| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/48/2011 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubrza

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 191, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679 ) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Konsultacje społeczne (dalej "konsultacje") przeprowadza się w wypadkach przewidzianych w ustawie lub sprawach ważnych dla Gminy Lubrza w celu poznania opinii mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z mieszańcami obszaru Gminy Lubrza, którego dotyczy sprawa poddana konsultacjom lub z ogółem mieszańców Gminy Lubrza.

2. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszańcy stale zamieszkujący na terenie Gminy Lubrza.

§ 3. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podejmuje Wójt w formie zarządzenia:

1) w sprawach, w których przeprowadzenie konsultacji jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa;

2) w sprawach dotyczących przyjęcia i aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy.

2. Wójt zobowiązany jest wydać zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawach innych niż wskazane w ust. 1 na wniosek Rady Gminy.

§ 4. 1. Wójt wyznacza i upoważnia pracownika Urzędu Gminy do wykonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem konsultacji oraz przeprowadzenia konsultacji.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt może powołać zespół do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w § 3 zawiera:

1) cel /przedmiot konsultacji społecznych;

2) pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygnięć poddawane ocenie mieszkańców - o ile sformułowanie takich pytań nie prowadzi do nadmiernego zawężenia przedmiotu konsultacji;

3) kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji, w tym w szczególności termin rozpoczęcia i planowany termin zakończenia konsultacji oraz terminy, w których mieszkańcy będą mogli czynnie uczestniczyć konsultacjach (zgłaszać uwagi, wypełniać kwestionariusze, uczestniczyć w spotkaniach etc.);

4) obszar Gminy, na terenie którego realizowane będą konsultacje;

5) formy, w których realizowane będą konsultacje;

6) osobę upoważnioną do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji;

7) wzory formularzy, kart, ankiet itp.- jeśli występują;

8) inne niezbędne dla prawidłowego przebiegu konsultacji zapisy.

§ 6. 1. Ustanawia się, iż w minimalnym zakresie realizacja konsultacji społecznych wymaga:

1) publikowania na stronie internetowej www.lubrza.opole.pl oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej:

a) informacji o przystąpieniu do konsultacji zawierającej co najmniej zaproszenie do udziału w konsultacjach oraz informacje zawarte w Zarządzeniu Wójta,

b) wszelkich komunikatów, zaproszeń, kwestionariuszy dotyczących podjętych konsultacji,

c) raportu /sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji.

2) wywieszenia informacji o planowanych konsultacjach w siedzibie Urzędu Gminy,

3) przekazanie informacji o planowanych konsultacjach Radnym Gminy.

2. Ustala się, iż informacje dotyczące planowanych konsultacji publikowane na stronie internetowej www.lubrza.opole.pl i na stronach Biuletynu Informacji Publicznej co najmniej na 7 dni przed planowaną datą ich rozpoczęcia.

§ 7. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem formy:

1) otwartych spotkań z mieszkańcami;

2) otwartych spotkań z przedstawicielami środowisk opiniotwórczych;

3) zebrań przedstawicieli organizacji pozarządowych;

4) konsultacji w ramach zespołów i komisji reprezentujących organizacje pozarządowe, środowiska przedsiębiorców lub inne środowiska niż organizacje pozarządowe lub przedsiębiorcy;

5) narzędzi komunikacji pisemnej - umożliwienie przedstawiania opinii, uwag, pytań, komentarzy na specjalnie do tego przygotowanych formularzach (konsultacje pisemne);

6) badania ankietowego, realizowanego poprzez umożliwienie uczestnictwa w konsultacjach w formie wyrażania swej opinii z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przygotowanych ankiet, kwestionariuszy etc.;

7) list mailingowych do zainteresowanych podmiotów;

8) narzędzi komunikacji elektronicznej poprzez stronę internetową www.lubrza.opole.pl w szczególności poprzez udostępnienie dokumentów, możliwości zadawania pytań poprzez formularze internetowe, fora internetowe, sondy internetowe;

9) wywiadów z zainteresowanymi podmiotami - indywidualnych lub grupowych (tzw. spotkania fokusowe);

10) skrzynek kontaktowych / skrzynek na uwagi umieszczanych w budynkach gminnych lub w ogólnodostępnych miejscach;

11) badań sondażowych na próbie reprezentatywnej.

2. Konsultacje społeczne przeprowadza się z wykorzystaniem co najmniej jednej spośród wskazanych w ust. 1 form.

3. Wójt może podjąć decyzję o wykorzystaniu innych, dodatkowych form konsultacji, jeśli uzasadnia to przedmiot planowanych konsultacji.

4. Wójt może zlecić przeprowadzenie konsultacji podmiotowi wyspecjalizowanemu w realizacji konsultacji społecznych.

§ 8. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza się raport podsumowujący, zawierający co najmniej informacje o:

1) celu konsultacji;

2) podmiotach zaangażowanych w konsultacje;

3) przebiegu konsultacji; wykorzystanych formach konsultacji;

4) zgłoszonych głównych uwagach / postulatach / opiniach / pytaniach / wynikach badań etc. i odniesieniu się do nich przez przedstawicieli Gminy;

5) rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań; kwestiach wymagających dalszych uzgodnień; obszarach, w których nie osiągnięto konsensusu etc.

2. Raport podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.lubrza.opole.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 14 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego,

Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza


Elżbieta Szwadowska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »