| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 7/27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 9 marca 2011 r.

stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


orzeka nieważność

§ 6 uchwały nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.).Uzasadnienie

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 8 lutego 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W uchwale, przywołując przepisy art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, Rada Miejska ustaliła m.in. tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. W § 6 uchwały Rada postanowiła, iż do ustalenia wysokości dotacji dla placówek, o których mowa w § 1 uchwały, a prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają zastosowanie przepisy art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy nie stawił się.


W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w katalogu zadań własnych gminy sytuować należy sprawy edukacji publicznej. Zadaniem oświatowym jednostek samorządu terytorialnego jest, jak stanowi art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zapewnienie funkcjonowania określonych kategorii przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przyporządkowanych wyszczególnionemu w treści przepisu zakresowi działania gminy. Tym samym w kontekście powołanych dyspozycji jedną z form realizacji przez gminę zadania oświatowego jest udzielanie dotacji na zasadach określonych w treści Rozdziału 8 "Szkoły i placówki niepubliczne" ustawy o systemie oświaty.

Stosownie do art. 90 ust. 4 cyt. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b ustawy, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W § 6 uchwały Rada nie ustaliła podstawy obliczenia dotacji dokonując odesłania do art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, który normuje dolny limit podstawy ustalania wielkości dotacji dla placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z którym placówki te (…) otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (…).

Rada gminy zobowiązana jest do ustalenia powyższej sfery regulacji, co wynika z treści dyspozycji art. 90 ust. 4 cyt. ustawy nakazującej ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z uwzględnieniem podstawy obliczania dotacji. Wskazać w tym miejscu również należy, iż dyspozycje art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty nie ustalają podstawy obliczenia dotacji, a jedynie ustawowy limit, poniżej którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tejże dotacji ustalić nie może.

Brak zatem ustalenia w uchwale Rady Miejskiej podstawy obliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka istotnie narusza art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 grudnia 2009 r. sygn. akt. I SA/Op 475/09, który podkreślając wyłączną kompetencję organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do ostatecznego określenia w ramach prawa miejscowego ostatecznej wysokości dotacji stwierdził jednocześnie, że brak takiego stosownego zapisu w uchwale powodowałby sytuacje, gdy beneficjent dotacji mógłby dochodzić jej w dowolnej wysokości, nie niższej jednakże niż dolna jej granica ustawowa. Ponieważ ustawodawca nie dookreślił górnej granicy, kwestia wysokości dotacji pozostawałaby otwarta.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Prezes Janusz Gałkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »