| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla publicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 80 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm. Dz. U. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320 i Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres prawidłowości ich wykorzystania dla:

1) publicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

2) publicznych przedszkoli,

3) publicznych punktów przedszkolnych i publicznych zespołów wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Nysa,

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Nysy,

3) placówce bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć publiczną szkołę,, publiczne przedszkole a także publiczny punkt przedszkolny oraz publiczny zespół wychowania przedszkolnego,

4) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzącą placówkę.

§ 3. Do ustalenia wysokości dotacji dla szkół, o których mowa w § 1 pkt 1 mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 4. Do ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli, o których mowa w § 1 pkt 2 mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 5. Do ustalenia wysokości dotacji dla punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 3 mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2 b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

§ 6. Do ustalenia wysokości dotacji dla placówek, o których mowa w § 1, a prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają zastosowanie przepisy art. 80 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 7. 1. Dotacja z budżetu Gminy dla placówek przyznawana jest na wniosek organu prowadzącego, złożony do Burmistrza za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie, w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacja udzielana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a organem prowadzącym.

2. Dotacja przekazywana będzie na rachunek wskazany we wniosku w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

3. Kwoty dotacji przekazywane są w wysokości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów wskazanej w informacji, o której mowa w § 9 ust. 1, pkt 1.

§ 9. 1. Organ prowadzący otrzymujący dotacje zobowiązany jest do składania:

1) aktualnej informacji o liczbie uczniów uczęszczających do placówki - do dnia 10 każdego miesiąca według stanu na pierwszy dzień miesiąca,

2) kwartalnego rozliczenia wykorzystania dotacji - do ósmego dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału,

3) rocznego rozliczenia wykorzystania dotacji - do dnia 31 stycznia roku następnego.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 należy składać Burmistrzowi za pośrednictwem Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie.

3. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Wzór rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, pkt 3 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji w zakresie:

1) sposobu wykorzystania dotacji,

2) liczby i wykazów uczniów,

3) dokumentów źródłowych stanowiących podstawę sporządzenia rozliczenia dotacji.

2. Decyzję o konieczności przeprowadzenia kontroli podejmuje Burmistrz.

3. Kontroli dokonuje upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego w Nysie lub Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie.

4. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie placówki.

5. Burmistrz powiadamia o kontroli organ prowadzący co najmniej na 3 dni przed przystąpieniem do kontroli.

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 11. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nad-miernej wysokości podlega zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu Gminy Nysa na zasadach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XXII/390/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla działających na terenie Gminy Nysa publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Feliks Kamienik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 31 stycznia 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 31 stycznia 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/11
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 31 stycznia 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »