| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/49/2011 Rady Gminy Lubrza

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Lubrza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 191, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz. 679), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622 i Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lubrza w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w godzinach 8:00 - 13:00 w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.

2. Opłata za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka, a w szczególności:

1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;

2) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dzieci;

3) zabawy i zajęcia tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dzieci;

4) działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dzieci;

5) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne wyrównujące szanse edukacyjne dzieci;

6) zajęcia umożliwiające realizację innowacji i programów autorskich poszerzających podstawę programową.

3. Za każdą godzinę świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 2 ustala się opłatę w wysokości 0,60 zł

4. Miesięczną opłatę za świadczenia ustala się mnożąc zadeklarowaną dzienną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez wysokość opłaty za jedną godzinę i liczbę dni roboczych w miesiącu.

5. Opłata podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni roboczych i godzin, w których w danym miesiącu dziecko nie uczęszczało do przedszkola .Nieobecność dziecka jest odnotowywana na podstawie dziennika zajęć przedszkola.

6. Zwrot opłat następuje w formie odpisu od należności za następny miesiąc, a w przypadku braku takiej możliwości, na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka dokonuje się wypłaty tej należności.

§ 3. 1. Opłata o której mowa w § 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców przez inne niż przedszkole podmioty, wnoszona jest przez rodziców (prawnych opiekunów) niezależnie od opłat za posiłki z góry , w terminie do 10 dnia danego miesiąca.

2. Opłatę za wydawane posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, na poziomie kosztów zakupu surowców niezbędnych do ich przygotowania.

§ 4. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny, za jedno pobiera się opłatę, o której mowa w § 2 ust. 3 w pełnej wysokości, za każde następne w wysokości 50%.

§ 5. Zakres realizowanych przez przedszkola publiczne świadczeń oraz odpłatności , o których mowa w § 2 i 3 zostanie określony w umowie cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka a dyrektorem przedszkola publicznego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/246/06 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 września 2006r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Lubrza przedszkola publicznego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2011 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza


Elżbieta Szwadowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »