| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XII/79/2015 Rady Miejskiej w Korfantowie

z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, ze zm. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1190)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 13.677,00 złotych w:

,,§ 902 - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 13.677,00 złotych."

§ 2.

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 240.118,20 złotych w:

DZ. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 80.000,00 złotych,

R. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 80.000,00 złotych,

,,§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 80.000,00 złotych,"

DZ. 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.000,00 złotych,

R. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 2.000,00 złotych,

,,§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 złotych,"

DZ. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.000,00 złotych,

R. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 5.000,00 złotych,

,,§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytuł u podatków i opłat o kwotę 5.000,00 złotych,"

DZ. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 118.468,20 złotych,

R. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.720,00 złotych,

,,§ 2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 9.720,00 złotych,"

R. 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 108.748,20 złotych,

,,§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 62.580,34 złotych,"

,,§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 46.167,86 złotych,"

DZ. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.600,00 złotych,

R. 80110 - Gimnazja o kwotę 6.600,00 złotych,

,,§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.600,00 złotych,"

R. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.000,00 złotych,

,,§ 0830 - Wpływy z usług o kwotę 4.000,00 złotych,"

DZ. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.050,00 złotych,

R. 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 1.050,00 złotych,

,,§ 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.050,00 złotych,"

DZ. 926 - Kultura fizyczna o kwotę 23.000,00 złotych,

R. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 23.000,00 złotych,

,,§ 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 23.000,00 złotych."

§ 3.

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 226.441,20 złotych w:

DZ. 600 - Transport i łączność o kwotę 19.121,20 złotych,

R. 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.500,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 2.500,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.500,00 złotych,

R. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 16.621,20 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 11.621,20 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 11.621,20 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 11.621,20 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 5.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 złotych,

DZ. 750 - Administracja publiczna o kwotę 37.000,00 złotych,

R. 75023 - Urzędy gmin o kwotę 30.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 30.000,00 złotych,

R. 75095 - Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 7.000,00 złotych,

DZ. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 20.320,00 złotych,

R. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.480,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 6.480,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.480,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 6.480,00 złotych,

R. 80110 - Gimnazja o kwotę 9.840,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 9.480,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.480,00 złotych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.600,00 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 3.240,00 złotych,

R. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 4.000,00 złotych,

Wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 złotych, z tego:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 złotych, w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 4.000,00 złotych,

DZ. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 150.000,00 złotych,

R. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 150.000,00 złotych,

Wydatki majątkowe o kwotę 150.000,00 złotych, z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 złotych.

§ 4.

W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok - "Wykaz zadań w zakresie inwestycji w 2015 roku z podziałem na: kontynuowane i nowe" wprowadza się zmiany:

Zadania nowe

LP. 26,

kolumna 5, 6, 7 kwotę 15.000,00 złotych zastępuje się kwotą 17.500,00 złotych,

LP. 29,

kolumna 5, 6, 7 kwotę 200.000,00 złotych zastępuje się kwotą 350.000,00 złotych,

dodaje się:

LP. 40 Dz. 600 Rozdz. 60016

Treść: Wykup gruntów pod budowę drogi - ul. Spacerowa w Korfantowie

Przewidywane nakłady do zakończenia inwestycji - 5.000,00 złotych,

Nakłady w 2015r. - 5.000,00 złotych,

Źródła finansowania:

- Budżet gminy - 5.000,00 złotych,

- Inne źródła - X,§ 5.

W załączniku Nr 4 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia
19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok - "Przychody i rozchody budżetu Gminy Korfantów w 2015 roku"

wprowadza się zmiany:

Przychody ogółem:

kwotę 931.709,92 złotych zastępuje się kwotą 918.032,92 złotych,

LP. 1.

kwotę 73.758,00 złotych zastępuje się kwotą 60.081,00 złotych.

§ 6.

W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia
19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok - "Dotacje udzielone w 2015 roku" wprowadza się zmiany:

Jednostki sektora finansów publicznych:

DZ. 600 R. 60014 Powiat Nyski

kwotę dotacji celowej zwiększa się o 2.500,00 złotych.

§ 7.

W załączniku Nr 8 do Uchwały Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia
19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2015 rok - "Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego" wprowadza się zmiany:

DZ. 600

R. R. 60016 zastępuje się 60014

kwotę 15.000,00 złotych zastępuje się kwotą 17.500,00 złotych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący


Ryszard Duś

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »