| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/443/14 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645 i z 2014 r. poz. 379) art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-5 i pkt 7, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235 ust. 1-3, art. 236 ust. 1-4, art. 242, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379 ) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 398.346 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 48.346 zł

a) w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 48.346 zł

1) dochody bieżące o kwotę 48.346 zł; z tego:

- w § 2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 41.094 zł

- w § 2009 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 7.252 zł

2) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 350.000 zł

a) w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 350.000 zł

1) dochody bieżące o kwotę 350.000 zł; z tego:

- w § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 350.000 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 1.510.115 zł

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 7.503 zł

a) w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 7.503 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 7.503 zł; z tego:

- w § 6630 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.503 zł

2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.488.990 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.488.990 zł

1) dochody majątkowe o kwotę 1.488.990 zł; z tego:

- w § 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.488.990 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 5.500 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 5.500 zł

1) dochody bieżące o kwotę 5.500 zł; z tego:

- w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.500 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 6.272 zł

a) w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 6.272 zł

1) dochody bieżące o kwotę 6.272 zł; z tego:

- w § 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 6.272 zł

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.850 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 1.850 zł

1) dochody bieżące o kwotę 1.850 zł; z tego:

- w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.850 zł

§ 2. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 360.351 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 51.078 zł

a) w rozdziale 75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej o kwotę 51.078 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 51.078 zł; z tego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu o kwotę 51.078 zł; z tego: (8) o kwotę 41.094 zł, (9) o kwotę 9.984 zł

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.721 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.721 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.721 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.721 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 2.721 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 151.332 zł

a) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność o kwotę 151.332 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 151.332 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 151.332 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 151.332 zł

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 154.000 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 154.000 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 154.000 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 154.000 zł; z tego: (w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 154.000 zł)

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 120

a) w rozdziale 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 120

1) wydatki bieżące o kwotę 120 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 120

6) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.100 zł

a) w rozdziale 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1.100 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.100 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.100 zł; z tego: (w § 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 1.100 zł)

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu na rok 2014 ogółem o kwotę 1.506.537 zł

1) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 9.229 zł

a) w rozdziale 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych o kwotę 9.229 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 9.229 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.229 zł; z tego: (w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 9.229 zł)

2) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.128.998 zł

a) w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.128.998 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 1.128.998 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.128.998 zł; z tego: (w § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.128.998 zł)

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 52.015 zł

a) w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 52.015 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 52.015 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 52.015 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.780 zł; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 24.235 zł

4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.721 zł

a) w rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.721 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 2.721 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.721 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.721 zł

5) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 62.095 zł

a) w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 23.566 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 23.566 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 23.566 zł; z tego: (w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 23.566 zł)

b) w rozdziale 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 9.416 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 9.416 zł; z tego:

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.416 zł; z tego: (w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 9.416 zł)

c) w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 28.593 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 28.593 zł; z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 23.193 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18.300 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 18.300 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.893 zł; z tego: (w § 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 4.893 zł)

b) wydatki majątkowe o kwotę 5.400 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.400 zł; z tego: (w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.400 zł)

d) w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 400

1) wydatki bieżące o kwotę 400 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 400 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 400

e) w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 120

1) wydatki bieżące o kwotę 120 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 120 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 120

6) w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 160.272 zł

a) w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 154.000 zł

1) wydatki ogółem o kwotę 154.000 zł; z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 97.000 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 97.000 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 97.000 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 57.000 zł; z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 57.000 zł; z tego: (w § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 57.000 zł)

b) w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 6.272 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 6.272 zł; z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.272 zł

7) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 91.207 zł

a) w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 1.450 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 1.450 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.450 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 1.450 zł

b) w rozdziale 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne o kwotę 15.867 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 15.867 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.867 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 15.867 zł

c) w rozdziale 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 73.180 zł

1) wydatki bieżące o kwotę 73.180 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 71.936 zł; z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.599 zł; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 30.337 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.244 zł

d) w rozdziale 85495 - Pozostała działalność o kwotę 710

1) wydatki bieżące o kwotę 710 zł; z tego:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 710 zł; z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 710

§ 3. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN PLANOWANEGO WYNIKU BUDŻETU POWIATU

- Zwiększa się planowany na rok 2014 wynik budżetu powiatu - deficyt budżetu o kwotę 34.417 zł, z kwoty 2.305.866 zł do 2.340.283 zł.

- Planowany w wysokości 2.340.283 zł deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie w kwocie 1.861.937 zł przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat, w kwocie 478.346 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

§ 4. DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W PLANIE PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU

1) Zwiększa się plan przychodów budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2014 ogółem o kwotę 34.417 zł; z tego:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 34.417 zł

§ 5. PO ZMIANACH BUDŻET POWIATU STRZELECKIEGO NA ROK 2014 WYNOSI

1. DOCHODY OGÓŁEM: 68.381.957 zł; z tego:

1) Dochody bieżące: 64.727.125 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.349.944 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały)

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3: 1.405.516 zł

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 143.652 zł

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 13.000 zł

e) dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 331.000 zł

2) Dochody majątkowe: 3.654.832 zł; w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 252.000 zł

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 0 zł

c) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 265.000 zł

2. PRZYCHODY OGÓŁEM: 5.196.346 zł; z tego:

1) Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931): 4.718.000 zł

2) Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950): 478.346 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały)

3. WYDATKI OGÓŁEM: 70.722.240 zł; z tego:

1) Wydatki bieżące: 61.669.653 zł; w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 49.638.566 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 36.539.161 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 13.099.405 zł; w tym: rezerwy ogółem: 1.015.476 zł, z tego: (rezerwa ogólna: 352.561 zł; rezerwy celowe: 662.915 zł)

b) dotacje na zadania bieżące: 7.603.081 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 940.495 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały)

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.228.405 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 1.696.426 zł

- (Zgodnie z Załącznikami Nr 6a i 6b do niniejszej Uchwały)

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku 2014: 153.600 zł

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 349.575 zł

2) Wydatki majątkowe: 9.052.587 zł; z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 5.997.998 zł; w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 90.000 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe 3.054.589 zł; w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 36.848 zł

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych: 16.500 zł

- (Zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały)

4. ROZCHODY OGÓŁEM: 2.856.063 zł; z tego:

1) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2009 r.: 1.112.982 zł

2) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2010 r.: 587.367 zł

3) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2011 r.: 720.000 zł

4) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2012 r.: 285.714 zł

5) Spłata w 2014 r. rat kredytu (§ 992) zaciągniętego w 2013 r.: 150.000 zł

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje na rok budżetowy 2014 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2014 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2014 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2014

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2014 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2014 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/443/14
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2014

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »