| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r., poz. 87, poz. 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXX/316/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r., poz. 1116).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie


Piotr Czok


Załącznik do Uchwały Nr XII/97/2015
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia 16 września 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

a) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

b) szkło;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

d) odpady zielone;

e) przeterminowane leki i chemikalia;

f) zużyte baterie i akumulatory;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

i) odpady budowlane i rozbiórkowe;

j) zużyte opony;

k) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

- w sposób określony w rozdziale 3.

2) przekazywanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;

3) zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinny być uprzątane w sposób nie utrudniający ruchu pieszego oraz nie zagrażający pojazdom.

§ 3. 1. Na terenie nieruchomości poza myjniami i warsztatami naprawczymi mycie i naprawy pojazdów samochodowych mogą być wykonywane, z zastrzeżeniem ust. 2, pod warunkiem:

1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku jej braku, do szczelnego zbiornika bezodpływowego;

2) zbierania i przekazywania powstających w wyniku naprawy odpadów odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;

3) prowadzenia prac wyłącznie w miejscach, w których prace te nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.

2. Na terenach służących do użytku publicznego obowiązuje zakaz wykonywania napraw i mycia pojazdów samochodowych.

Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 4. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) na zmieszane odpady komunalne:

a) pojemniki o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów;

b) kontenery o pojemności od 4 m3 do 10 m3;

c) kosze uliczne o pojemności od 10 litrów do 50 litrów;

2) na selektywnie zbierane frakcje odpadów:

a) worki o pojemności od 80 litrów do 120 litrów;

b) pojemniki o pojemności od 110 litrów do 1100 litrów;

c) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3;

d) big-bagi o przeznaczeniu i pojemności dostosowanej do rodzaju i ilości odpadów.

2. Dla poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:

1) żółtym, z przeznaczeniem na papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

2) zielonym, z przeznaczeniem na szkło.

3. Pojemniki, kontenery lub worki na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać oznaczenia określające frakcję zbieranych w nich odpadów.

4. Pojemniki oraz kontenery do zbierania odpadów powinny spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności oraz w rozporządzeniach i normach zharmonizowanych, o których mowa w tej ustawie.

§ 5. Ustala się minimalną sumaryczną pojemność pojemników, rozumianych również jako kontenery lub worki, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 120 litrów na 1 mieszkańca na miesiąc;

2) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:

a) w miejscu pracy - 10 litrów na 1 pracownika na tydzień;

b) w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach - 3 litry na 1 ucznia lub dziecko na tydzień;

c) w hotelach, motelach, pensjonatach - 10 litrów na 1 łóżko na tydzień;

d) w lokalach gastronomicznych - 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne na tydzień;

e) w ulicznym punkcie szybkiej konsumpcji - 120 litrów na tydzień;

f) w lokalach handlowych - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni handlowej na tydzień;

g) w ogrodach działkowych:

- 15 litrów na 1 działkę na tydzień w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku;

- 5 litrów na 1 działkę na tydzień w pozostałym okresie każdego roku;

h) na targowiskach, giełdach, w halach targowych - 20 litrów na 1 miejsce handlowe na tydzień;

i) na cmentarzach 1 litr na 1 nagrobek na tydzień.

§ 6. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na drogach publicznych, wzdłuż których znajdują się ciągi piesze:

1) w terenie niezabudowanym - pojemniki o pojemności 10 litrów usytuowane w odległości maksymalnie co 2 km pojemnik od pojemnika;

2) w terenie zabudowanym - pojemniki o pojemności 10 litrów usytuowane w odległości maksymalnie co 300 m pojemnik od pojemnika.

§ 7. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, w taki sposób aby pojemniki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadu.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony należy zbierać w przeznaczonych do tego miejscach na terenie nieruchomości i przekazywać uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ogłoszonym harmonogramem odbierania danej frakcji odpadów lub przekazywać do wyznaczonego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników, rozumianych również jako kontenery, do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników, rozumianych również jako kontenery, w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników, rozumianych również jako kontenery, w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemników oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których:

1) zamieszkują mieszkańcy: zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowanych budynkami wielokalowymi, w których lokale mieszkalne wyposażone są w indywidualne pojemniki i worki na odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

b) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

c) odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji:

- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

d) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów:

- w okresie od października do kwietnia - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- w okresie od maja do września - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

2) zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale mieszkalne wyposażone są we wspólne dla tych lokali pojemniki na odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na tydzień;

b) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

c) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów:

- w okresie od października do kwietnia - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

- w okresie od maja do września - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;

3) nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

b) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - nie rzadziej niż jeden raz w roku.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:

1) z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale mieszkalne wyposażone są w indywidualne pojemniki i worki na odpady komunalne:

a) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w osobnym worku;

b) szkło - w osobnym worku;

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostownika przydomowego;

d) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów - w osobnym pojemniku;

e) zmieszane odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

2) z terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których lokale mieszkalne wyposażone są we wspólne dla tych lokali pojemniki na odpady komunalne:

a) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w osobnym pojemniku;

b) szkło - w osobnym pojemniku;

c) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów - w osobnym pojemniku;

d) zmieszane odpady komunalne - w osobnym pojemniku;

3) z terenów nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) papier, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w osobnym pojemniku lub worku;

b) szkło - w osobnym pojemniku lub worku;

c) żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów - w osobnym pojemniku;

d) zmieszane odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku.

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości przekazują do odbioru luzem lub w odpowiednich opakowaniach transportowych.

3. Papier, metal, tworzywo sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz mieszkańcy tych nieruchomości mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Zbiórka przeterminowanych leków może odbywać się w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach lub w punktach świadczenia usług medycznych.

§ 11. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego ustawione na tych terenach pojemniki powinny być systematycznie opróżniane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kosze uliczne ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 12. 1. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię ziemi lub do wód.

2. Nieczystości ciekłe pochodzące z opróżniania zbiorników bezodpływowych powinny być wywożone pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnych, do których nieczystości ciekłe wprowadzane są zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym selektywnym zbieraniem odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy;

2) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz papieru;

3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;

4) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie;

5) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 14. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4. Nieruchomość powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz wykluczający dostęp osób trzecich.

§ 15. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

§ 16. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z terenów przeznaczonych do użytku publicznego takich jak: parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 17. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:

1) gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.), oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.);

2) przydomowego chowu zwierząt gospodarskich wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest:

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak: hałas, odory, itp.;

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;

3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

Rozdział 7.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych;

3) zabudowane budynkami wielolokalowymi, w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni.

2. Deratyzację przeprowadza się w następujących terminach:

1) od 1 marca do 31 marca każdego roku;

2) od 1 października do 31 października każdego roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Marcin Pietrusiński

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »