| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/138/10 Rady Gminy Moskorzew

z dnia 20 sierpnia 2010r.

w sprawie: przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978r. Nr 31 poz. 130 z późn. zmianami) po zasięgnięciu opinii Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się znaki herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew według załączników od 1 - 6 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Herb, flaga, baner i pieczęć Gminy Moskorzew stanowią własność Gminy i podlegają ochronie jako dobra osobiste Gminy.

2. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do podejmowania decyzji w sprawie używania wizerunku herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew.

§ 3. 1. Prawo do używania herbu, flagi, baneru i pieczęci przysługuje Organom Gminy i jednostkom organizacyjnym oraz jednostkom pomocniczym do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

2. Herb, flaga i baner mogą być umieszczane:

1) na budynku stanowiącym siedzibę organów Gminy i Urzędu Gminy,

2) w sali obrad Rady Gminy, pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych,

3) na gminnych budynkach użyteczności publicznej,

4) na emblematach, drukach urzędowych organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych Gminy,

5) na stronach internetowych Gminy,

6) na materiałach promocyjnych Gminy,

7) w innych miejscach za zgodą Wójta.

3. Podmioty wymienione w ust. 1 mogą używać herbu, flagi, baneru i pieczęci nieodpłatnie.

§ 4. 1. Zgodę na nieodpłatne używanie herbu, flagi, baneru Gminy Moskorzew w celach niekomercyjnych mogą uzyskać także instytucje, organizacje, osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność o szczególnym charakterze dla mieszkańców Gminy Moskorzew.

2. Wnioski w sprawie uzyskania zgody o której stanowi ust. 1 winny określać sposób używania herbu, flagi, baneru, czasie i miejscu ich używania.

3. Wójt Gminy może cofnąć zgodę na używanie herbu, flagi, baneru Gminy jeżeli używane są niezgodnie z warunkami określonymi w zgodzie na ich używanie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Moskorzew


Zenon Kułaga


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/138/10
Rady Gminy Moskorzew
z dnia 20 sierpnia 2010 r.

infoRgrafika


Uzasadnienie

Projekty herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Moskorzew zostały pozytywnie przyjęte przez radnych i zaakceptowane na sesji w dniu 29 czerwca 2009r. uchwałą Nr XXIV/100/09.

Następnie projekty symboli przesłano wraz ze Studium Historyczno - Heraldycznym Gminy Moskorzew do zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, która zaopiniowała pozytywnie symbole, wnosząc niewielkie uwagi, które wykonawca projektów naniósł.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »