| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIII.78.2015 Rady Gminy Izbicko

z dnia 23 listopada 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 163, zm. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 oraz z 2015 r. poz. 693, 1240, 1310, 1607 i 1616.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Izbicko przyznawane są na zasadach określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

§ 2. Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mają:

1) osoby samotne;

2) samotnie zamieszkujące i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji;

3) rodziny w których wszyscy członkowie wymagają pomocy z powodu niepełnosprawności, przewlekłej choroby, wieku.

§ 3. Uprawnienie do przyznania usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej musi wynikać z potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim potrzeby i konieczności otrzymania takiej usługi.

§ 4. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji zdrowotnej, rodzinnej materialnej, oraz sytuacji materialnej jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz posiadanych środków finansowych w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na ten cel przeznaczonych.

§ 5. 1. Odpłatność za 1 godzinę usługi opiekuńczej ustala się w zależności od dochodu na osobę zgodnie z tabelą odpłatności stanowiącej załącznik do uchwały.

2. Podstawą określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej za dany miesiąc stanowi liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

3. Wykonanie usługi powinno być każdorazowo potwierdzane z określaniem czasu pracy osoby świadczącej usługi przez osobę korzystającą z usługi lub jej przedstawiciela.

§ 6. 1. Ustala się opłatę za 1 godzinę usługi opiekuńczej w wysokości 14,00 zł.

2. Ustala się odpłatność za 1 godzinę specjalistycznej usługi opiekuńczej w wysokości 20,00 zł.

§ 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Izbicku może w przypadku odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dokonać częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w następujących sytuacjach:

1) Konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej,

2) Konieczność ponoszenia wysokich opłat związanych:

a) z potrzebami mieszkaniowymi;

b) procesem leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych.

3) Zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej.

§ 8. 1. Należność za świadczone usługi opiekuńcze winna być wpłacana miesięcznie do 10 dnia następnego miesiąca z dołu do kasy lub na konto Urzędu Gminy w Izbicku.

2. Wykonanie usługi powinno być każdorazowo potwierdzane z określeniem czasu pracy osoby świadczącej usługi przez osobę korzystającą z usługi lub jej przedstawiciela.

§ 9. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze za m-c w którym nastąpił zgon świadczeniobiorcy.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXIII/148/ 2013 Rady Gminy w Izbicku z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy Izbicko


Henryk Zettelmann


Załącznik do Uchwały Nr XIII.78.2015
Rady Gminy Izbicko
z dnia 23 listopada 2015 r.

Tabela odpłatności za usługi

Lp.

% dochodu netto na osoby samotnie gospodarujące lub przypadającej na osobę w rodzinie na podst.art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności osoby samotnie gospodarującej w % ustalone od ceny usługi za godzinę

Wskaźniki odpłatności rodziny w % ustalone od ceny usługi za godzinę

1.

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

2.

powyżej 100 % do 150 %

5 %

10 %

3.

powyżej 150 % do 200 %

10 %

20 %

4.

powyżej 200 % do 250 %

20 %

30 %

5.

powyżej 250 % do 300 %

40 %

50 %

6.

powyżej 300 %

100 %

100 %

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »