| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/152/16 Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nasielsk

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nasielsk w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Lubieniecki


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/152/16
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 23 czerwca 2016 r.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W GMINIE NASIELSK

§ 1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Nasielsk,

2) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza Nasielska,

3) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Miejski w Nasielsku.

§ 2. 1. Określa się formy i sposób przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy w sposób inny niż w drodze referendum lokalnego.

2. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w formie referendum lokalnego określają przepisy odrębne.

3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 446), innych przepisach prawnych oraz w sprawach uznanych za ważne dla Gminy.

§ 3. 1. Celem konsultacji społecznych jest:

1) zapewnienie udziału mieszkańców Gminy w działaniach realizowanych przez władze samorządowe,

2) informowanie lokalnej społeczności o planowanych do realizacji zadaniach,

3) zapoznanie z dokumentami,

4) pozyskanie opinii, informacji i sugestii mieszkańców w sprawach ważnych dla Gminy.

2. Przedmiotem konsultacji społecznych mogą być w szczególności:

1) projekty uchwał,

2) założenia do projektów uchwał,

3) projekty planów, programów i strategii,

4) sprawy uznane za ważne dla danego sołectwa, jeżeli zostaną zgłoszone przez uprawniony podmiot.

3. Konsultacje społeczne przeprowadza się z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.

4. Konsultacje społeczne są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

5. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 4. 1. W konsultacjach społecznych mogą brać udział wyłącznie pełnoletni mieszkańcy Gminy posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze.

2. Konsultacje społeczne, w zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny - jeśli sprawa dotyczy mieszkańców całej Gminy,

2) lokalny - jeśli sprawa dotyczy określonego obszaru, np. sołectwa.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się z inicjatywy Burmistrza lub na wniosek:

1) Rady Miejskiej w Nasielsku,

2) Komisji Rady Miejskiej w Nasielsku, której zakres działania obejmuje sprawę będącą przedmiotem wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych,

3) Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Nasielsk,

4) Gminnej Rady Sportu w Nasielsku,

5) co najmniej 50 mieszkańców Gminy,

6) co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa - w sprawach dotyczących wyłącznie tego sołectwa.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) określenie przedmiotu konsultacji społecznych,

2) uzasadnienie z określeniem celu, jaki ma być osiągnięty poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych,

3) proponowany termin i zasięg terytorialny konsultacji społecznych,

4) proponowane formy przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oprócz wymagań określonych w ust. 2 powinien ponadto zawierać:

1) wskazanie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawców wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi,

2) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na terenie Gminy, popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 50, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres i własnoręczny podpis; w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy musi się znaleźć określenie przedmiotu konsultacji społecznych,

4. Wniosek mieszkańców sołectwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, oprócz wymagań określonych w ust. 2 powinien ponadto zawierać:

1) wskazanie osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawców wraz z niezbędnymi danymi teleadresowymi,

2) listę osób pełnoletnich, stale zamieszkałych na obszarze danego sołectwa, popierających wniosek, w liczbie nie mniejszej niż 1/5, zawierającą: imię, nazwisko, nr PESEL, adres i własnoręczny podpis; w nagłówku każdej z ponumerowanych stron listy musi się znaleźć określenie przedmiotu konsultacji społecznych.

5. Wniosek spełniający wymogi określone w ust. 2 jest rozpatrywany przez Burmistrza w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia w Urzędzie.

6. Burmistrz rozpatrując wniosek bierze pod uwagę zasadność przeprowadzenia konsultacji społecznych, w tym przede wszystkim celowość przedmiotu konsultacji dla grupy objętej konsultacjami oraz racjonalność kosztów proponowanych form konsultacji.

7. Wnioski niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu.

8. Burmistrz informuje osobę lub osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1, o sposobie rozpatrzenia złożonego wniosku.

9. Odmowa przeprowadzenia konsultacji społecznych, a także odmienne niż we wniosku określenie czasu trwania konsultacji społecznych, w tym dat ich rozpoczęcia i zakończenia, wymaga podania przez Burmistrza pisemnego uzasadnienia.

§ 6. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia.

2. W zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się:

1) cel i przedmiot konsultacji społecznych,

2) czas trwania konsultacji społecznych określony poprzez datę ich rozpoczęcia i zakończenia,

3) zasięg terytorialny konsultacji społecznych,

4) formę przeprowadzenia konsultacji społecznych,

5) osobę, komórkę organizacyjną Urzędu lub jednostkę organizacyjną Gminy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, Burmistrz podaje do publicznej wiadomości na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji:

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu,

2) na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

3) w sołectwie - w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

4. W zależności od potrzeb ogłoszenie może być zamieszczone również w prasie lokalnej.

§ 7. 1. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami,

2) badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego (w tym ankiety elektronicznej),

3) urny na uwagi i wnioski umieszczanej w holu budynku Urzędu,

4) badania opinii mieszkańców poprzez przyjmowanie uwag i wniosków za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres skrzynki,

5) umieszczenia dokumentu, projektu dokumentu lub założeń na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

2. Możliwe jest łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych lub przeprowadzenie konsultacji społecznych w innej formie niż wymieniona w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem konsultacji.

3. Konsultacje społeczne dotyczące zadań, przedsięwzięć lub dokumentów wymagających specjalistycznej wiedzy mogą odbywać się z udziałem ekspertów w danej dziedzinie.

4. Burmistrz może zlecić przeprowadzenie konsultacji społecznych wyspecjalizowanym podmiotom zajmującym się konsultacjami.

§ 8. 1. Otwartym spotkaniom z mieszkańcami przewodniczy Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

2. Podczas spotkania konsultowane zagadnienie może być poddane pod głosowanie.

3. Ze spotkania sporządza się protokół wraz z listą osób obecnych na spotkaniu. W protokole umieszcza się:

1) informację o formie zawiadomienia,

2) informację o terminie konsultacji społecznych,

3) dane osoby przewodniczącej spotkaniu,

4) informację o temacie i przebiegu dyskusji, zgłoszonych uwagach i opiniach oraz podjętych ustaleniach i wynikach konsultacji.

4. Spotkanie jest ważne bez względu na liczbę obecnych na nim osób.

5. Otwarte spotkania z mieszkańcami powinny odbywać się w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

§ 9. 1. Konsultacje społeczne w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego prowadzone są poprzez:

1) wywieszenie treści ankiety na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu,

2) opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,

3) umieszczenie w holu Urzędu urny oraz wyłożenie obok niej formularzy ankiety.

2. Formularz ankiety powinien zawierać uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz adres e-mail, na który można przesyłać wypełnione formularze.

§ 10. Konsultacje społeczne w formie zbierania uwag i wniosków prowadzone są poprzez umożliwienie mieszkańcom Gminy składania ich do specjalnie do tego przeznaczonej urny zlokalizowanej w holu budynku Urzędu.

§ 11. Konsultacje społeczne w formie badania opinii mieszkańców poprzez przyjmowanie uwag i wniosków prowadzone są za pomocą wskazanego adresu poczty elektronicznej, na który mieszkańcy mogą przesyłać swoje uwagi i wnioski.

§ 12. 1. Burmistrz podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji społecznych w terminie 30 dni od daty ich zakończenia.

2. Wyniki konsultacji społecznych zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu oraz opublikowane na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

3. O wynikach konsultacji społecznych Burmistrz informuje Radę Miejską w Nasielsku podczas najbliższej po ich podaniu do wiadomości sesji w sprawozdaniu z działalności pomiędzy sesjami.

§ 13. 1. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Gminy.

Obsługę organizacyjną konsultacji społecznych zapewnia osoba, komórka organizacyjna Urzędu lub jednostka organizacyjna Gminy właściwa w sprawie podlegającej konsultacjom.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »