| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VII/73/11 Rady Miasta Opola

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowanych na terenie miasta Opola1. Regulamin określa zasady wspierania zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza. Celem dofinansowania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, poprzez realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola".

2. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w wyniku dokonanej inwestycji, poprzez zastąpienie wszystkich palenisk węglowych i kotłowni koksowo-węglowych systemami proekologicznymi i/ lub zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, zrealizowane nie wcześniej niż w 2010 roku (decyduje data wystawienia faktur VAT bądź rachunków i protokołu odbioru, wystawionych nie wcześniej niż z dniem 01.01.2010 r.).

3. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania do inwestycji realizowanych na terenie miasta Opola, polegających na:

1) wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła lub

2) wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania lub

3) zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania.

4. Do korzystania z dofinansowania na zasadach niniejszego regulaminu uprawnione są:

1) osoby fizyczne,

2) wspólnoty mieszkaniowe, zwane dalej "Wnioskodawcą", będące właścicielami lub współwłaścicielami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela) położonych na terenie miasta Opola, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.

§ 2. Kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania

1. Dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła może być przyznane:

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem,

2) po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła takie jak:

• kocioł gazowy,

• kocioł olejowy,

• przyłącze do sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikiem ciepła,

• źródło ciepła zasilane energią elektryczną (zamontowane na stałe w budynku),

3) jeżeli inwestycja została zrealizowana na terenie miasta Opola.

2. Dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła oraz zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania może być przyznane:

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem,

2) po wymianie starego kotła grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła,

3) po zamontowaniu kolektorów słonecznych, pompy ciepła,

4) jeżeli inwestycja została zrealizowana na terenie miasta Opola.

3. Dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do podgrzewania wody użytkowej i/lub wspomagania centralnego ogrzewania może być przyznane:

1) po wykonaniu prac objętych wnioskiem,

2) po zamontowaniu kolektorów słonecznych, pompy ciepła,

3) jeżeli inwestycja została zrealizowana na terenie miasta Opola,

4) do nowych budynków pod warunkiem zakończenia budowy w myśl prawa budowlanego, tj. uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

4. Przy obliczaniu wysokości dofinansowania uwzględnione będą koszty kwalifikowane poniesione przez Wnioskodawcę, określone na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, wystawionych na Wnioskodawcę.

5. Kosztami kwalifikowanymi, w przypadku zadań objętych dofinansowaniem, są wydatki poniesione na zakup i montaż:

• kotła gazowego c.o. oraz elementów grzewczych;

• kotła olejowego c.o. oraz elementów grzewczych;

• urządzeń oraz elementów grzewczych w przypadku ogrzewania elektrycznego;

• elementów grzewczych w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej lub lokalnej kotłowni proekologicznej;

• pompy ciepła oraz elementów grzewczych;

• kolektorów słonecznych oraz materiałów wchodzących w skład układu solarnego.

6. W przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztu kwalifikowanego na fakturze VAT bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć wyjaśnienia wystawcy ww. dokumentów.

7. Wysokość dofinansowania wynosi:

1) w przypadku zadań polegających na wymianie starego źródła ciepła na nowe ekologiczne - maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 3 000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

2) w przypadku zadań polegających na instalacji kolektorów słonecznych - maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, jednak nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

3) w przypadku zadań polegających na instalacji pompy ciepła - maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, związanych z realizacją tych zadań, jednak nie więcej niż 10 000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;

4) w przypadku zadań zrealizowanych w nowym budynku mieszkalnym, polegających na instalacji systemu grzewczego zintegrowanego z kolektorami słonecznymi lub pompami ciepła - maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT bądź rachunków, związanych wyłącznie z zakupem i montażem instalacji wykorzystującej odnawialne źródło energii:

• jednak nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 10 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych - w przypadku zintegrowania z kolektorami słonecznymi,

• jednak nie więcej niż 10 000 zł dla osób fizycznych i nie więcej niż 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych - w przypadku zintegrowania z pompą ciepła.

8. Dofinansowaniem objęte są tylko takie urządzenia, które zostały wykonane fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenia do użytkowania na terenie Polski.

9. Dofinansowanie przysługuje tylko raz na dany budynek jednorodzinny/wielorodzinny lub mieszkanie w budynku wielorodzinnym, bez względu na ilość dokonanych zmian sposobu ogrzewania lub zmianę właściciela.

10. Dofinansowaniu nie podlega zakup kotłów przenośnych (tj. dmuchawy, przenośne grzejniki olejowe i elektryczne itp.) i innych nie stanowiących stałego wyposażenia lokalu lub budynku mieszkalnego.

11. W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę dotacji z innych źródeł na realizację przedmiotowych inwestycji, kwota dofinansowania zostanie ustalona na podstawie udokumentowanych kosztów kwalifikowanych do wysokości wkładu własnego Wnioskodawcy, jednak nie przekroczy kwoty maksymalnej określonej w § 2 punkcie 7 niniejszego Regulaminu.

§ 3. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania

1. Udzielenie dofinansowania może nastąpić na wniosek zainteresowanego pod warunkiem:

1) stałego korzystania ze zmodernizowanego proekologicznego ogrzewania przy jednoczesnym zlikwidowaniu istniejącego pieca na węgiel lub koks i/lub

2) stałego korzystania z nowo zainstalowanej instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii.

2. Od zasady likwidacji wszystkich palenisk opalanych paliwem stałym można odstąpić w przypadku:

1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne lub są objęte ochroną konserwatora zabytków, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym,

2) zamontowania grzałek elektrycznych w piecu kaflowym, pod warunkiem trwałego usunięcia połączenia pieca z przewodem kominowym;

3) występowania kominka bez płaszcza wodnego, stanowiącego wyłącznie element dekoracyjny pomieszczenia mieszkalnego.

3. Dopuszcza się złożenie zbiorczego wniosku o udzielenie dofinansowania, sporządzonego na podstawie indywidualnych wniosków właścicieli (najemców) lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, przez upoważnioną osobę.

4. W przypadku budynku, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, do wniosku należy dołączyć zgodę współwłaścicieli nieruchomości.

5. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej do wniosku należy m.in. dołączyć:

• uchwałę wspólnoty w sprawie wyboru zarządu - osób reprezentujących wspólnotę mieszkaniową;

• umowę w sprawie powierzenia zarządzania nieruchomością wspólną profesjonalnemu Zarządcy (gdy taką zawarto);

• uchwałę wspólnoty w sprawie wyrażenia zgody na realizację przebudowy systemu grzewczego, określającą zasady finansowania tej inwestycji przez członków wspólnoty, udzielającą pełnomocnictwa zarządowi/Zarządcy do zawarcia umowy z Miastem Opole oraz zestawienie lokali osób wnioskujących o dofinansowanie, poświadczone przez zarząd/Zarządcę.

6. Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie składa, w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Opola, wniosek według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 wraz z wykazem dokumentów jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.

7. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków budżetu miasta Opola można składać przez cały rok.

8. Wszystkie wnioski, według kolejności zgłoszeń, poddawane są kwalifikacji formalnej oraz ocenie pod względem najlepszych efektów ekologicznych, przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Opola.

9. Komisja powoływana jest odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta, a zakres jej zadań określa regulamin, będący załącznikiem do ww. zarządzenia.

10. Komisja sprawdza wniosek i w przypadku wątpliwości dokonuje wizji w mieszkaniu/budynku, potwierdzając dokonaną inwestycję spisanym protokołem.

11. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy cywilno-prawnej pomiędzy Miastem Opole a Wnioskodawcą.

12. W przypadku negatywnej decyzji Komisji, Wnioskodawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

13. Środki przekazywane będą w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu i podpisaniu umowy cywilno-prawnej z Miastem Opole.

14. Umowa powinna zawierać m.in.:

1) cel, na jaki dotacja została przyznana;

2) określenie wysokości dotacji i tryb płatności;

3) określenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4) tryb kontroli wykonania zadania;

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

15. Wypłata kwoty dofinansowania dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy przez Wnioskodawcę.

16. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo:

1) możliwości przeprowadzenia kontroli przez Komisję do lat pięciu od daty pobrania przez Wnioskodawcę przyznanego dofinansowania;

2) wezwania Wnioskodawcy w celu złożenia wyjaśnień w przypadku podejrzenia o:

a) nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu;

b) zamontowanie dodatkowego ogrzewania w lokalu/budynku w postaci urządzeń nie spełniających warunków niniejszego Regulaminu;

3) wezwania Wnioskodawcy do zwrotu otrzymanej kwoty dofinansowania wraz z odsetkami naliczonymi od daty jej pobrania, w przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

17. Przyznana dotacja podlega zwrotowi w całości w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia przekazania dofinansowania w przypadku:

1) zaprzestania użytkowania proekologicznego ogrzewania z przyczyn zależnych od Wnioskodawcy i/lub

2) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń.

18. Dopuszcza się możliwość wypłaty dotacji osobie trzeciej, wyłącznie na podstawie stosownego upoważnienia sporządzonego przez Wnioskodawcę w obecności pracownika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa lub notariusza.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Procedura przyznawania i rozliczania dotacji będzie realizowana według kolejności złożenia kompletnych wniosków, po ich kwalifikacji przez Komisję, do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie miasta na ten cel w danym roku budżetowym.

2. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.

3. Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Regulaminu jest wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie miasta Opola.

4. Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Regulaminu jest wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia przy składaniu wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Opola do inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła oraz zakupie i montażu instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, realizowanych na terenie miasta Opola.

Załącznik nr 1 do regulaminu
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2 do regulaminu
Zalacznik2.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

wfirma.pl

wFirma.pl jest platformą księgowości on­line udostępniającą, poza księgowością i doradztwem nowoczesne narzędzia informatyczne, niezbędne do zarządzania firmą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »