| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII /162/2016 Rady Gminy Jabłonna

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych do publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Jabłonna, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej lub poza obwodem gimnazjum, wraz z liczbą punktów przyznaną tym kryteriom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia poszczególnych kryteriów

Na podstawie art.20 e ust. 3 i 4 oraz art.20 zf ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Jabłonna, zamieszkałych poza obwodami tych szkół wraz z przyznaną im liczbą punktów oraz wykaz dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełniania kryteriów przez kandydata.

§ 2. 1. Określa się następujące kryteria do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej:

1) kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Jabłonna w obwodzie innej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jabłonna - 5 punktów,

2) kandydat uczęszcza do oddziału wychowania przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym, w którym przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne - 4 punkty,

3) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 3 punkty,

4) wskazanie przez rodziców / opiekunów prawnych kandydata przy rozliczeniu podatku dochodowego adresu zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna - 2 punkty,

2. W celu wykazania spełniania kryteriów rodzice dziecka - opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dokumenty:

1) w zakresie §2 ust. 1 pkt 1 - oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania kandydata,

2) w zakresie §2 ust. 1 pkt 2 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej
o uczęszczaniu kandydata do oddziału przedszkolnego znajdującego się w tej szkole,

3) w zakresie §2 ust. 1 pkt 3 - potwierdzenie na wniosku przez dyrektora szkoły podstawowej
o kontynuacji nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w tej szkole,

4) w zakresie §2 ust. 1 pkt 4 - oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata, że przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna.

§ 3. 1. Określa się następujące kryteria do klasy pierwszej gimnazjum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) Wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przedstawiony w procentach z części pierwszej i drugiej mnoży się przez 0,1( maksymalnie 10 punktów za każdą część).

2) Oceny uzyskane przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z trzech

obowiązkowych zajęć edukacyjnych : język polski, matematyka, przyroda:

1) ocena celująca - 6 punktów;

2) ocena bardzo dobra - 5 punktów;

3) ocena dobra - 4 punkty;

4) ocena dostateczna - 3 punkty;

5) ocena dopuszczająca - 2 punkty.

3) Ocena zachowania uzyskana przez kandydata na świadectwie ukończenia szkoły:

1) zachowanie wzorowe - 5 punktów;

2) zachowanie bardzo dobre- 4 punkty;

3) zachowanie dobre- 3 punkty;

4) zachowanie poprawne - 1 punkt;

5) zachowanie nieodpowiednie i naganne- 0 punktów.

4) Szczególne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w zawodach wiedzy, sportowych i artystycznych - 3 punkty.

5) Wskazanie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata przy rozliczeniu podatku dochodowego adresu zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna lub płacenie przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata podatku rolnego do Gminy Jabłonna - 2 punkty.

2. W celu wykazania spełniania kryteriów rodzice dziecka / opiekunowie prawni zobowiązani są dostarczyć dokumenty:

1) w zakresie §3 ust. 1 pkt 1 - zaświadczenie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o wyniku sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

2) w zakresie §3 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

3) w zakresie §2 ust. 1 pkt 5 - oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata, że przy rozliczeniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania na terenie Gminy Jabłonna,

4) oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych kandydata o miejscu zamieszkania.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Jabłonna.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Modzelewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »