| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 128/XVII/2016 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 23 czerwca 2016r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ) - Rada Gminy Mała Wieś uchwala, co następuje.

§ 1. Określa się

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mała Wieś, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) format elektroniczny wzoru deklaracji wskazanego w pkt 1 oraz układ informacji i powiązań danych w deklaracji w formacie danych XML, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, który odpowiada wzorowi wersji papierowej określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości zamieszkałej obowiązany jest złożyć przy użyciu jednego z poniższych sposobów:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Małej Wsi, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub

2) przesłać listem na adres Urzędu Gminy w Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub

3) przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem: http://www.epuap.gov.pl/

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Mała Wieś w terminie 14 dni od dnia:

- zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

- nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności zmiany liczby osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 4. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnegokwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2015 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 180/XXIII/2012 Rady Gminy Mała Wieś z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Jeznach


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVII/2016
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XVII/2016 Rady Gminy Mala Wieś z dnia 23.06.2016


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/XVII/2016
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 23 czerwca 2016 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Formularz adres_wzoru="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/" nazwa="Deklaracja-opłaty-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi" prywatny="false" trybObslugiZalacznikow="stary" typFormularza="XFORMS" wymagaLogowania="true" xmlns="http://www.epuap.gov.pl/Formularz">

<xforms>

<xforms>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:adr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events" xmlns:inst="http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/" xmlns:meta="http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/" xmlns:oso="http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/" xmlns:str="http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/" xmlns:wnio="http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/" xmlns:wyr="http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xxforms="http://orbeon.org/oxf/xml/xforms">

<head>

<link href="/portal/css/modules/epuap.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>

<meta internalData="<FormDef layout=&quot;<p style=&quot;text-align: center;&quot;><strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong></p>&#10;<p>&amp;nbsp;</p>&#10;<table style=&quot;width: 100%; border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid;&quot; border=&quot;0&quot; frame=&quot;box&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>Podstawa prawna:</strong></p>&#10;</td>&#10;<td>&#10;<p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016r.,poz. 250).</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>Składający:</strong></p>&#10;</td>&#10;<td style=&quot;text-align: justify;&quot;>&#10;<p>Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, wsp&amp;oacute;łwłaścicieli, użytkownik&amp;oacute;w wieczystych, posiadaczy, wsp&amp;oacute;łposiadaczy, jednostek organizacyjnych lub os&amp;oacute;b posiadających nieruchomość w zarządzie lub innych podmiot&amp;oacute;w władających nieruchomością zamieszkałą.</p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 517px; height: 25px;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>B. ORGAN WŁAŚCIWY</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>W&amp;oacute;jt Gminy Mała Wieś</strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p><strong>C. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI </strong></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>&#10;<p>1. <img id=&quot;ID0&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/combo_box.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><strong>D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td>2.<strong> <img id=&quot;ID3&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/combo_box.png&quot; alt=&quot;&quot; /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><strong>E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid; width: 517px; height: 136px;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>3. Nazwisko/Nazwa: <img id=&quot;ID4&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>4. Pierwsze imię <img id=&quot;ID5&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>5. PESEL/REGON: <img id=&quot;ID6&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>6. Nr telefonu kontaktowego: <img id=&quot;ID15&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>7. Miejsce zamieszkania: <img id=&quot;ID9&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>8. Ulica: <img id=&quot;ID11&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>9. Nr domu/nr lokalu: <img id=&quot;ID14&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>10. Kod pocztowy/poczta: <img id=&quot;ID7&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><strong>F. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KT&amp;Oacute;REJ SKŁADA JEST DEKLARACJA<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td>11. Miejscowość: <img id=&quot;ID19&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>12. Ulica: <img id=&quot;ID16&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>13. Nr domu/nr lokalu:&amp;nbsp;<img id=&quot;ID17&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;<td>14. Kod pocztowy/poczta:&amp;nbsp;<img id=&quot;ID18&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td><strong>G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI <br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid; width: 517px; height: 136px;&quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>Liczba os&amp;oacute;b zamieszkujących daną nieruchomość</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>15. <img id=&quot;ID8&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>Spos&amp;oacute;b zbi&amp;oacute;rki odpad&amp;oacute;w</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>16/17: <img id=&quot;ID10&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/radiobutton_group.png&quot; alt=&quot;&quot; /></td>&#10;</tr>&#10;<tr>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>Wyliczenie opłaty miesięcznej</td>&#10;<td colspan=&quot;2&quot;>&#10;<p>Liczba mieszkańc&amp;oacute;w <img id=&quot;ID12&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></p>&#10;<p style=&quot;text-align: center;&quot;>X</p>&#10;<p>stawka opłaty <img id=&quot;ID13&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;82&quot; height=&quot;24&quot; /></p>&#10;<p style=&quot;text-align: center;&quot;>=</p>&#10;<p>wysokość opłaty <img id=&quot;ID20&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;</td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;text-align: justify;&quot;><strong>H. PODPIS&amp;nbsp; OS&amp;Oacute;B&amp;nbsp; SKŁADAJĄCYCH&amp;nbsp; DEKLARACJĘ<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p>Miejscowość: <img id=&quot;ID57&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/input.png&quot; alt=&quot;&quot; />, <img id=&quot;ID58&quot; class=&quot;editorInput&quot; src=&quot;/portal/img/editor/date_picker.png&quot; alt=&quot;&quot; /></p>&#10;<table style=&quot;width: 100%; &quot; border=&quot;0&quot;>&#10;<tbody>&#10;<tr>&#10;<td style=&quot;text-align: justify;&quot;><strong>J. ADNOTACJE ORGANU<br /></strong></td>&#10;</tr>&#10;</tbody>&#10;</table>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong><br /></strong></p>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong><br /></strong></p>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong><br /></strong></p>&#10;<p align=&quot;center&quot;><strong>POUCZENIE</strong></p>&#10;<p style=&quot;text-align: left;&quot; align=&quot;center&quot;>&amp;nbsp;1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 699).</p>&#10;<p style=&quot;text-align: left;&quot;>2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do W&amp;oacute;jta Gminy Mała Wieś, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.</p>&#10;<p style=&quot;text-align: left;&quot;>3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w kt&amp;oacute;rym nastąpiła zmiana.</p>&#10;<p>4. Deklarację można złożyć:</p>&#10;<ol>&#10;<li style=&quot;text-align: left;&quot;>osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub</li>&#10;<li style=&quot;text-align: left;&quot;>za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub</li>&#10;<li style=&quot;text-align: left;&quot;>za pośrednictwem środk&amp;oacute;w komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (należy pobrać i wypełnić formularz deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP).</li>&#10;</ol>&quot; markUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/&quot; xsdUrl=&quot;http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/schemat.xsd&quot; namespaces=&quot;&quot; mainInstanceName=&quot;wnio:Dokument&quot; formOrWzor=&quot;2&quot; attachmentTypeLarge=&quot;0&quot; formForLoggedOrNot=&quot;1&quot;><FormField originalId=&quot;ID7&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID12&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;3&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID20&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID13&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID0&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><comboBox visibleRows=&quot;1&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><values><static><TextLabel>Pierwsza deklaracja</TextLabel><TextLabel>Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji</TextLabel></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID3&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><comboBox visibleRows=&quot;1&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><values><static><TextLabel>właściciel nieruchomości</TextLabel><TextLabel>współwłaściciel</TextLabel><TextLabel>użytkownik wieczysty</TextLabel><TextLabel>jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</TextLabel><TextLabel>inny podmiot władający nieruchomością</TextLabel></static></values></comboBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID57&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID58&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><datePicker validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;/></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID16&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID17&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID18&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;6&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID19&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID9&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID4&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID5&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID11&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID8&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;3&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID10&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><radioButtonGroup validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><TextLabel>selektywne</TextLabel><TextLabel>nieselektywne</TextLabel></radioButtonGroup></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID14&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID15&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><FormField originalId=&quot;ID6&quot; id=&quot;wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6&quot; typ=&quot;&quot; label=&quot;&quot; isHidden=&quot;false&quot; isRequired=&quot;false&quot; isReadonly=&quot;false&quot; relevantExpr=&quot;true()&quot;><properties><editBox size=&quot;10&quot; validConst=&quot;&quot; validAlarm=&quot;&quot;><fieldType><none/></fieldType><validation><none/></validation></editBox></properties><behaviour/></FormField><formNamespaces><FormNamespace prefix=&quot;wyr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/wzor/2008/05/09/1/schemat.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;str&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/struktura/2009/11/16/struktura.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;meta&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/meta/2009/11/16/meta.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;inst&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/instytucja/2009/11/16/instytucja.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;adr&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/adres/2009/11/09/adres.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;oso&quot; URI=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/&quot; schemaLocation=&quot;http://crd.gov.pl/xml/schematy/osoba/2009/11/16/osoba.xsd&quot;/><FormNamespace prefix=&quot;ds&quot; URI=&quot;http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#&quot; schemaLocation=&quot;http://www.w3.org/TR/xmldsig-core/xmldsig-core-schema.xsd&quot;/></formNamespaces><wyroznik nazwa=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; rodzaj=&quot;Deklaracja&quot; podstawa=&quot;Ustawa&quot; idPodstawy=&quot;Art. 6n Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)&quot; waznosc=&quot;&quot; opis=&quot;Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi&quot; waznoscOd=&quot;2016-03-30&quot; waznoscDo=&quot;2020-02-26&quot; kategoria=&quot;tekst&quot; rodzajKategorii=&quot;&quot; dostep=&quot;&quot; uwagi=&quot;&quot; nazwaInstytucji=&quot;Urząd Gminy Mała Wieś&quot; NIP=&quot;&quot; KRS=&quot;&quot; ulica=&quot;Jana Kochanowskiego&quot; budynek=&quot;1&quot; lokal=&quot;&quot; kodPocztowy=&quot;&quot; miejscowosc=&quot;Mała Wieś (wieś)&quot; wojewodztwo=&quot;WOJ. MAZOWIECKIE&quot; kraj=&quot;Powiat płocki&quot;/></FormDef>" property="markUrl">http://epuap.gov.pl/fe-model-web/wzor_lokalny/urzad_gminy_mala_wies/DeklaracjaOdpady/</meta>

<meta property="adresSkrytki"/>

<xf:model>

<xf:bind id="ID7" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID12" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID20" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID13" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID0" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID3" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID57" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID58" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57" relevant="true()" type="xs:date"/>

<xf:bind id="ID16" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID17" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID18" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID19" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID9" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID4" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID5" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID11" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID8" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID10" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID14" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID15" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" relevant="true()"/>

<xf:bind id="ID6" nodeset="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" relevant="true()"/>

<xf:submission action="{submission}" id="submitId" method="post"/>

<xf:instance id="main" >

<wnio:Dokument>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID7/>

<wnio:ID12/>

<wnio:ID20/>

<wnio:ID19/>

<wnio:ID0>1</wnio:ID0>

<wnio:ID3>1</wnio:ID3>

<wnio:ID56/>

<wnio:ID57/>

<wnio:ID15/>

<wnio:ID16/>

<wnio:ID17/>

<wnio:ID18/>

<wnio:ID8/>

<wnio:ID4/>

<wnio:ID5/>

<wnio:ID10/>

<wnio:ID9/>

<wnio:ID11>1</wnio:ID11>

<wnio:ID13/>

<wnio:ID14/>

<wnio:ID6/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_main" >

<wnio:Dokument>

<wnio:TrescDokumentu>

<wnio:Wartosc>

<wnio:ID7/>

<wnio:ID12/>

<wnio:ID20/>

<wnio:ID19/>

<wnio:ID0>1</wnio:ID0>

<wnio:ID3>1</wnio:ID3>

<wnio:ID56/>

<wnio:ID57/>

<wnio:ID15/>

<wnio:ID16/>

<wnio:ID17/>

<wnio:ID18/>

<wnio:ID8/>

<wnio:ID4/>

<wnio:ID5/>

<wnio:ID10/>

<wnio:ID9/>

<wnio:ID11>1</wnio:ID11>

<wnio:ID13/>

<wnio:ID14/>

<wnio:ID6/>

</wnio:Wartosc>

</wnio:TrescDokumentu>

</wnio:Dokument>

</xf:instance>

<xf:instance id="empty_instance_for_WOJ" >

<empty_instance_for_WOJ>

<elem> </elem>

</empty_instance_for_WOJ>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_empty_instance_for_WOJ" >

<empty_instance_for_WOJ>

<elem> </elem>

</empty_instance_for_WOJ>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID10" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>selektywne</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>nieselektywne</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID10" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>selektywne</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>nieselektywne</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID3" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>właściciel nieruchomości</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>współwłaściciel</item>

<value>2</value>

</opt>

<opt>

<item>użytkownik wieczysty</item>

<value>3</value>

</opt>

<opt>

<item>jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>

<value>4</value>

</opt>

<opt>

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item>

<value>5</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID3" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>właściciel nieruchomości</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>współwłaściciel</item>

<value>2</value>

</opt>

<opt>

<item>użytkownik wieczysty</item>

<value>3</value>

</opt>

<opt>

<item>jednostka organizacyjna posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu</item>

<value>4</value>

</opt>

<opt>

<item>inny podmiot władający nieruchomością</item>

<value>5</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="for_dict" >

<etykiety_ref/>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_for_dict" >

<etykiety_ref/>

</xf:instance>

<xf:instance id="etykiety_ID0" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>Pierwsza deklaracja</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_etykiety_ID0" >

<sek>

<etykiety_ref>

<opt>

<item>Pierwsza deklaracja</item>

<value>1</value>

</opt>

<opt>

<item>Zmiana danych zawartych w poprzedniej deklaracji</item>

<value>2</value>

</opt>

</etykiety_ref>

</sek>

</xf:instance>

<xf:instance id="for_submit" >

<for_submit>

<elem> </elem>

</for_submit>

</xf:instance>

<xf:instance id="kopia_for_submit" >

<for_submit>

<elem> </elem>

</for_submit>

</xf:instance>

<xf:action ev:event="xforms-ready">

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0) > count(instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref)">

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID0')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID0')/etykiety_ref" position="after"/>

</xf:action>

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3) > count(instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref)">

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID3')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID3')/etykiety_ref" position="after"/>

</xf:action>

<xf:action while="count(instance('main')/wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11) > count(instance('etykiety_ID10')/etykiety_ref)">

<xf:insert at="1" context="instance('etykiety_ID10')" ev:event="DOMActivate" nodeset="etykiety_ref" origin="instance('kopia_etykiety_ID10')/etykiety_ref" position="after"/>

</xf:action>

</xf:action>

<xf:action ev:event="xforms-refresh">

<xxforms:script>appendBr();</xxforms:script>

</xf:action>

</xf:model>

</head>

<body>

<p style="text-align: center;">

<strong>DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</strong>

</p>

<p> </p>

<table border="0" frame="box" style="width: 100%; border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid;">

<tbody>

<tr>

<td>

<p>

<strong>Podstawa prawna:</strong>

</p>

</td>

<td>

<p>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016r.,poz. 250).</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>Składający:</strong>

</p>

</td>

<td style="text-align: justify;">

<p>Formularz przeznaczony jest dla: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, współposiadaczy, jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub innych podmiotów władających nieruchomością zamieszkałą.</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 517px; height: 25px;">

<tbody>

<tr>

<td>

<p>

<strong>A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI</strong>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś</strong>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>B. ORGAN WŁAŚCIWY</strong>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>Wójt Gminy Mała Wieś</strong>

</p>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<p>

<strong>C. CEL ZŁOŻENIA DEKLARACJI</strong>

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%;">

<tbody>

<tr>

<td>

<p>1. <xf:select1 _bind="ID0" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID0">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID0')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

<extension/>

</xf:select1>

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td>

<strong>D. PODMIOT SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ<br/>

</strong>

</td>

</tr>

<tr>

<td>2. <strong>

<xf:select1 _bind="ID3" appearance="minimal" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID3">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID3')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

<extension/>

</xf:select1>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td>

<strong>E. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid; width: 517px; height: 136px;">

<tbody>

<tr>

<td colspan="2">3. Nazwisko/Nazwa: <xf:input _bind="ID4" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID4" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2">4. Pierwsze imię <xf:input _bind="ID5" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID5" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">5. PESEL/REGON: <xf:input _bind="ID6" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID6" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2">6. Nr telefonu kontaktowego: <xf:input _bind="ID15" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID14" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">7. Miejsce zamieszkania: <xf:input _bind="ID9" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID8" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2">8. Ulica: <xf:input _bind="ID11" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID10" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">9. Nr domu/nr lokalu: <xf:input _bind="ID14" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID13" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td colspan="2">10. Kod pocztowy/poczta: <xf:input _bind="ID7" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID7" xxforms:size="6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td>

<strong>F. ADRES NIERUCHOMOŚCI DLA KTÓREJ SKŁADA JEST DEKLARACJA<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0">

<tbody>

<tr>

<td>11. Miejscowość: <xf:input _bind="ID19" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID18" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td>12. Ulica: <xf:input _bind="ID16" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID15" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td>13. Nr domu/nr lokalu: <xf:input _bind="ID17" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID16" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

<td>14. Kod pocztowy/poczta: <xf:input _bind="ID18" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID17" xxforms:size="6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td>

<strong>G. WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="border-color: #000000; border-width: 0px; border-style: solid; width: 517px; height: 136px;">

<tbody>

<tr>

<td colspan="2">Liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość</td>

<td colspan="2">15. <xf:input _bind="ID8" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID9" xxforms:size="3">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">Sposób zbiórki odpadów</td>

<td colspan="2">16/17: <xf:select1 _bind="ID10" appearance="full" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID11">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

<xf:itemset nodeset="instance('etykiety_ID10')/etykiety_ref/opt">

<xf:label ref="item"/>

<xf:value ref="value"/>

</xf:itemset>

</xf:select1>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">Wyliczenie opłaty miesięcznej</td>

<td colspan="2">

<p>Liczba mieszkańców <xf:input _bind="ID12" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID12" xxforms:size="3">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

<p style="text-align: center;">X</p>

<p>stawka opłaty <xf:input _bind="ID13" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID19" xxforms:size="6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

<p style="text-align: center;">=</p>

<p>wysokość opłaty <xf:input _bind="ID20" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID20" xxforms:size="6">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align: justify;">

<strong>H. PODPIS OSÓB SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Miejscowość: <xf:input _bind="ID57" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID56" xxforms:size="10">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>, <xf:input _bind="ID58" ref="wnio:TrescDokumentu/wnio:Wartosc/wnio:ID57">

<xf:label>

<span/>

</xf:label>

</xf:input>

</p>

<table border="0" style="width: 100%; ">

<tbody>

<tr>

<td style="text-align: justify;">

<strong>J. ADNOTACJE ORGANU<br/>

</strong>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p align="center">

<strong>

<br/>

</strong>

</p>

<p align="center">

<strong>

<br/>

</strong>

</p>

<p align="center">

<strong>

<br/>

</strong>

</p>

<p align="center">

<strong>POUCZENIE</strong>

</p>

<p align="center" style="text-align: left;"> 1.Niniejsza deklaracja stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 699).</p>

<p style="text-align: left;">2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Mała Wieś, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.</p>

<p style="text-align: left;">3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.</p>

<p>4. Deklarację można złożyć:</p>

<ol>

<li style="text-align: left;">osobiście w formie papierowej w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub</li>

<li style="text-align: left;">za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 09-460 Mała Wieś lub</li>

<li style="text-align: left;">za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl (należy pobrać i wypełnić formularz deklaracji, następnie zrobić scan formularza i przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej funkcjonującej w ramach ePUAP).</li>

</ol>

<div style="clear: both;"/>

<script type="text/javascript">appendBr();function appendBr() {var elements = getElementsByClassName('selectVertical', document);for (var i = 0; i < elements.length; i++) appendBrIntoVertical(elements[i]);}function appendBrIntoVertical(node) { var len = node.childNodes.length; for(var i = 1; i < len; i++){ var elem = node.childNodes[i]; if (elem.hasChildNodes()) { var child = elem.childNodes[0]; if (child.tagName != 'BR') elem.insertBefore(document.createElement('br'), child); } else elem.appendChild(document.createElement('br'));}}function getElementsByClassName(classname, node) { var a = []; var re = new RegExp('\\b' + classname + '\\b'); var els = node.getElementsByTagName('*'); for(var i=0,j=els.length; i < j; i++) if(re.test(els[i].className)) a.push(els[i]); return a;}</script>

</body>

</html>

</xforms>

</xforms>

</Formularz>

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »