| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/17/16 Rady Gminy Czerwin

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwin oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 j.t.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157 j.t.) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny z siedzibą w Czerwinie, zwaną dalej "Żłobkiem".

§ 2. Żłobkowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 1 września 2016 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Grabowski


Załącznik do Uchwały Nr XIX/17/16
Rady Gminy Czerwin
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Gminny z siedzibą w Czerwinie, zwany dalej "Żłobkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157 j.t.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 j.t.);

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.

2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Czerwinie, ul. Parkowa 3

4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Czerwin.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka

§ 3. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno - zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

§ 4. Do zadań Żłobka należy:

1) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno - zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

3) współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

4) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 5. Cele Żłobka są osiągane, poprzez:

1) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;

2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;

3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;

5) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 6. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Czerwin.

3. Przyjmowanie dzieci do Żłobka następuje na podstawie kart zgłoszeń dostępnych w Żłobku. Kartę zgłoszenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 30 maja każdego roku kalendarzowego. W razie dysponowania wolnymi miejscami Żłobek może przyjąć dzieci na podstawie kart zgłoszeń złożonych po upływie terminu określonego w ust. 2.

4. W terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, w budynku Żłobka zamieszczona zostanie lista dzieci przyjętych do Żłobka. Identyfikacja przyjętych dzieci będzie możliwa na podstawie ich numeru PESEL.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):

1. dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;

2. dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

3. dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

4. dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

5. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);

6. Dzieci spoza Gminy Czerwin będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Czerwin i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:

1. uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;

2. uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

3. wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:

1. przestrzegania statutu Żłobka;

2. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3. przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

4. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;

5. przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 8. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.

2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Czerwin stawki opłaty uwzględniające:

1. opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak niż 10 godzin dziennie ustaloną jako iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w żłobku;

2. opłatę dodatkową za wydłużony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie;

3. opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3 lub koszt usługi cateringowej świadczonej na potrzeby wyżywienia dzieci w żłobku.

3. Wysokość opłaty za wyżywienie o których mowa w ust. 2 pkt. 3 ustala co roku Dyrektor Żłobka.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w Żłobku wnosi się z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Rozdział 5.
Organizacja Żłobka

§ 9. 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.

3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Czerwin.

4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.

5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:

1. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;

2. opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;

3. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;

4. sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.

7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 6.

Mienie Żłobka

§ 10. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Źródłami finansowania Żłobka są:

1. środki finansowe z budżetu Gminy Czerwin;

2. opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;

3. inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.

3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.

4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8.
Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

§ 12. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Czerwin.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1. warunki i jakość świadczonej opieki;

2. realizację zadań statutowych;

3. prawidłowość gospodarowania mieniem;

4. gospodarkę finansową.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Gminny w Czerwinie, 07-407 Czerwin, ul. Parkowa 3.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady


Radosław Grabowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WspolnyPozew.com

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »