| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/17/16 Rady Gminy Czerwin

z dnia 22 czerwca 2016r.

w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czerwin oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 j.t.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157 j.t.) Rada Gminy Czerwin uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Gminny z siedzibą w Czerwinie, zwaną dalej "Żłobkiem".

§ 2. Żłobkowi nadaje się Statut, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Rozpoczęcie działalności statutowej Żłobka nastąpi z dniem 1 września 2016 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Grabowski


Załącznik do Uchwały Nr XIX/17/16
Rady Gminy Czerwin
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Żłobek Gminny z siedzibą w Czerwinie, zwany dalej "Żłobkiem" działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r., poz. 157 j.t.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 j.t.);

4) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Żłobek jest samodzielną, wydzieloną organizacyjnie gminną jednostką budżetową.

2. Żłobek nie posiada osobowości prawnej.

3. Siedziba Żłobka mieści się w Czerwinie, ul. Parkowa 3

4. Organem prowadzącym Żłobek jest Gmina Czerwin.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka

§ 3. Podstawowym celem Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno - zdrowotnej, opiekuńczej i wychowawczej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.

§ 4. Do zadań Żłobka należy:

1) zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej, profilaktyczno - zdrowotnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;

3) współdziałanie z rodzicami w wychowywaniu dzieci;

4) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku odpowiedniego do wieku i stanu zdrowia wyżywienia zgodnego z normami i zasadami dietetyki.

§ 5. Cele Żłobka są osiągane, poprzez:

1) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny;

2) stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy;

3) zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku;

4) zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu;

5) współpracę z rodzicami (opiekunami prawnymi), w tym poprzez organizację spotkań, zajęć otwartych oraz włączanie rodziców w działalność grupy.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 6. 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest przedłużenie pobytu dziecka w Żłobku do 4 roku życia.

2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których rodzice (prawni opiekunowie) zamieszkują na terenie Gminy Czerwin.

3. Przyjmowanie dzieci do Żłobka następuje na podstawie kart zgłoszeń dostępnych w Żłobku. Kartę zgłoszenia należy przedłożyć najpóźniej do dnia 30 maja każdego roku kalendarzowego. W razie dysponowania wolnymi miejscami Żłobek może przyjąć dzieci na podstawie kart zgłoszeń złożonych po upływie terminu określonego w ust. 2.

4. W terminie do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego, w budynku Żłobka zamieszczona zostanie lista dzieci przyjętych do Żłobka. Identyfikacja przyjętych dzieci będzie możliwa na podstawie ich numeru PESEL.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają (z zachowaniem ust. 1 i 2):

1. dzieci obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących zawodowo lub uczących się;

2. dzieci rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego dziecko (w rozumieniu art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3);

3. dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

4. dzieci rodzica (prawnego opiekuna), wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;

5. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej);

6. Dzieci spoza Gminy Czerwin będą przyjmowane do Żłobka na dany rok szkolny tylko w sytuacji zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Czerwin i posiadania wolnych miejsc w placówce.

§ 7. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką mają prawo do:

1. uzyskania informacji na temat planu pracy w grupach;

2. uzyskania informacji na temat rozwoju psychofizycznego ich dziecka;

3. wyrażania opinii i wniosków na temat funkcjonowania Żłobka i pracowników Żłobka, w tym dyrektora.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka objętego opieką zobowiązani są do:

1. przestrzegania statutu Żłobka;

2. zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3. przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną przez siebie osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

4. terminowego uiszczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku;

5. przyprowadzania do Żłobka wyłącznie dziecka zdrowego.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 8. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.

2. Żłobek pobiera opłaty od rodziców (prawnych opiekunów) za korzystanie z usług Żłobka wyliczone w oparciu o przyjęte w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Czerwin stawki opłaty uwzględniające:

1. opłatę za pobyt dziecka w Żłobku, nie dłużej jednak niż 10 godzin dziennie ustaloną jako iloczyn stawki dziennej oraz liczby dni pobytu dziecka w żłobku;

2. opłatę dodatkową za wydłużony (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów) pobyt dziecka w Żłobku, przekraczający 10 godzin dziennie;

3. opłatę za wyżywienie (stawkę żywieniową) równą kosztowi surowca zużytego do przyrządzania posiłków dla dzieci, zgodnie z normami żywienia właściwymi dla dzieci do lat 3 lub koszt usługi cateringowej świadczonej na potrzeby wyżywienia dzieci w żłobku.

3. Wysokość opłaty za wyżywienie o których mowa w ust. 2 pkt. 3 ustala co roku Dyrektor Żłobka.

4. Opłaty, o których mowa w ust. 2, za czas przebywania dziecka w Żłobku wnosi się z dołu do 10 dnia następnego miesiąca.

5. Szczegółowy zakres i zasady odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w Żłobku określa umowa zawierana pomiędzy dyrektorem Żłobka a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

Rozdział 5.
Organizacja Żłobka

§ 9. 1. Żłobek stanowi zakład pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

2. Dyrektor Żłobka jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w nim pracowników i reprezentuje Żłobek na zewnątrz.

3. Dyrektor Żłobka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Czerwin.

4. Organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Żłobka.

5. W regulaminie organizacyjnym Dyrektor Żłobka ustala godziny pracy Żłobka, biorąc pod uwagę opinie rodziców.

6. Dyrektor Żłobka jest odpowiedzialny za realizację zadań określonych w § 4 oraz za:

1. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Żłobka;

2. opracowywanie rocznych planów finansowych Żłobka;

3. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Żłobka;

4. sprawne administrowanie i zarządzanie majątkiem Żłobka.

7. Dyrektor w celu realizacji zadań wydaje zarządzenia i regulaminy.

Rozdział 6.

Mienie Żłobka

§ 10. Żłobek gospodaruje powierzonym mieniem zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami i zapewnia jego należytą ochronę, jak również jego właściwe wykorzystanie.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa

§ 11. 1. Gospodarka finansowa Żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla gminnej jednostki budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Źródłami finansowania Żłobka są:

1. środki finansowe z budżetu Gminy Czerwin;

2. opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone w ramach działalności statutowej;

3. inne dochody uzyskane w sposób przewidziany prawem.

3. Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Żłobka.

4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8.
Nadzór i kontrola nad Żłobkiem

§ 12. 1. Nadzór nad działalnością Żłobka sprawuje Wójt Gminy Czerwin.

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:

1. warunki i jakość świadczonej opieki;

2. realizację zadań statutowych;

3. prawidłowość gospodarowania mieniem;

4. gospodarkę finansową.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 13. 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: Żłobek Gminny w Czerwinie, 07-407 Czerwin, ul. Parkowa 3.

2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie właściwym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady


Radosław Grabowski

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pawłowska

Doradca Podatkowy (nr wpisu 11638)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »