| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/123/2016 Rady Gminy Wiśniew

z dnia 4 lipca 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Na podstawie art. art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (DZ. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach,


uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Wiśniew zobowiązana jest dokonywać odbioru niżej wymienionych odpadów komunalnych według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, podanego
do publicznej wiadomości i dostarczonego mieszkańcom.

2. Opłata o której mowa w ust. 1 obejmuje również koszt usługi wyposażenia nieruchomości w znakowane worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) zmieszane odpady komunalne;co najmniej raz w miesiącu;

2) papier, tektura;co najmniej raz w miesiącu;

3) tworzywa sztuczne;co najmniej raz w miesiącu;

4) metale;co najmniej raz w miesiącu;

5) szkło;co najmniej raz w miesiącu;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - co najmniej raz w roku sprzed posesji.

§ 2.

Odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie

z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew, będą traktowane jako zmieszane odpady komunalne.

§ 3.

Gmina zapewnia odbiór odpadów komunalnych, które są umieszczone
w odpowiednich pojemnikach, w tym w znakowanych workach, określonych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniew.


§ 4.

1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który świadczy usługi na rzecz mieszkańców są przyjmowane wyselekcjonowane
ze strumienia odpadów komunalnych, odpady w zakresie:

1) papieru i tektury;

2) szkła;

3) tworzyw sztucznych;

4) opakowań wielomateriałowych;

5) metali;

6) przeterminowanych leków, chemikalia;

7) zużytych baterii i akumulatorów;

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac remontowo-budowlanych nie wymagających pozwoleń i zgłoszeń do administracji budowlano-architektonicznej;

11) zużytych opon;

12) popiołu z palenisk domowych;

13) odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowań biodegradowalnych
i odpadów zielonych.

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany jest na terenie oczyszczalni ścieków w Wiśniewie, czynny:

poniedziałek - piątekod godz. 1600 do godz. 1800

sobotaod godz. 800do godz. 1800

Szczegóły na stronie internetowej gminy: http://www.wisniew.pl- zakładka "nasze śmieci, nasza sprawa", na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiśniew oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach;

3. Dostarczający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma obowiązek ich rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne.

§ 5.

1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości może zgłosić takie przypadki, w formie pisemnej, telefonicznie: 25/6417313 wew.116 lub osobiście w Urzędzie Gminy Wiśniew, ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew w terminie 7 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 6.

Traci moc uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXI/162/2012 z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013r., poz.2526), uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XXVII/201/2013 z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 poz.9610) oraz uchwała Rady Gminy Wiśniew Nr XLIV/323/2014 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 11495).

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniew.

§ 8.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Beata Ługowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »