| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OŁO-4210-46(16)/2015/2016/341/XI/DSS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 25 stycznia 2016r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SOCHACZEW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Sochaczewie
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem"

zawartego w piśmie z dnia 15 października 2015 r. (L.dz. 1425/15), uzupełnionego pismami z dnia 23 października 2015 r. (L.dz. 1474/15) oraz z dnia 22 listopada 2015 r. (L.dz. 1595/15) oraz z dnia 18 grudnia 2015 r. (L.dz. 1718/15) oraz z dnia 30 grudnia 2015 r. (L.dz.1747/15) oraz z dnia 15 stycznia 2016 r. (L.dz. 93/16) w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia do stosowania.


Uzasadnienie

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 20 października 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję oraz obrót ciepłem.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami
i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie dla ciepła ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres: Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94C.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi


Jadwiga Goździk

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

w dniu 22 października 2015 r. na rachunek nr

95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Otrzymują:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SOCHACZEW SP. Z O.O.

ul. Al. 600-lecia 90

96-500 Sochaczew

2. Wojewoda Mazowiecki

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »