| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 104/XVII/15 Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art.211, art.212, art.214, art.215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 41.443.943,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 34.443.943,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 7.000.000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 42.298.943,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.095.857,22 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.203.085,78 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2.

2. Ustala się wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 12.203.085,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 855.000,00 zł, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wyemitowanych obligacji.

a) Ustala się przychody w wysokości 1.700.000,00 zł,

b) Ustala się rozchody w wysokości 845.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 85.422,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 70.500,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.500,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 157.800,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.800 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 4.160.240,00 zł, koszty - 4.120.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b) z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,

2) dokonywania zmian planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących''.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Milewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2016 rok.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 104/XVII/15
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Resiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »