| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 27.262.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie orzeczenia nieważności w części dotyczącej Załącznika Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do Uchwały Nr XII/54/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.), art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwala, co następuje:

§ 1. Orzeka nieważność w części dotyczącej:

- załącznika Nr 1 "Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego" - poz. J,

- załącznika Nr 2 "Deklaracja na podatek od nieruchomości" - poz. G,

- załącznika Nr 3 "Deklaracja na podatek rolny" - poz. H,

- załącznika Nr 4 "Deklaracja na podatek leśny" - poz. F,

do uchwały Nr XII/54/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych w zakresie słów: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.", z powodu istotnego naruszenia przepisów art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465).

§ 2. Na niniejszą uchwałę Gminie Gzy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem tut. Kolegium Izby.


Uzasadnienie

W dniu 4 grudnia 2015 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wpłynęła uchwała Nr XII/54/2015 Rady Gminy Gzy z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

W podstawie prawnej badanej uchwały przywołany został m.in. art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym.

Kolegium Izby ustaliło, że w Załącznikach do ww. uchwały: Nr 1 w poz. J, Nr 2 w poz. G, Nr 3 w poz. H i Nr 4 w poz. F Rada Gminy Gzy zawarła oświadczenie, które składający informację lub osoba reprezentująca składającego informację zobowiązani są złożyć, o treści: "Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.".

W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie powyższy zapis uchwały w sposób istotny narusza regulacje wynikające z art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym. Zgodnie z treścią przywołanych wyżej przepisów rada gminy określa, w drodze uchwały, wzory formularzy (informacji i deklaracji) na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, obejmujące dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru przedmiotowych podatków. Zdaniem Kolegium Izby wymóg złożenia oświadczenia z odwołaniem się do odpowiedzialności karnej nie znajduje oparcia w podstawie prawnej podjętej uchwały. Żaden ze wskazanych w uchwale przepisów - w szczególności art. 6 ust. 13 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy o podatku leśnym - nie daje możliwości nakładania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na podmiot składający informację bądź deklarację obowiązku podania danych pod groźbą odpowiedzialności karnej. W myśl art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) karze podlega ten, kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę. Zgodnie natomiast z art. 233 § 6 Kodeksu karnego przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Z powyższego unormowania wynika, że przestępstwem jest złożenie fałszywego oświadczenia, na przykład w kwestionariuszach lub formularzach, warunkiem jednak odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia jest to, by przepis ustawy, na podstawie której oświadczenie jest składane, przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom składanym przez zainteresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy i dopiero wówczas, w razie przeniesienia kompetencji na organ stanowiący gminy do podjęcia uchwały, winien przewidzieć w treści upoważnienia wymóg pouczenia o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (zeznań). Tymczasem przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym nie przewidują takiej możliwości.

Mając powyższe na uwadze, uznać należy, że ustalenie we wzorach formularzy (informacji i deklaracji) na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązku złożenia przez odpowiednie podmioty składające informację bądź deklarację oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą, wykracza poza zakres kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do kształtowania zawartości uchwały ustalającej wzór przedmiotowych formularzy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Przewodniczący Posiedzenia Kolegium


Jan Rudowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKSJOM Doradztwo Aktuarialne

Specjalizujemy się zarówno w wycenie rezerw na świadczenie pracownicze (zgodnie z MSR 19 i KSR 6) jak i w usługach konsultingowych na rzecz instytucji finansowych (usługi aktuarialne, Wypłacalność II, zarządzanie ryzykiem, rachunkowość zakładów ubezpieczeń).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »