| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.143.2016 Rady Gminy w Wieniawie

z dnia 31 marca 2016r.

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art.19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wódę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r., poz. 139). Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieniawa" o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/141/2005 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wieniawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grażyna Strzelczyk


Załącznik do Uchwały Nr XVII.143.2016
Rady Gminy w Wieniawie
z dnia 31 marca 2016 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WIENIAWA

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w Regulaminie mewa jest o "Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139).


Rozdział 2.

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ GMINĘ W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 2. W zakresie dostarczania wody Gmina jest zobowiązana:

1. dostarczać odbiorcy usług- wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości co najmniej 0,3 metra sześciennego na dobę,

2. zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie,

3. w przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem, nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym

§ 3. W zakresie odbioru ścieków Gmina jest zobowiązana:

1. przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług na zasadach określonych w Technicznych Warunkach Przyłączenia, w ilości określonej w umowie,

2. zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami; jakość wprowadzanych ścieków określa umowa o odprowadzenie ścieków,

3. przekazać ścieki do oczyszczalni, która odbierze i oczyści przyjęte ścieki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Rozdział 3.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

§ 4. Postanowienia umów, zawieranych przez Gminę z odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron, wynikających z przepisów ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 5. 1. Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzenie ścieków Gmina powinna zawierać:

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca go posiada) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy,

2) rodzaj umowy (dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków albo dostarczanie wody albo odprowadzanie ścieków),

3) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy poprzez określenie numeru porządkowego lub ewidencyjnego wg ewidencji gruntów i budynków lub numeru księgi wieczystej,

4) oświadczenie wnioskodawcy, czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej gminy,

5) oświadczenie o planowanej ilości pobranej wody lub o ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości,

6) oświadczenie, czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej gminy, czy też odprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub domowej oczyszczalni ścieków,

7) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu lokalizacji wodomierza,

8) oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne),

9) oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym tytule prawnym do korzystania z nieruchomości,

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez Gminę wyłącznie w celu zawarcia umowy.

2. Do wniosku określonego w ust. 1 należy dołączyć zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, REGON, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru - w razie zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą.

§ 6. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków przez Gminę z osobą korzystającą z lokalu, powinien zawierać elementy wskazane w § 5 Regulaminu, a ponadto:

1. Imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy, wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby,

2. wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,

3. oświadczenie osoby korzystającej z lokalu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę wyłącznie w celu zawarcia urnowy,

4. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 Ustawy oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat, wynikających z taryf za dokonywane przez Gminę rozliczenie,

5. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich wodomierzy przy punktach czerpalnych w budynku,

6. wskazanie ilości lokali w budynku wielolokalowym oraz wskazanie ilości osób korzystających z poszczególnych lokali

Rozdział 4.

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 7. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Gminę z Odbiorcami wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków.

§ 8. 1. Okres obrachunkowy strony określają w umowie

2. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości należności określonej w fakturze nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.


Rozdział 5.

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 9. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjną odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona,

3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością,

4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowana ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanych parametrów ilości odprowadzanych oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnej mapy sytuacyjno- wysokościowej, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

4. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, Gmina w terminie 21 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem dokumentów, wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni.

5. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, gmina powinna wskazać przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie.

6. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ulegającej się o przyłączenie,

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

3) maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków,

4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i (lub) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

5) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków,

6) termin ważności warunków przyłączenia.

7. Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy w przedmiocie aktualności danych określonych w ust. 2.

Rozdział 6.

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 10. 1. Gmina nie może odmówić przyłączenia nowego odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia nie pogorszą się warunki techniczne w stopniu uniemożliwiającym zachowanie minimalnego poziomu usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.

2. Techniczne możliwości dostępu do usług wodociągowo- kanalizacyjnych gmina zapewnia poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 7.

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ GMINĘ WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 11. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci gminnej jest pisemne uzgodnienie z gminą dokumentacji technicznej.

2. Gmina wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa wust.1 w terminie 21 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji technicznej.

3. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Gmina dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznym przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza.

4. Odbiór częściowy robót ulegających zasypaniu wykonywany jest przed zasypaniem przyłącza.

5. Odbiór częściowy oraz końcowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

6. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony wpisem w karcie przebiegu robót.

7. Odbiory końcowe następują na pisemny wniosek wykonawcy ( w zastępstwie inwestora). Ustalony termin odbioru nie może być dłuższy niż 21 dni od daty zgłoszenia. Do wniosku należy dołączyć:

1) Dane indentyfikacyjne inwestora i adres przyłącza,

2) Dokumentację techniczną oraz oświadczenie, że zostało ono wykonane zgodnie z projektem.

8. Protokół sporządzony w dwóch egzemplarzach ( jeden dla przedsiębiorstwa, drugi dla inwestora) jest podstawą do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z zastrzeżeniem § 5.

Rozdział 8.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 12. 1. Gmina ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym

2. Gmina ma również obowiązek poinformowania odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, Gmina może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którym Gmina zawarła umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Gmina ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

5. Gmina ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszystkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla odbiorców.

Rozdział 9.

STANDARDY OBSŁUG ODBIORCÓW USŁUG, A WSZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 13. 1. Gmina jest zobowiązana do udzielania odbiorcom usług wszystkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług urnowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków,

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług,

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

2. Gmina udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśnie, Gmina udziela odpowiedzi w tej samej formie, w terminie 14 dni od otrzymania prośby, chyba że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Gmina przed upływem terminu wskazanych w ust. 2 i 3 informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informacje i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie maże być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 14. 1. Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Gminę umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3. Gmina jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie Gminy lub jej doręczenia w inny sposób. Postanowienia § 13 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 15. W siedzibie Gminy winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Wieniawa taryfy,

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie Gminy Wieniawa,

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji i urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 7 Ustawy.

Rozdział 10.

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 16. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Gminę, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej

2. Uprawnionym do poboru wody na cele przeciwpożarowej sieci będącej w posiadaniu Gminy są jednostki straży pożarną.

3. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów jej poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji, składanych raz na kwartał przez jednostkę straży pożarnej do gminy.

4. Rozliczenia pomiędzy Gminą za pobraną wodę na cele przeciwpożarowe dokonywane są co kwartał kalendarzowy.

5. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którym woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka straży pożarnej niezwłocznie przekazuje Gminie informacje o ilości wody pobranej.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grażyna Strzelczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »