| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Łączna

z dnia 30 maja 2011r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.387,50 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 15.038.255,50 zł.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 376.387,50 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 17.172.255,50 zł.

§ 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 , 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:

1. § 3.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 134 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

2. 1) kredytów w kwocie 1.926.415 zł

3. 2) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 207 585 zł

4. 2. Przychody budżetu 3 247 585 zł, rozchody 1 113 585 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się zapisy § 10 ust.1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie ”sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 926 415 zł, w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p w kwocie – 1 040 000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »