| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr X/96/2011 Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim

z dnia 25 sierpnia 2011 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a) i pkt 15 oraz art. 40 ust. l i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz z art. 34 ust. 6 i 6a, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. l, 1a,1b i 3, art. 73 ust. 3, art. 84 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762 i poz. 789, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki oraz zasady nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz niniejsza uchwała.

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu przez Gminę Dobrzeń Wielki od osób prawnych, osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.

3. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki, określone w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio do gospodarowania nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 2. 1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Dobrzeń Wielki należy do Wójta Gminy, który:

1)dokonuje wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego;

2)przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku ustawowego lub wynikającego z uchwał Rady Gminy obowiązku przeprowadzenia przetargu;

3)) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w trybie bezprzetargowym;

4)zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypadkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje administracyjne. Wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości dokonuje Wójt Gminy w formie zarządzenia, które określa rodzaj tytułu prawnego, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym dokonanego wyboru i określeniem zasadności planowanej transakcji lub decyzji.

2. . Przy sprzedaży nieruchomości lub oddawaniu ich w użytkowanie wieczyste, z wyłączeniem przypadków określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem Wójt Gminy przeprowadza przetarg w formie:

1)przetargu ustnego nieograniczonego;

2)przetargu ustnego ograniczonego;

3)przetargu pisemnego nieograniczonego;

4)przetargu pisemnego ograniczonego.

3. Ustalenie formy przetargu należy do Wójta Gminy.

§ 3. 1. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. Wójt Gminy dokonuje wyboru tytułu prawnego przekazywanych nieruchomości i ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej tego przekazania, uwzględniając przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i w takim zakresie może:

1)przenosić własność nieruchomości w drodze umowy sprzedaży;

2)oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste;

3)dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości gruntowej;

4)wnosić, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Gminy, własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz inne prawa do nieruchomości, w tym prawo użytkowania oraz prawo dzierżawy, jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych, utworzonych przez Gminę lub do których Gmina przystąpiła po podjęciu przez Radę Gminy stosownej uchwały;

5)przekazywać nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako majątek tworzonych przez Gminę lub z jej udziałem fundacji, po podjęciu przez Radę Gminy uchwały w tej sprawie;

6)obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.

3. Zgody Rady Gminy wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:

1)przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne;

2)przekazanie nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego w drodze darowizny;

3)sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego za cenę obniżoną oraz oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste;

4)nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi;

5)zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości oraz zamiana praw użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest między Gminą a Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw.

Rozdział 2.
Zasady nabywania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości.

§ 4. 1. Wójt Gminy może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz przysługujące tym podmiotom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, potrzeby zabudowy i rozwoju gminy, a także obowiązek wykonywania zadań publicznych, jeżeli nieruchomości są niezbędne dla Gminy w następujących przypadkach:

1)ich nabycie związane jest z zamierzonymi inwestycjami, koniecznością realizacji zadań własnych i zleconych, tworzeniem gminnych zasobów mieszkaniowych, uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości faktycznie zajętych przez Gminę;

2)ich nabycie skutkuje znaczącym zmniejszeniem lub zaspokojeniem wierzytelności Gminy wobec właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a egzekucja wierzytelności jest nieskuteczna;

3)ich nabycie wiąże się z osiągnięciem przez Gminę korzyści majątkowych;

4)ich nabycie przyczynia się lub powoduje powstanie zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, ułatwiając gospodarowanie nim zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem;

5)ich nabycie następuje nieodpłatnie lub w drodze zamiany polepszającej gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, albo służącej realizacji celu społeczno-gospodarczego Gminy w ramach zadań własnych Gminy;

6)ich nabycie następuje w wyniku słusznych i prawnych roszczeń właścicieli nieruchomości określonych odrębnymi ustawami.

2. W zakresie określonym w ust. 1 pkt 1) do 6) Wójt Gminy może bez zgody Rady Gminy:

1)zawierać umowy sprzedaży i zamiany nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego oraz wykonywać wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami prawo pierwokupu, pod warunkiem, że cena sprzedaży nieruchomości lub kwota dopłaty w przypadku umowy zamiany nie przekracza równowartości 50.000 zł (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych);

2)zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.

§ 5. Zasady określone w § 4 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia na rzecz Gminy Dobrzeń Wielki ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.

Rozdział 3.
Obciążanie nieruchomości

§ 6. 1. Nieruchomości gruntowe Gminy Dobrzeń Wielki mogą być obciążane przez Wójta Gminy służebnością, zastawem oraz hipoteką.

2. Służebność na nieruchomości gruntowej Gminy Dobrzeń Wielki może zostać ustanowiona na podstawie umowy zawartej przez Wójta Gminy. Ustanowienie służebności nie może być sprzeczne z dyspozycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego danej nieruchomości.

3. Hipoteka na nieruchomości gruntowej Gminy Dobrzeń Wielki może być ustanowiona jako zabezpieczenie zaciąganych przez Gminę pożyczek lub kredytów.

Rozdział 4.
Sprzedaż nieruchomości i oddawanie ich w użytkowanie wieczyste

§ 7. 1. Nieruchomości, przekazywane są osobom prawnym i fizycznym na własność w drodze sprzedaży.

2. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy kierując się położeniem nieruchomości, jej szczególnym przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innymi ważnymi względami może przeznaczyć ją do oddania w użytkowanie wieczyste. Dotyczy to następujących gruntów:

1)niezabudowanych;

2)zabudowanych obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, kapitalnego remontu lub do rozbiórki;

3)zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu.

3. Zawierając umowy użytkowania wieczystego Wójt Gminy określa sposób zagospodarowania nieruchomości i terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy, przebudowy, nadbudowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia kapitalnego remontu i rozbiórki. Terminy wymienionych czynności mogą ulec przedłużeniu na czas nie dłuższy niż 2 lata.

4. Oddając nieruchomości w użytkowanie wieczyste Wójt Gminy może zapewnić przeniesienie własności nieruchomości na rzecz wieczystego użytkownika pod warunkiem dokonania zabudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy lub kapitalnego remontu w terminach określonych umową użytkowania wieczystego.

§ 8. 1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami.

2. Koszty wyceny nieruchomości przygotowywanej do zbycia w trybie bezprzetargowym ponosi Gmina Dobrzeń Wielki, natomiast pozostałe koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym pokrywane są na zasadach ustalonych pomiędzy stronami w umowie.

Rozdział 5.
Sprzedaż mieszkań komunalnych

§ 9. 1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przysługuje tym najemcom lokali, z którymi umowy najmu zawarte zostały na czas nieoznaczony, a okres zajmowania lokalu na podstawie zawartej umowy wynosi co najmniej 10 lat.

2. Nie podlegają sprzedaży lokale mieszkalne:

1)w budynkach, w których przewidywana jest zmiana funkcji;

2)przeznaczone na wynajem jako lokale socjalne.

3. Wójt Gminy może nie przeznaczać do sprzedaży lokali w innych niż określone w ust. 2 przypadkach, w szczególności znajdujących się w budynkach:

1)wpisanych do rejestru zabytków;

2)w których powierzchnia lokali użytkowych przewyższa powierzchnię lokali mieszkalnych.

§ 10. Wyodrębnienie własności lokali mieszkalnych następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

§ 11. 1. Cenę sprzedaży lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy ustala się zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. Koszty wyceny lokali mieszkalnych zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy ponosi Gmina Dobrzeń Wielki, natomiast pozostałe koszty związane z przygotowaniem lokalu do zbycia w trybie bezprzetargowym pokrywane są na zasadach ustalonych pomiędzy stronami w umowie.

§ 12. Przepisy § 9, § 10, § 11 i § 28 stosuje się odpowiednio do sprzedaży budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko jeden lokal (dom jednorodzinny) oraz lokal stanowiący odrębną nieruchomość, jeżeli taki dom lub lokal jest w całości przedmiotem najmu lub dzierżawy.

§ 13. 1. Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali nastąpiło wyodrębnienie choćby jednego lokalu, który został sprzedany jako odrębna nieruchomość wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu i części wspólnych budynku, następuje wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej.

2. Na wniosek właścicieli lokali, którym przysługują udziały w użytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej, Wójt Gminy dokonuje zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności, z tym zastrzeżeniem, że wniosek złożony zostanie łącznie przez wszystkich właścicieli lokali.

§ 14. Lokale mieszkalne nie będące przedmiotem najmu mogą stanowić przedmiot sprzedaży na warunkach i za cenę ustaloną w trybie przetargu.

Rozdział 6.
Sprzedaż lokali użytkowych

§ 15. 1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży przysługuje tym najemcom lokali, którzy na podstawie jednej lub kilku następujących po sobie umów najmu korzystają z nich nie krócej niż przez 5 lat w okresie przypadającym przed złożeniem wniosku o nabycie lokalu, jeżeli prowadzą w nich działalność gospodarczą zgodną z zawartą umową najmu.

2. Przepis ust. l stosuje się odpowiednio do najemców lokali użytkowych, których najem trwa krócej niż przez okres wskazany w ust. l, przekazanych im w najem przez Gminę w zamian za przekazanie do dyspozycji Gminy, na jej wniosek, lokalu użytkowego stanowiącego uprzednio przedmiot umowy najmu rozwiązanej w drodze porozumienia stron, pod warunkiem, że łączny czas trwania wymienionych wyżej umów najmu wynosi co najmniej 5 lat.

3. Najemcy, o których mowa w ust. l i 2 korzystają z pierwszeństwa w nabyciu lokalu, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę nabycia ustaloną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w wysokości ustalonej przez Wójta Gminy i nie niższej od wartości lokalu.

§ 16. 1. Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz najemców wymienionych w § 15, korzystających z pierwszeństwa w nabyciu, następuje w trybie bezprzetargowym, z zachowaniem zasad ustanawiania odrębnej własności lokali określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali.

2. Koszty wyceny lokali użytkowych zbywanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy ponosi Gmina Dobrzeń Wielki, natomiast pozostałe koszty związane z przygotowaniem lokalu do zbycia w trybie bezprzetargowym pokrywane są na zasadach ustalonych pomiędzy stronami w umowie.

§ 17. Sprzedaż lokali użytkowych nie będących przedmiotem najmu następuje na warunkach i za cenę ustaloną w przetargu.

§ 18. Przy określaniu praw związanych z własnością lokalu przepisy § 13 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7.
Przekazywanie nieruchomości komunalnym jednostkom organizacyjnym Gminy Dobrzeń Wielki nie posiadającym osobowości prawnej

§ 19. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Dobrzeń Wielki mogą być przez Wójta Gminy przekazywane komunalnym jednostkom organizacyjnym Gminy nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością określoną aktem o utworzeniu jednostki oraz statutem.

§ 20. W przypadku przekazania nieruchomości komunalnej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd warunki korzystania z nieruchomości ustala Wójt Gminy w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu.

§ 21. przypadku przekazywania nieruchomości komunalnej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej w najem, dzierżawę lub użyczenie warunki korzystania z nieruchomości oraz opłaty z tego tytułu określa umowa zawierana przez Wójta Gminy z kierownikiem tej jednostki.

Rozdział 8.
Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz na podstawie innych tytułów prawnych

§ 22. 1. Wójt Gminy może przekazywać nieruchomości osobom prawnym i osobom fizycznym w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych.

2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w umowie zawieranej przez Wójta Gminy z osobą prawną lub osobą fizyczną.

3. Udostępniając nieruchomości Wójt Gminy obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz określać czas trwania umów z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań gminy obejmujących przekazywane nieruchomości.

4. W przypadku przekazywania nieruchomości zabudowanych wymagających nakładów na adaptację, modernizację, remont kapitalny oraz na przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę - czas trwania umów powinien być ustalany z uwzględnieniem wymaganej wielkości nakładów.

§ 23. Wójt Gminy obowiązany jest zastrzec w zawieranych umowach możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdyby:

1)nieruchomość wykorzystywana była przez drugą stronę umowy niezgodnie z przeznaczeniem nieruchomości określonym umową;

2)nieruchomość lub jej części składowe przekazywane zostały do korzystania osobom trzecim bez zgody Wójta Gminy.

§ 24. Wójt Gminy może określić wytyczne dotyczące zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy lub najmu, określając w nich zasady ustalania opłat wywoławczych i kryteria różnicujące ich wysokość w przypadku trybu przetargowego oraz kryteria różnicujące wysokość opłat w przypadku trybu bezprzetargowego.

Rozdział 9.
Zasady zarządzania przez Gminę Dobrzeń Wielki jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej należącymi do niej udziałami

§ 25. 1. Kompetencje należące do Gminy jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, wykonuje Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Gminy we wspólnotach mieszkaniowych z zastrzeżeniem pozostawienia do wyłącznej kompetencji Wójta podejmowania uchwał w sprawach:

1)zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;

2)udzielenia zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;

3)udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;

4)dokonania podziału nieruchomości wspólnej;

5)nabycia nieruchomości;

6)udzielenia zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowopowstałych odrębnych nieruchomościach wspólnych;

7)zgody na połączenie lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podziału lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.

§ 26. 1. Kompetencje należące do Gminy jako współwłaściciela nieruchomości wspólnej w rozumieniu przepisów działu IV art. 195-221 kodeksu cywilnego, wykonuje Wójt Gminy.

2. Wójt Gminy może ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Gminy w zebraniach współwłaścicieli stanowiących współwłasność w częściach ułamkowych z zastrzeżeniem pozostawienia do wyłącznej kompetencji Wójta podejmowania uchwał w sprawach:

1)zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;

2)udzielenia zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu;

3)udzielenia zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;

4)dokonania podziału nieruchomości wspólnej;

5)nabycia nieruchomości;

6)udzielenia zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów nieruchomości wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowopowstałych odrębnych nieruchomościach wspólnych.

Rozdział 10.
Zasady ustalania bonifikat i warunków ich stosowania przy sprzedaży nieruchomości oraz bonifikat i opłat w przypadku oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.

Bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych, w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców.

§ 27. 1. Od ceny lokalu mieszkalnego, sprzedawanego jako odrębna nieruchomość w trybie bezprzetargowym, wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 50%.

2. Zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej następuje - na wniosek uprawnionego do otrzymania tej kaucji nabywcy lokalu mieszkalnego - poprzez zaliczenie w poczet ceny sprzedaży mieszkania kwoty w wysokości 5% jego wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Bonifikaty od ceny sprzedaży, określone w ust. 1 i 2 przysługują w przypadku jednorazowej zapłaty ceny.

4. Bonifikata udzielana od ceny lokalu obejmuje wszystkie jej składniki w tym cenę udziału w prawie własności gruntu lub w przypadku, gdy udział obejmuje prawo użytkowania wieczystego, pierwszą opłatę z tego tytułu w jednakowej wysokości.

5. Wójt Gminy obowiązany jest żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych nieprzewidujących podstawy do zwrotu bonifikaty, jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od dnia jego nabycia, zbył lub wykorzystał lokal mieszkalny na cele inne niż stanowiące podstawę udzielenia bonifikaty.

Bonifikaty przy zbywaniu pozostałych nieruchomości.

§ 28. 1. W przypadku sprzedaży nieruchomości bez przetargu oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, od ceny nieruchomości, ustalonej w wysokości nie niższej niż ich wartość, wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 50 % z zastrzeżeniem ust. 2 i § 27, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz:

1)osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową oraz organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego;

2)Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

3)kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

4)właścicieli lokali w budynkach, w których przy wyodrębnianiu własności lokali dla budynku wydzielono działkę gruntu nie spełniającą wymogów działki budowlanej, w przypadku zbycia przyległej do niej nieruchomości gruntowej lub jej części, na warunkach art. 209a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

2. Wyraża się zgodę na udzielanie powyższej bonifikaty na takich samych zasadach i w przypadkach określonych w ust. 1, od pierwszej opłaty jak też od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym.

3. Przy sprzedaży nieruchomości lub jej części na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, które nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, z zastrzeżeniem, że nieruchomość przyległa jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, wyraża się zgodę na udzielenie nabywcy bonifikaty 50 %. Decyzję o udzieleniu bonifikaty podejmuje Wójt Gminy w zależności od położenia działki i jej innych uwarunkowań.

4. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, 2 i 3 przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży albo umowy użytkowania wieczystego,

5. Wójt Gminy obowiązany jest żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, z uwzględnieniem wyłączeń ustawowych nieprzewidujących podstawy do zwrotu bonifikaty, jeżeli nabywca nieruchomości wymieniony w ust. 1 - przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia, zbył lub wykorzystał nieruchomość na cele inne niż stanowiące podstawę udzielenia bonifikaty.

6. W przypadku zbiegu prawa do bonifikat od ceny sprzedaży z tytułów, o których mowa w ust. l, ust. 3 oraz w § 27 uchwały stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla nabywcy.

Przepisy końcowe

§ 29. 1. Wójt Gminy przekazuje właściwym Komisjom Rady Gminy wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego.

2. Zbycie nieruchomości przez Wójta wymaga uzyskania pozytywnych opinii Komisji.

3. W przypadku negatywnej opinii Komisji Wójt może wystąpić do Rady Gminy z odrębnym projektem uchwały w przedmiotowej sprawie.


§ 30. 1. W sprawach wszczętych, a nie zakończonych stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

2. Tracą moc: Uchwała nr II/12/1998 z dnia 26 listopada 1998 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych ich najemcom, udzielania bonifikaty oraz określania stawki oprocentowania rat, Uchwała nr XXVII/195/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.

§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki


Klemens Weber

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »