| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jemielnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Jemielnica w zakresie realizacji programów wychowania przedszkolnego, obejmujących podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2.

1. Świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego, są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania,

2) zajęcia rozwijające muzyczne, plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

3) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci,

4) zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci,

5) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci,

6) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci,

7) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ustala się opłatę w wysokości 1,50 zł.

4. Miesięczną opłatę za świadczenia, o których mowa w § 2 ustala się mnożąc odpowiednią kwotę wymienioną w § 2 ust. 3 przez zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 3.

1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 4, wnoszona jest przez rodziców (opiekunów prawnych) z góry w terminie do 15 dnia danego miesiąca.

2. Opłaty pobrane z góry w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu są rozliczane podczas pobierania płatności za następny miesiąc.

3. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, za jedno pobiera się opłatę, o której mowa w § 2 ust. 3 w pełnej wysokości, za każde następne w wysokości 50%.

§ 4. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) przez inne niż przedszkole podmioty.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielnica.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/216/06 Rady Gminy Jemielnica z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia wykraczające poza minimum programowe w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jemielnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »