| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/8/14 Rady Miejskiej w Leśnicy

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz.645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379 i poz.1072), art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz.379, poz.911 i poz.1146), Rada Miejska w Leśnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 103.000,00 zł, z tego:

- dział 600 Transport i łączność - 7.210,00 zł, w tym:

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 827,00 zł, w tym: dochody bieżące - 827,00 zł (-rozdział 60095 Pozostała działalność w tym: opłata za korzystanie z przystanków autobusowych - 827,00 zł )

- § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 4.000,00 zł (-rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w tym: kara umowna - 4.000,00 zł )

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2.383,00 zł, w tym: dochody bieżące - 2.383,00 zł (-rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym: odszkodowanie za słup oświetleniowy - 2.383,00 zł )

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 22.890,00 zł, w tym:

- § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 40,00 zł, w tym: dochody bieżące - 40,00 zł (-rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: odszkodowanie za bezumowne użytkowanie działki - 40,00 zł )

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 22.850,00 zł, w tym: dochody bieżące - 22.850,00 zł (-rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: odszkodowanie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 22.850,00 zł )

- dział 750 Administracja publiczna - 17,00 zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 17,00 zł, w tym: dochody bieżące - 17,00 zł (-rozdział 75095 Pozostała działalność w tym: rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot niewykorzystanej zaliczki przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. w sprawie egzekucyjnej - 17,00 zł )

- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 264,00 zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 264,00 zł, w tym: dochody bieżące - 264,00 zł (-rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot składki ubezpieczeniowej za samochód specjalistyczny pożarniczy - 264,00 zł )

- dział 756Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 65.000,00 zł, w tym:

- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 7.000,00 zł (-rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób prawnych - 7.000,00 zł )

- § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 10.000,00 zł (-rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: podatek od działalności gospodarczej - 10.000,00 zł )

- § 0360 Podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 10.000,00 zł (-rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: podatek od spadków i darowizn - 10.000,00 zł )

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 25.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 25.000,-zł (-rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: podatek od spadków i darowizn - 25.000,00 zł )

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 13.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 13.000,00 zł (-rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: odsetki od osób prawnych - 2.000,00 zł, -rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym: odsetki od osób fizycznych - 11.000,00 zł )

- dział 758Różne rozliczenia - 327,00 zł, w tym:

- § 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 327,00 zł, w tym: dochody bieżące - 327,00 zł (-rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe w tym: część odsetki od pożyczki udzielonej LOKiR w Leśnicy - 327,00 zł )

- dział 801Oświata i wychowanie - 6.204,00 zł, w tym:

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 4.204,00 zł, w tym: dochody bieżące - 4.204,00 zł (-rozdział 80104 Przedszkola w tym: zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczęszczanie dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli w naszej gminie - 4.204,00 zł )

- § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 2.000,00 zł (-rozdział 80132 Szkoły artystyczne w tym: środki na zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy - 2.000,00 zł )

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.088,00 zł, w tym:

- § 0920 Pozostałe odsetki 1.088,00 zł, w tym: dochody bieżące - 1.088,00 zł (-rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: odsetki z depozytu sądowego - 1.088,00 zł )

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 101.000,00 zł, z tego:

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 101.000,00 zł, w tym:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat 101.000,00 zł, w tym: dochody bieżące - 101.000,00 zł (-rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym: wpływy z tytułu opłat i kar - 101.000,00 zł )

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.010,00 zł, z tego:

- dział 801Oświata i wychowanie - 2.010,00 zł, w tym:

- rozdział 80132 Szkoły artystyczne -2.010,00 zł, w tym:

- zakup reprezentacyjnych kurtek dla członków Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Leśnicy - 2.010,00 zł, w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 2.010,00 zł, w tym: - dotacja celowa z powiatu - 2.000,00 zł, środki budżetu gminy - 10,00 zł

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10,00 zł, z tego:

- dział 801Oświata i wychowanie - 10,00 zł, w tym:

- rozdział 80195 Pozostała działalność -10,00 zł, w tym:

- realizacja innowacyjnych form kształcenia przez placówki oświatowe - 10,00 zł - w tym: wydatki bieżące - § 4210 - 10,0 zł

§ 5. Zwiększa się plan kosztów o kwotę 67.500,00 zł i zmniejsza się plan kosztów o kwotę 67.500,00 złzakładu budżetowego, w tym: Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, z tego:

I. Zwiększenie kosztów o kwotę 67.500,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące67.500,00 zł, z tego:

- dział 400 rozdział 40002 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe +500,00 zł

- dział 400 rozdział 40002 § 4300 - zakup usług pozostałych +20.000,00 zł

- dział 600 rozdział 60095 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia +5.000,00 zł

- dział 700 rozdział 70001 § 4300 - zakup usług pozostałych +30.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników +5.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe +1.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 4300 - zakup usług pozostałych +6.000,00 zł

- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane +6.500,00 zł

II. Zmniejszenie kosztów o kwotę 67.500,00 zł, z tego:

- wydatki majątkowe61.000,00 zł, z tego:

- dział 400 rozdział 40002 § 6080 - wydatki na zakupy inwestycyjne sam.zakł.budż. -55.000,00 zł w tym:

- zakup dwóch pomp głębinowych na ujęciu wody w Porębie - do studni nr 4 i 4b -25.000,00 zł

- wymiana sterowania pracą pomp głębinowych na ujęciu wody w Zalesiu Śl. -30.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90001 § 6070 - wydatki inwestycyjne sam.zakł.budż. -6.000,00 zł w tym:

- modernizacja sterowania wraz z podłączeniem do systemu monitoringu przepompowni ścieków w Górze Św. Anny ul. Leśna -6.000,00 zł

- wydatki bieżące6.500,00 zł, z tego:

- dział 900 rozdział 90095 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników -5.000,00 zł

- dział 900 rozdział 90095 § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe -1.500,00 zł

- w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane -6.500,-zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnicy.

§ 7. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w mieście Leśnica i sołectwach.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Froń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »