| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 7/27/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 9 marca 2011 r.

stwierdzająca nieważność części uchwały nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577; nr 154, poz. 1800; z 2002 r. nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104; z 2009 r. nr 157, poz. 1241) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458; z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241; z 2010 r. nr 28, poz. 142, nr 28, poz. 146, nr 40, poz. 230, nr 106, poz. 675) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu


orzeka nieważność

§ 6 uchwały nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania w powodu naruszenia art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 2572 z późn. zm.).Uzasadnienie

Stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w dniu 8 lutego 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr IV/29/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, działających na terenie Gminy Nysa oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W uchwale, przywołując przepisy art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, Rada Miejska ustaliła m.in. tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nysa dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. W § 6 uchwały Rada postanowiła, iż do ustalenia wysokości dotacji dla placówek, o których mowa w § 1 uchwały, a prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mają zastosowanie przepisy art. 90 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Na posiedzenie Kolegium przedstawiciel prawidłowo powiadomionej Gminy nie stawił się.


W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w katalogu zadań własnych gminy sytuować należy sprawy edukacji publicznej. Zadaniem oświatowym jednostek samorządu terytorialnego jest, jak stanowi art. 5a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zapewnienie funkcjonowania określonych kategorii przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przyporządkowanych wyszczególnionemu w treści przepisu zakresowi działania gminy. Tym samym w kontekście powołanych dyspozycji jedną z form realizacji przez gminę zadania oświatowego jest udzielanie dotacji na zasadach określonych w treści Rozdziału 8 "Szkoły i placówki niepubliczne" ustawy o systemie oświaty.

Stosownie do art. 90 ust. 4 cyt. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 1a i 2a-3b ustawy, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

W § 6 uchwały Rada nie ustaliła podstawy obliczenia dotacji dokonując odesłania do art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, który normuje dolny limit podstawy ustalania wielkości dotacji dla placówek prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z którym placówki te (…) otrzymują dotację z budżetu odpowiednio gminy lub powiatu w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (…).

Rada gminy zobowiązana jest do ustalenia powyższej sfery regulacji, co wynika z treści dyspozycji art. 90 ust. 4 cyt. ustawy nakazującej ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z uwzględnieniem podstawy obliczania dotacji. Wskazać w tym miejscu również należy, iż dyspozycje art. 90 ust. 1a ustawy o systemie oświaty nie ustalają podstawy obliczenia dotacji, a jedynie ustawowy limit, poniżej którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego tejże dotacji ustalić nie może.

Brak zatem ustalenia w uchwale Rady Miejskiej podstawy obliczenia dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka istotnie narusza art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.

Powyższe znajduje potwierdzenie w orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 11 grudnia 2009 r. sygn. akt. I SA/Op 475/09, który podkreślając wyłączną kompetencję organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do ostatecznego określenia w ramach prawa miejscowego ostatecznej wysokości dotacji stwierdził jednocześnie, że brak takiego stosownego zapisu w uchwale powodowałby sytuacje, gdy beneficjent dotacji mógłby dochodzić jej w dowolnej wysokości, nie niższej jednakże niż dolna jej granica ustawowa. Ponieważ ustawodawca nie dookreślił górnej granicy, kwestia wysokości dotacji pozostawałaby otwarta.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Prezes Janusz Gałkiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »