| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 31.410.413,53 zł jak w załaczniku nr 1w tym:

1. dochody bieżące 29.193.020,99 zł

2. dochody majątkowe 2.217.392,54 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łacznej kwocie 31.682.135,53 zł jak w załączniku nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące 28.586.305,48 zł z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawarta umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 734.153,00 zł

2. wydatki majątkowe 3.095.830,05 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 271.722,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 271.722,00 zł

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 3.819.518,00 zł

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.547.796,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 70.000,00 zł tym na: - zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł

§ 6. Ustala się:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.000,00 zł

2. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł

3. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł

4. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 308.334,73 zł w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 298.334,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie.

§ 9. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu do kwoty 734.153,00 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5.599.518,00 zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 271.722,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.327.796,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 271.722,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.327.796,00 zł

4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu

5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zał nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 9

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »