| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXII/302/13 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 , art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 216 ust. 2, art. 217,art. 220, art. 235 ust. 1- 3, art. 236 ust. 1-4, art. 242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 , Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 1.855.930 zł

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.820.000 zł

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.820.000 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 1.820.000 zł; z tego:

- w § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.820.000 zł

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35.930 zł

a) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 35.930 zł

1) dochody bieżące o kwotę 35.930 zł; z tego

- w § 2701 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 35.930 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 184.604 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 53.874 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 53.874 zł

1) dochody ogółem o kwotę 53.874 zł; z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 9.451 zł; z tego:

- w § 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 9.451 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 44.423 zł; z tego:

- w § 6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 44.423 zł

2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 130.000 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 130.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 130.000 zł; z tego:

- w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 130.000 zł

3) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 730 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 730 zł

1) dochody bieżące o kwotę 730 zł; z tego:

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 730 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 263.870 zł

1) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 400 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 400 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 400 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 21.000 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 6.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.000 zł

b) w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorzadu terytorialnego o kwotę 15.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 15.000 zł

3) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.851 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnejo kwotę851 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 851 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 851 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 851 zł

b) w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe o kwotę 7.000 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 7.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000 zł

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 38.400 zł

a) w rozdziale 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 38.400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 38.400 zł; z tego:

- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 38.400 zł

5) w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 41.620 zł

a) w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 41.620 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 41.620 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.620 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 41.620 zł; z tego: rezerwy o kwotę 41.620 zł; z tego: rezerwa celowa oświatowa o kwotę 41.620 zł

6) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 152.704 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 330 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 330 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 330 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 330 zł

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 49 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 49 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49 zł

c) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 152.325 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 152.325 zł; z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 152.325 zł; z tego: (1) o kwotę 152.325 zł

7) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.895 zł

a) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 207 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 207 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 207 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 207 zł

b) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 1.688 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.688 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.688 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 1.688 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 339.714 zł

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 57.277 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 57.277 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 57.277 zł; z tego:

- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne o kwotę 57.277 zł; z tego: w § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 57.277 zł

1) w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 400 zł

a) w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany o kwotę 400 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 400 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 400 zł

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 851 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 851 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 851 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 851 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 851 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 180.456 zł

a) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 27.947 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 27.947 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 27.947 zł; z tego: w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 27.947 zł

b) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 152.509 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 152.509 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 184 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 184 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 152.325 zł; z tego: (7) o kwotę 152.325 zł

4) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 100.730 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 100.730 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 100.730 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.730 zł; z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 100.730 zł

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zmniejsza się planowany na rok 2013 wynik budżetu powiatu - nadwyżkę budżetu o kwotę 1.747.170 zł, z kwoty 2.867.274 zł do 1.120.104 zł.

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zwiększa się plan przychodów budżetu powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 1.726.852 zł; z tego w wyniku:

a) zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym (§ 952) o kwotę 1.200.000 zł

b) zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950) o kwotę 526.852 zł

§ 5. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu powiatu na rok 2013 ogółem o kwotę 20.318 zł; z tego w wyniku:

a) zmniejszenia spłaty w 2013 r. rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. o kwotę 20.318 zł

§ 6. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2013 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 67.723.888 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 64.231.173 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:6.162.444

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:2.643.117 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:126.948 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:12.600 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska:175.000 zł

2) Dochody majątkowe: 3.492.715 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:496.666 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:2.931.049

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:50.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 2.431.455 zł; z tego:

1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950): 1.231.455 zł

2) Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym (§ 952): 1.200.000 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały)

3. WYDATKI OGÓŁEM: 66.603.784 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 60.497.585 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych:48.964.680 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:37.022.111 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:11.942.569 zł;w tym: rezerwy ogólne i celowe:448.598 zł,z tego: (rezerwa ogólna:169.072 zł;rezerwy celowe:279.526 zł)

b) dotacje na zadania bieżące:5.942.979zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego:1.047.776 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych:1.955.214 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:2.899.365 zł

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2013:115.200

f) wydatki na obsługę długu powiatu:620.147 zł

2) Wydatki majątkowe: 6.106.199 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 5.381.941 zł; wtym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:3.817.941 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 724.258 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu:29.580 zł

- dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:147.277 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:50.000 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały)

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 3.551.559 zł; z tego:

1) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2008 r.:760.008 zł,

2) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.:1.112.982 zł,

3) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.:587.367 zł,

4) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.:805.488 zł

5) Spłata w 2013 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.:285.714 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały)

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2013 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2013 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2013

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2013 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2013 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2013

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXII/302/13
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Plan rozchodów budżetu Powiatu na rok 2013

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »