| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/20/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 4 lutego 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne w Gminie Kolonowskie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określona w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. § 2 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie obejmują zajęcia opiekuńczo wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:

1) zajęcia rozwijające zdolności i wspierające indywidualne zainteresowania,

2) zajęcia relaksacyjno-wyciszające,

3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny,

4) zabawy tematyczne dostosowane do wieku i możliwości dziecka.

2. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia, o którym mowa w ust.1, w wysokości 0,80 zł.

3. Opłaty, o których mowa w ust.2, wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia.

§ 3. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo- wychowawczych, o których mowa w § 2.

2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze, o których mowa w § 2, określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 4. Traci moc uchwała Traci moc uchwała Nr XXII/168/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Kolonowskie

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek Klimas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »