| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 68/XIII/2016 Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 28 kwietnia 2016r.

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz. 856 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt działającym na terenie gminy oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, Rada Gminy Dzierzgowo uchwala co następuje:

§ 1. Określa się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgowo na 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jarosław Kowalski


Załącznik do Uchwały Nr 68/XIII/2016
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DZIERZGOWO W 2016 R.

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa:

1. Zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarcze, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

2. Zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub pomieszczeniach, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

3. Kotach wolno żyjących - należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim),

4. Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w 2016 r.;

§ 2. Celem Programu jest:

1. Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w rozumieniu art. 4 pkt. 17 ustawy o ochronie zwierząt;

2. Zapobieganie bezdomności zwierząt.

§ 3. 1. Wykonawcami Programu są:

1) Gmina,

2) lekarze weterynarii,

3) schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia podpisanego z gminą,

4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt we współpracy z organami gminy.

2. Funkcje koordynatora działań podejmowanych w ramach Programu pełni Wójt Gminy.

3. Zadanie priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy,

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt przez sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt,

3) sprawowane opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie,

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

5) odławianie bezdomnych zwierząt,

6) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń

drogowych z udziałem zwierząt,

7) usypanie ślepych miotów,

8) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt realizowane będzie przez umieszczenie ich w schroniskach dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla zwierząt "Nadzieja" w Napierkach 53, 13-111 Janowiec Kościelny.

§ 5. 1. Gmina realizuje obligatoryjną sterylizację i kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt na zasadach ustalonych z jednostką prowadzącą schronisko.

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji mogą być przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii.

3. Zabiegom, o których mowa w ust. l nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz przeznaczone do adopcji w terminie określonym w ogłoszeniu o poszukiwaniu nowych właścicieli.

§ 6. Opieka nad kotami wolno żyjącymi realizowana jest. poprzez:

1. ustalenia miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,

2. zapewnienie dokarmiania oraz zapewnienie im wody pitnej w miejscach przebywania,

3. powierzenie realizacji w/w zadań jednostkom organizacyjnym gminy oraz współdziałanie z organizacjami społecznym.

§ 7. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizowana jest poprzez:

1. informowanie o możliwości adopcji zwierząt bezdomnych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy, w tym na stronie internetowej Urzędu Gminy,

2. współdziałanie z organizacjami społecznymi, lekarzami weterynarii, schroniskami dla zwierząt w zakresie poszukiwania nowych właścicieli zwierząt.

§ 8. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w schronisku dla bezdomnych zwierząt lub w lecznicy dla zwierząt.

2. Zwierzę usypiane musi być traktowane łagodnie i przyjaźnie. Zabieg uśpienia powinien być dokonany przez lekarza weterynarii w sposób humanitarny.

3. Zwłoki uśpionych zwierząt muszą być odpowiednio zabezpieczone do czasu zabrania

ich przez odpowiednie służby do ich utylizacji.

§ 9. 1. Gospodarstwem rolnym wytypowanym w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo rolne położone w miejscowości Kurki 2, 06-520 Dzierzgowo.

2. Wraz z umieszczeniem zwierząt w gospodarstwie, Gmina podejmuje starania w zakresie znalezienia nowego właściciela dla tych zwierząt.

§ 10. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w wypadkach drogowych z udziałem zwierząt, realizowana jest poprzez umowę z lekarzem weterynarii mającym siedzibę w Dzierzgowie, ul Ks. Prym. M. Dzierzgowskiego 17e.

1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina.

2. Wysokość środków finansowych w budżecie Gminy, przeznaczonych na realizację Programu w 2016r. wynosi 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

3. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »