| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/287/2010 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 26 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej powołania, lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie Gminy Kietrz, lub działających na rzecz mieszkańców Gminy Kietrz, zwanych dalej "organizacjami", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane są przy opracowywaniu aktów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dale "ustawą":

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

2) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy.

2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii organizacji o poddanym konsultacji akcie.

§ 3. 1. Konsultacje w sprawach wskazanych w §2 ogłasza i przeprowadza Burmistrz Kietrza.

2. Konsultacje mogą być prowadzone w formie:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji prowadzących na terenie Gminy Kietrz działalność pożytku publicznego,

2) umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu.

3. Wraz z ogłoszeniem umieszcza się właściwy projekt będący przedmiotem konsultacji.

§ 4. 1. Decyzję o formie i terminie przeprowadzania konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Burmistrz Kietrza.

2. Burmistrz Kietrza określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji,

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) zakres konsultacji,

4) formę konsultacji,

5) wzór formularza zgłaszania opinii,

6) sposób ogłoszenia wyników konsultacji.

§ 5. 1. Termin wyrażenia opinii przez organizacje w przedmiocie konsultacji nie może być krótszy niż 7 dni.

2. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temat konsultacji i wynik konsultacji.

3. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

4. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.

5. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

6. Wynik z przeprowadzonej konsultacji w danym zakresie niezwłocznie podaje się do publicznej wiadomości nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Franciszek Sobczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »