| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Otmuchowie

z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. -Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1241 z późn.zm), art.211, art. 212, art. 214, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm) Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości: 34 707 000,00 w tym :

1) dochody bieżące w wysokości: 30 059 850,00

2) dochody majątkowe w wysokości: 4 647 150,00 jak w załączniku nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości: 35 671 000,00 w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości: 30 976 196,63

2) wydatki majątkowe w wysokości: 4 694 803,37 jak w załączniku nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 964 000,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków wysokości 1 522 000,00.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie; 1 522 000,00

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 558 000,00 jak w załączniku nr 3

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 200 000,00

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości: 50 000,00

§ 6. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie; 266 700,00 które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie: 266 700,00

§ 7. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie: 5 000,00

§ 8. Wydatki obejmują planowane w 2011 roku kwoty dotacji w wysokości 1 604 700,00, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę stanowiącą fundusz sołecki w wysokości: 348 857,48 załącznik nr 5

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Otmuchowa:

1) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

2) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych

3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału z zastrzeżeniem zmian powodujących zwiększenie lub zmniejszenie planu wydatków majątkowych,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletniej prognozie finansowej gminy,

7) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1 000 000,00 zł,

8) do udzielania zaliczek jednorazowych i stałych w wysokości nie przekraczającej 1 000,00 zł

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zał Nr 1 Dochody 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zał Nr 2 Plan wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Zał Nr 3 Plan przychodówq i rozchodów na 2011 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Zał Nr 4 Plan dotacji na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Zał Nr 5 Planowane wydatki w sołectwach na 2011 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/2010
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Zał Nr 6 Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej w Otmuchowie


Stanisław Zaczyk


Uzasadnienie

Objaśnienia do budżetu planowanego na rok 2011.
Budżet gminy na rok 2011 w zakresie dochodów sporządzony został w oparciu o wykonanie budżetu za trzy kwartały roku 2010, jak również w oparciu o podjętą uchwałę w sprawie podatków i opłat , otrzymane informacje o projektowanych dotacjach na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych wskaźniki. Subwencję ogólną przyjęto do budżetu na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w kwocie 11 040 840,00 zł co stanowi 2,26 % mniej w stosunku do roku 2010. Planowane dochody gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2011 rok są o 14,89 % wyższe w stosunku do planowanych w 2010 roku i zostały przyjęte do planowanych dochodów budżetu na podstawie kalkulacji i szacunku Ministerstwa Finansów. Podatek rolny na 2011 rok naliczony jest na podstawie średniej ceny skupu żyta -.37,64 zł zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.(M.P.Nr 76 poz.960) przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów. Do naliczenia podatku od nieruchomości i innych opłat przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Otmuchów. Plan dochodów na rok 2011 ustalono w kwocie 34 707 000,00 zł, plan wydatków w wysokości 35 671 000,00 zł. Planowana spłata rat i pożyczek wraz z odsetkami stanowi kwotę 696 725,00,00 zł co stanowi 2,00 % planowanych dochodów. W projekcie budżetu Gminy nie określono limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z zawartą w dniu 16 lipca 2004r. umową pożyczki pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą, Gmina zobowiązała się do nie zaciągania, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Pożyczkodawcy, żadnych innych pożyczek lub kredytów, ani udzielania poręczeń wekslowych, gwarancji, ani przystępowania do długu bądź zobowiązywania się do zapłaty długu za osoby trzecie. Na rok budżetowy 2011 Gmina nie planuje zaciągania zobowiązań z tego tytułu i nie występowała o taką zgodę. Realizacja budżetu nie powoduje przekroczenia średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych co zostało przedstawione w informacji Burmistrza dołączonej do wieloletniej prognozy finansowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »