacji:

Kwota niewykorzystanej dotacji:

* W szczególności wynagrodzenia brutto, opłaty: czynsz najmu, media (gaz, energia elektryczna, woda), pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie,

** W szczególności faktura VAT, rachunek, lista płac, deklaracje ZUS,

*** W szczególności wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT.

Podpis i pieczątka organu prowadzącego
lub osoby upoważnionej

...........................................................

Miejscowość, data ..............................................
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Osmólski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/64/2015
Rady Powiatu Garwolińskiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.

ROZLICZENIE POBRANIA I WYKORZYSTANIA DOTACJI W 20……r.

[Termin składania rozliczenia: do dnia 15 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

Miejsce składania rozliczenia: Starostwo Powiatowe w Garwolinie.]

DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM

Nazwa .........................................................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................................................

DANE O SZKOLE / PLACÓWCE

Nazwa .........................................................................................................................................................................

Adres ...........................................................................................................................................................................

DANE O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW W ROKU .......................

Wyszczególnienie

Faktyczna liczba uczniów*

w tym

pełnosprawnych

niepełnosprawnych

Objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

Którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

RAZEM

*w przypadku szkół o których mowa w art.90 ust.3 ustawy o systemie oświaty - liczba uczniów, którzy uczestniczyli w minimum 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu.

DANE O WYKORZYSTANIU DOTACJI ZA ROK ………

Lp.

Wykorzystanie dotacji

Nazwa wydatku*

Dokument źródłowy**

Dowód zapłaty***

Kwota zapłaty (zł)

Roczna kwota otrzymanej dotacji

Roczna kwota zwróconej dotacji w trakcie roku budżetowego

Roczna kwota wykorzystanej dotacji****

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do 31 stycznia roku następnego

* W szczególności wynagrodzenia brutto, opłaty: czynsz najmu, media (gaz, energia elektryczna, woda), pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie,

** W szczególności faktura VAT, rachunek, lista płac, deklaracje ZUS,

*** W szczególności wyciąg bankowy, raport kasowy, faktura VAT,

**** Kwota równa lub niższa od kwoty otrzymanej dotacji po zwrotach w trakcie roku budżetowego.

DANE O WYKORZYSTANIU DOTACJI ZA ROK ………

Lp.

Wykorzystanie dotacji

Rodzaj wydatków*

Rodzaje dokumentu źródłowego**

Suma za rok (zł)

1.

Wynagrodzenia kadry pedagogicznej (brutto)

2.

Wynagrodzenia obsługi i administracji (brutto)

3.

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy)

4.

Czynsz

5.

Opłata za wynajem pomieszczeń

6.

Opłata za energię elektryczną

7.

Opłata za gaz

8.

Opłata za energię cieplną

9.

Opłata za wodę i ścieki

10.

Opłata za wywóz śmieci

11.

Zakup środków czystości

12.

Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych

13.

Zakup wyposażenia szkoły lub placówki

14.

Zakup artykułów administracyjno - biurowych

15.

Opłaty pocztowe

16.

Opłaty telekomunikacyjne

17.

18.

Roczna kwota otrzymanej dotacji

Roczna kwota zwróconej dotacji w trakcie roku budżetowego

Roczna kwota wykorzystanej dotacji***

Kwota niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi do 31 stycznia roku następnego

* Wymienić pozostałe,

** W szczególności faktura VAT, rachunek, lista płac, deklaracje ZUS,

*** Kwota równa lub niższa od kwoty otrzymanej dotacji po zwrotach w trakcie roku budżetowego.

Podpis i pieczątka organu prowadzącego
lub osoby upoważnionej

...........................................................

Miejscowość, data...............................................
Przewodniczący Rady Powiatu Piotr Osmólski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »