| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 128/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) - Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje.

§ 1. Określa się

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mała Wieś, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanego w pkt 1 oraz układ informacji i powiązań danych w deklaracji w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który odpowiada wzorowi wersji papierowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub

2) przesłać listem na adres Urzędu Gminy w Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub

3) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem: http://www.epuap.gov.pl/

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś w terminie 14 dni od dnia:

- zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

- nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnegokwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Jeznach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVII/2016
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVII/2016 Rady Gminy Mala Wieś z dnia 23.06.2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/XVII/2016
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/" nazwa="Deklaracja-opłaty-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">

<xforms>

<xforms>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">

<head>

<link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

<meta internalData="<FormDef layout=&quot;<p style=&quot;text-align: center;&quot;><strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></p>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid;&quot; border=&quot;0&quot; frame=&quot;box&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>Podstawa prawna:</strong></p>&#10;</td>&#10;<td>&#10;<p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016r.,poz. 250).</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>Składający:</strong></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;text-align: justify;&quot;>&#10;<p>Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, wsp&amp;oacute;łwłaścicieli, użytkownik&amp;oacute;w wieczystych, posiadaczy, wsp&amp;oacute;łposiadaczy, jednostek organizacyjnych lub os&amp;oacute;b posiadających nieruchomość w zarządzie lub innych podmiot&amp;oacute;w władających nieruchomością zamieszkałą.</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 517px; height: 25px;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>B. ORGAN WŁAŚCIWY</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>W&amp;oacute;jt Gminy Mała Wieś</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>C. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI </strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p>1. <img id=&quot;ID0&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/combo_box.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><strong>D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>2.<strong> <img id=&quot;ID3&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/combo_box.png&quot; alt=&quot;&quot; /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><strong>E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid; width: 517px; height: 136px;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>3. Nazwisko/Nazwa: <img id=&quot;ID4&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>4. Pierwsze imię <img id=&quot;ID5&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>5. PESEL/REGON: <img id=&quot;ID6&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>6. Nr telefonu kontaktowego: <img id=&quot;ID15&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>7. Miejsce zamieszkania: <img id=&quot;ID9&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>8. Ulica: <img id=&quot;ID11&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>9. Nr domu/nr lokalu: <img id=&quot;ID14&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>10. Kod pocztowy/poczta: <img id=&quot;ID7&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><strong>F. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KT&amp;Oacute;REJ SKŁADA JEST DEKLARACJA<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>11. Miejscowość: <img id=&quot;ID19&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>12. Ulica: <img id=&quot;ID16&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>13. Nr domu/nr lokalu:&amp;nbsp;<img id=&quot;ID17&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>14. Kod pocztowy/poczta:&amp;nbsp;<img id=&quot;ID18&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><strong>G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI <br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid; width: 517px; height: 136px;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>Liczba os&amp;oacute;b zamieszkujących daną nieruchomość</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>15. <img id=&quot;ID8&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>Spos&amp;oacute;b zbi&amp;oacute;rki odpad&amp;oacute;w</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>16/17: <img id=&quot;ID10&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>Wyliczenie opłaty miesięcznej</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p>Liczba mieszkańc&amp;oacute;w <img id=&quot;ID12&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></p>&#10;<p style=&quot;text-align: center;&quot;>X</p>&#10;<p>stawka opłaty <img id=&quot;ID13&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></p>&#10;<p style=&quot;text-align: center;&quot;>=</p>&#10;<p>wysokość opłaty <img id=&quot;ID20&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;text-align: justify;&quot;><strong>H. PODPIS&amp;nbsp; OS&amp;Oacute;B&amp;nbsp; SKŁADAJĄCYCH&amp;nbsp; DEKLARACJĘ<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p>Miejscowość: <img id=&quot;ID57&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; />, <img id=&quot;ID58&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;text-align: justify;&quot;><strong>J. ADNOTACJE ORGANU<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong><br /></strong></p>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong><br /></strong></p>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong><br /></strong></p>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong>POUCZENIE</strong></p>&#10;<p style=&quot;text-align: left;&quot; align=&quot;center&quot;>&amp;nbsp;1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 699).</p>&#10;<p style=&quot;text-align: left;&quot;>2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&amp;oacute;jta Gminy Mała Wieś, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.</p>&#10;<p style=&quot;text-align: left;&quot;>3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w kt&amp;oacute;rym nastąpiła zmiana.</p>&#10;<p>4. Deklarację można złożyć:</p>&#10;<ol>&#10;<li style=&quot;text-align: left;&quot;>osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub</li>&#10;<li style=&quot;text-align: left;&quot;>za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub</li>&#10;<li style=&quot;text-align: left;&quot;>za pośrednictwem środk&amp;oacute;w komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (należy pobrać i wypełnić formularz deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP).</li>&#10;</ol>&quot; markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/&quot; xsdUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/schemat.xsd&quot; namespaces=&quot;&quot; mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot; attachmentTypeLarge=&quot;0&quot; formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;><FormField originalId=&quot;ID7&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID12&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;3&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID13&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID0&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><comboBox visibleRows=&quot;1&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><values><static><TextLabel>Pierwsza deklaracja</TextLabel><TextLabel>Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji</TextLabel></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID3&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><comboBox visibleRows=&quot;1&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><values><static><TextLabel>właściciel nieruchomości</TextLabel><TextLabel>współwłaściciel</TextLabel><TextLabel>użytkownik wieczysty</TextLabel><TextLabel>jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</TextLabel><TextLabel>inny podmiot władający nieruchomością</TextLabel></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID57&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID58&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID16&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID17&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID18&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID19&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID9&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID4&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID11&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID8&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;3&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID10&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>selektywne</TextLabel><TextLabel>nieselektywne</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID14&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID6&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><formNamespaces><FormNamespace prefix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;str&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;meta&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;inst&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;oso&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;ds&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot; schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd&quot;/></formNamespaces><wyroznik nazwa=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; rodzaj=&quot;Deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa&quot; idPodstawy=&quot;Art. 6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)&quot; waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; waznoscOd=&quot;2016-03-30&quot; waznoscDo=&quot;2020-02-26&quot; kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; nazwaInstytucji=&quot;Urząd Gminy Mała Wieś&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;Jana Kochanowskiego&quot; budynek=&quot;1&quot; lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;Mała Wieś (wieś)&quot; wojewodztwo=&quot;WOJ. MAZOWIECKIE&quot; kraj=&quot;Powiat płocki&quot;/></FormDef>" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/</meta>

<meta property="adresSkrytki"/>

<xf:model>

<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID57" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID58" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57" relevant="true()" type="xs:date"/>

<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="true()"/>

<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>

<xf:instance id="main" >

<wnio:Dokument>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID7/>

<wnio:ID12/>

<wnio:ID20/>

<wnio:ID19/>

<wnio:ID0>1</wnio:ID0>

<wnio:ID3>1</wnio:ID3>

<wnio:ID56/>

<wnio:ID57/>

<wnio:ID15/>

<wnio:ID16/>

<wnio:ID17/>

<wnio:ID18/>

<wnio:ID8/>

<wnio:ID4/>

<wnio:ID5/>

<wnio:ID10/>

<wnio:ID9/>

<wnio:ID11>1</wnio:ID11>

<wnio:ID13/>

<wnio:ID14/>

<wnio:ID6/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_main" >

<wnio:Dokument>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID7/>

<wnio:ID12/>

<wnio:ID20/>

<wnio:ID19/>

<wnio:ID0>1</wnio:ID0>

<wnio:ID3>1</wnio:ID3>

<wnio:ID56/>

<wnio:ID57/>

<wnio:ID15/>

<wnio:ID16/>

<wnio:ID17/>

<wnio:ID18/>

<wnio:ID8/>

<wnio:ID4/>

<wnio:ID5/>

<wnio:ID10/>

<wnio:ID9/>

<wnio:ID11>1</wnio:ID11>

<wnio:ID13/>

<wnio:ID14/>

<wnio:ID6/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >

<empty_instance_for_WOJ>

<elem> </elem>

</empty_instance_for_WOJ>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >

<empty_instance_for_WOJ>

<elem> </elem>

</empty_instance_for_WOJ>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID10" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>selektywne</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>nieselektywne</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID10" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>selektywne</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>nieselektywne</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID3" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>właściciel nieruchomości</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>współwłaściciel</item>

<value>2</value>

</opt>

<opt>

<item>użytkownik wieczysty</item>

<value>3</value>

</opt>

<opt>

<item>jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>

<value>4</value>

</opt>

<opt>

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item>

<value>5</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID3" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>właściciel nieruchomości</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>współwłaściciel</item>

<value>2</value>

</opt>

<opt>

<item>użytkownik wieczysty</item>

<value>3</value>

</opt>

<opt>

<item>jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>

<value>4</value>

</opt>

<opt>

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item>

<value>5</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="for_dict" >

<etykiety_ref/>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_for_dict" >

<etykiety_ref/>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID0" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>Pierwsza deklaracja</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>Pierwsza deklaracja</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="for_submit" >

<for_submit>

<elem> </elem>

</for_submit>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_for_submit" >

<for_submit>

<elem> </elem>

</for_submit>

</xf:instance>

<xf:action ev:event="xforms-ready">

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) > count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)">

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/>

</xf:action>

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3) > count(instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref)">

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID3')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID3')/etykiety_ref" position="after"/>

</xf:action>

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11) > count(instance('etykiety_ID10')/etykiety_ref)">

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID10')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID10')/etykiety_ref" position="after"/>

</xf:action>

</xf:action>

<xf:action ev:event="xforms-refresh">

<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>

</xf:action>

</xf:model>

</head>

<body>

<p style="text-align: center;">

<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>

</p>

<p> </p>

<table border="0" frame="box" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid;">

<tbody>

<tr>

<td>

<p>

<strong>Podstawa prawna:</strong>

</p>

</td>

<td>

<p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016r.,poz. 250).</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>Składający:</strong>

</p>

</td>

<td style="text-align: justify;">

<p>Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, współposiadaczy, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 517px; height: 25px;">

<tbody>

<tr>

<td>

<p>

<strong>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</strong>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś</strong>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>B. ORGAN WŁAŚCIWY</strong>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>Wójt Gminy Mała Wieś</strong>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>C. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%;">

<tbody>

<tr>

<td>

<p>1. <xf:select1 _bind="ID0" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

<extension/>

</xf:select1>

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td>

<strong>D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ<br/>

</strong>

</td>

</tr>

<tr>

<td>2. <strong>

<xf:select1 _bind="ID3" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

<extension/>

</xf:select1>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td>

<strong>E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid; width: 517px; height: 136px;">

<tbody>

<tr>

<td colspan="2">3. Nazwisko/Nazwa: <xf:input _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2">4. Pierwsze imię <xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">5. PESEL/REGON: <xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2">6. Nr telefonu kontaktowego: <xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">7. Miejsce zamieszkania: <xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2">8. Ulica: <xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">9. Nr domu/nr lokalu: <xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2">10. Kod pocztowy/poczta: <xf:input _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:size="6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td>

<strong>F. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADA JEST DEKLARACJA<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0">

<tbody>

<tr>

<td>11. Miejscowość: <xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td>12. Ulica: <xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td>13. Nr domu/nr lokalu: <xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td>14. Kod pocztowy/poczta: <xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td>

<strong>G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid; width: 517px; height: 136px;">

<tbody>

<tr>

<td colspan="2">Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość</td>

<td colspan="2">15. <xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="3">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">Sposób zbiórki odpadów</td>

<td colspan="2">16/17: <xf:select1 _bind="ID10" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID10')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select1>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">Wyliczenie opłaty miesięcznej</td>

<td colspan="2">

<p>Liczba mieszkańców <xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:size="3">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

<p style="text-align: center;">X</p>

<p>stawka opłaty <xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

<p style="text-align: center;">=</p>

<p>wysokość opłaty <xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align: justify;">

<strong>H. PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Miejscowość: <xf:input _bind="ID57" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>, <xf:input _bind="ID58" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align: justify;">

<strong>J. ADNOTACJE ORGANU<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p align="center">

<strong>

<br/>

</strong>

</p>

<p align="center">

<strong>

<br/>

</strong>

</p>

<p align="center">

<strong>

<br/>

</strong>

</p>

<p align="center">

<strong>POUCZENIE</strong>

</p>

<p align="center" style="text-align: left;"> 1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 699).</p>

<p style="text-align: left;">2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mała Wieś, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.</p>

<p style="text-align: left;">3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</p>

<p>4. Deklarację można złożyć:</p>

<ol>

<li style="text-align: left;">osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub</li>

<li style="text-align: left;">za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub</li>

<li style="text-align: left;">za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (należy pobrać i wypełnić formularz deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP).</li>

</ol>

<div style="clear: both;"/>

<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i < elements.length; i++) appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) { var len = node.childNodes.length; for(var i = 1; i < len; i++){ var elem = node.childNodes[i]; if (elem.hasChildNodes()) { var child = elem.childNodes[0]; if (child.tagName != 'BR') elem.insertBefore(document.createElement('br'), child); } else elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function getElementsByClassName(classname, node) { var a = []; var re = new RegExp('\\b' + classname + '\\b'); var els = node.getElementsByTagName('*'); for(var i=0,j=els.length; i < j; i++) if(re.test(els[i].className)) a.push(els[i]); return a;}</script>

</body>

</html>

</xforms>

</xforms>

</Formularz>

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »