| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/108/2016 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 8 lipca 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gołymin-Ośrodek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą z nieruchomości zamieszkanych każde ilości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych.

§ 3. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości co dwa tygodnie.

2. Odpady komunalne segregowane zbierane w workach: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne (PET, opakowania po chemii gospodarczej, puszki metalowe i aluminiowe, opakowania wielomateriałowe), odpady biodegradowalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości:

1) z miejscowości o zwartej zabudowie i nierolniczym charakterze (Wróblewo oraz Gołymin-Ośrodek) co miesiąc.

2) z miejscowości o zabudowie rozproszonej i rolniczym charakterze co dwa miesiące.

3. Odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz odpady budowlane i rozbiórkowe (stanowiące odpady komunalne) odbierane będą z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy do roku.

4. Terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów podawane będą do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek.

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek:

1) pisemnie na adres Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek, ul Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek,

2) telefonicznie na numer tel. 23 671 60 20

3) elektronicznie na adres mailto:ug@golymin-osrodek.pl

§ 5. Gmina przejmuje obowiązki od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkanych w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki i w worki do prowadzenia zbiórki odpadów zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek.

§ 6. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Golymin-Ośrodek

2. W Punkcie, o którym mowa w ust. 1, selektywnie zbierane będą:

1) papier,

2) metal,

3) szkło,

4) odpady zielone,

5) przeterminowane leki,

6) chemikalia, zużyte opony oraz akumulatory,

7) zużyte baterie,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) tekstylia i odzież,

11) odpady poremontowe.

3. Odpady z punktu odbierane będą z częstotliwością zapewniającą stałe funkcjonowanie punktu, na zgłoszenie dokonywane przez pracownika punktu, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4. Podmiot odbierający odpady z punktu, wybrany zostanie w drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

§ 7. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczyć będzie usługi 2 razy w tygodniu zgodnie z wykazem dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy tj. www.golymin-osrodek.pl oraz w siedzibie urzędu.

2. Punkt obsługiwany będzie przez pracownika Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek. Zadaniem pracownika Punktu będzie kontrola nad prawidłowością selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Punkcie oraz edukacja oddających odpady w zakresie prawidłowego prowadzenia ich selektywnej zbiórki.

3. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu, o którym mowa w ust. 1. odpady określone w § 6 ust. 2, zebrane w sposób selektywny.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIV/124/2012 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniona Uchwałą Nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Gołymin-Ośrodek z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady


Danuta Jadwiga Chojnowska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »