| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/71/2010 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej

z dnia 23 września 2010r.

w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Przychodnie Miejskie" w Skarżysku-Kamiennej

Na podstwie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit . h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art. 36, 43, 53a i 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 14 poz. 89, ze zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Przekształca się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Aptecznej 7, przez ograniczenie działalności w zakresie udzielanych świadczeń medycznych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez likwidację Przychodni Rejonowej Nr 1 przy ul. 1-go Maja 65 z dniem 31 grudnia 2010r.

§ 2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości w tym zakresie zapewni niepubliczny zoz powstały w miejsce zlikwidowanej przychodni w tej samej siedzibie począwszy od dnia 1 stycznia 2011r.

§ 3. 1. Mienie likwidowanej Przychodni Rejonowej nr 1 pozostaje majątkiem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.

2. Zbycie, wynajęcie lub wydzierżawienie mienia, użytkowanego przez likwidowaną Przychodnię Rejonową nr 1, na rzecz podmiotu określonego w § 2 uchwały, nastąpi na zasadach określonych w Uchwale Nr 2/10/2001 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 28.02.2001r. w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn, obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SPZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej oraz Uchwały nr XXXI/148/2008 z dnia 23 grudnia 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjmowania darowizn, obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SPZOZ „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.

3. Pracownicy przychodni zostaną przejęci zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” a nowym pracodawcą.

§ 4. 1. Czynności związane z likwidacją Przychodni Rejonowej nr 1 w Skarżysku-Kamiennej wykonywać będzie Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej.

2. Dzień rozpoczęcia przekształcenia SPZOZ i tym samym rozpoczęcia likwidacji Przychodni Rejonowej nr 1 ustala się na 1 października 2010 r.

§ 5. Zakończenie działalności Przychodni Rejonowej nr 1 nastąpi z dniem 31 grudnia 2010 roku czyli z dniem zakończenia przekształcenia SPZOZ "Przychodnie Miejskie".

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXI/150/2008 z dnia 23 grudnia 2008r.w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Bogusław Ciok


Uzasadnienie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” w Skarżysku-Kamiennej jest zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej. Zadania zakładu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizują wchodzące w skład jego struktury jednostki organizacyjne tj. Przychodnie Rejonowe: Nr 1 przy ul.1 Maja 65, Nr 2 przy ul. Legionów 104, Nr 3 przy ul. Aptecznej 7. Od chwili przejęcia SPZOZ przez Gminę tj. od 1999r. zakład borykał się z dużymi problemami finansowymi. Dzięki wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dużemu zaangażowaniu finansowemu ze strony Gminy, w roku 2007 udało się pozytywnie zakończyć proces restrukturyzacji finansowej zakładu, w wyniku czego placówka nie posiada już żadnych zobowiązań finansowych do spłaty. Obecna sytuacja finansowa jest dobra i dlatego jest to najlepszy moment na dokonanie jego przekształcenia umożliwiającego prywatyzację świadczeń medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W pierwszym etapie procesu na bazie istniejącej Przychodni Rejonowych Nr 4 powstał niepubliczny zakłady opieki zdrowotnej „Na Zielnej”, który z dniem 1 lipca 2009r. przejął świadczenie usług podstawowej opieki zdrowotnej dla mieszkańców miasta, bez ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania oraz jakości. Kontynuacja udzielanych świadczeń nastąpiła w oparciu o składniki majątkowe i pracowników, których nowy pracodawca zatrudnił na podstawie zawartego porozumienia z SPZOZ Przychodnie Miejskie, bez uszczerbku w zakresie prawnej ochrony zatrudnianych pracowników. Kolejnym etapem będzie likwidacja Przychodni Rejonowej nr 1 przy ul. 1-go Maja 65, której wszyscy pracownicy wyrazili chęć przekształcenia i podjęcia pracy w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, który zacznie działać z dniem 1 stycznia 2011r. udzielając nieprzerwanie świadczeń zdrowotnych, bez ograniczenia ich dostępności.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »