| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 29 grudnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Byczynie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 31.410.413,53 zł jak w załaczniku nr 1w tym:

1. dochody bieżące 29.193.020,99 zł

2. dochody majątkowe 2.217.392,54 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łacznej kwocie 31.682.135,53 zł jak w załączniku nr 2 w tym:

1. wydatki bieżące 28.586.305,48 zł z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawarta umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 734.153,00 zł

2. wydatki majątkowe 3.095.830,05 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 271.722,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 271.722,00 zł

§ 4. Ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3:

1. przychody budżetu w łącznej kwocie 3.819.518,00 zł

2. rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.547.796,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 80.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w łącznej kwocie 70.000,00 zł tym na: - zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000 zł

§ 6. Ustala się:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125.000,00 zł

2. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150.000,00 zł

3. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł

4. wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 308.334,73 zł w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę 298.334,73 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy na podstawie rocznego planu finansowo-rzeczowego uchwalonego przez zebranie wiejskie.

§ 9. Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych z budżetu do kwoty 734.153,00 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 5.599.518,00 zł w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.000.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 271.722,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.327.796,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Byczyny do zaciągania pożyczek i kredytów na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 271.722,00 zł

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.327.796,00 zł

4. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu

5. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących kierownikom jednostek organizacyjnych gminy w ramach rozdziału, za wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zał nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/17/10
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Załącznik nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Michałek

Ekspert w zakresie finansów osobistych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »