| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta w wysokości 263.232.136 zł, z tego:

1) dochody bieżące - 254.493.236 zł,

2) dochody majątkowe - 8.738.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta w wysokości 259.447.715,44 zł, z tego:

1) wydatki bieżące - 244.667.715,44 zł,

2) wydatki majątkowe - 14.780.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1) Nadwyżka budżetu w wysokości 3.784.420,56 zł, przeznaczona zostanie na spłatę pożyczek w kwocie 184.420,56 zł oraz wykup obligacji samorządowych w kwocie 3.600.000 zł,

2) Rozchody budżetu w wysokości - 3.784.420,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 1.915.000 zł,

2) celową w wysokości - 485.000 zł, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.295.988zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 850.000 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 4.750.000 zł z tytułu opłat i kar środowiskowych oraz wydatki w kwocie 4.750.000 zł na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, których właścicielem jest miasto oraz wydatki w kwocie 120.000 zł na utrzymanie przystanków komunikacyjnych.

§ 10.

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.

Wydatki jednostek pomocniczych miasta w wysokości 60.300 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13.

Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 4.420.000 zł oraz plan kosztów zakładu w wysokości 4.420.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 1.050.000 zł.

§ 15.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 16.

Określa się wysokość sumy, do której Prezydent Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na kwotę 1.000.000 zł.

§ 17.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.

§ 18.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji w roku budżetowym łącznie do wysokości 1.000.000 zł.

§ 19.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 20.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki


Jerzy Grabowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetu miasta Ostrołęki na 2016 rok


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków budżetu miasta Ostrołęki na 2016 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody w 2016 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plan zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Limit wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2016 roku


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finasów publicznych na 2016 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych miasta - samorządów osiedlowych
na 2016 rok


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 136/XIX/2015
Rady Miasta Ostrołęki
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 2016 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »