| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami1) ), art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami2) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami3) ) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Strzelce Opolskie na rok 2011 - zwany dalej budżetem .

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 78.476.000 zł , jak w załączniku Nr 1, w tym:

1)dochody bieżące w kwocie 68.146.326,08 zł , jak w załączniku Nr 1A, w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie - 6.473.897 zł,

2)dochody majątkowe w kwocie 10.329.673,92 zł , jak w załączniku Nr 1B.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w kwocie - 98.698.000 zł , jak w załączniku Nr 2, w tym:

1)wydatki bieżące w kwocie 68.460.020,54 zł , jak w załączniku Nr 2A, w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie - 6.473.897 zł,

2)wydatki majątkowe w kwocie 30.237.979,46 zł - jak w załączniku 2B.

§ 4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 680.000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 650.000 zł oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 30.000 zł , jak w załączniku 2C.

§ 5. Ustala się:

1)przychody budżetu w łącznej kwocie 21.405.000 zł

2)rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.183.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu w kwocie 20.222.000 zł zostanie pokryty przychodami:

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości - 10.000.000 zł,

- z tytułu innych rozliczeń krajowych - 10.222.000 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 400.000 zł , w tym:

- rezerwę na wydatki bieżące - 200.000 zł,

- rezerwę na wydatki i zakupy inwestycyjne - 200.000 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwę celową budżetu w kwocie 355.000 zł , z przeznaczeniem na:

- wydatki stanowiące nagrody grantowe przyznane sołectwu w związku z konkursem pn. "Kształtujemy naszą wieś" w kwocie - 100.000 zł,

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 155.000 zł,

- wydatki majątkowe związane z realizacją projektów (zadań), dla których gmina uzyska dofinansowanie w kwocie - 100.000 zł.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, jak w załączniku Nr 4.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 750.900 zł i wydatków w łącznej kwocie 750.900 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, jak w załączniku Nr 5.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej kwocie 3.703.931 zł udzielane w roku 2011, jak w załączniku Nr 6.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych (sołectw) na łączną kwotę 193.080 zł , jak w załączniku Nr 7.

§ 13. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6.

§ 14. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów do wysokości 13.500.000 zł .

2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, które mogą być udzielane przez gminę na kwotę do 15.000.000 zł .

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1)zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości - 3.500.000 zł ,

2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

5)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz ich pochodnych,

6)do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich


Bogusław Farion

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xlsx

ZESTAWIENIE DOCHODÓW NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1A do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1A.xlsx

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1B do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1B.xlsx

ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xlsx

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2A do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2A.xlsx

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2B do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2B.xlsx

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2C do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2C.xlsx

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2011 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW) NA 2011 ROK

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »