| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/68/2011 Rady Powiatu w Starachowicach

z dnia 28 czerwca 2011r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych w szkolach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 42 ust. 7 pkt 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Brak treści

1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru czasu pracy dla nauczycieli szkół i placówek, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego:

1) nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze, dla których plan zajęć wynikający z planów nauczania lub organizacji pracy placówek, w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydaktycznych, zobowiązani są do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin tak, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w roku szkolnym odpowiadał wymiarowi zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, chyba że nauczyciel wyrazi zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela;

2) godziny zrealizowane powyżej pensum ustalonego według zapisów pkt. 1 są godzinami ponadwymiarowymi dla tych nauczycieli;

3) dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono różną liczbę godzin w poszczególnych okresach roku szkolnego, przekraczającą w ciągu roku szkolnego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć;

4) dla nauczycieli wymienionych w pkt 3 ustala się średni wymiar godzin zajęć i roczne rozliczenie godzin zajęć;

5) nauczycielom, zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

2. Przez średni wymiar godzin należy rozumieć iloraz planowanej łącznej liczby godzin zajęć nauczyciela w roku szkolnym i liczby tygodni zajęć.

3. Przyjmuje się dla celów rozliczeniowych następującą liczbę tygodni zajęć szkolnych:

1) 38 tygodni w roku szkolnym w szkołach i placówkach, w których przewidziane są ferie szkolne;

2) 52 tygodnie w roku szkolnym w placówkach, w których nie przewidziano ferii szkolnych;

3) 30 tygodni w klasach programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych;

4) 34 tygodnie w klasach realizujących miesięczną praktykę zawodową.

4. Plan zajęć dla nauczycieli wymienionych w ust. 1 powinien być podany przed początkiem roku szkolnego, z potwierdzeniem przez nauczyciela przyjęcia tej informacji do wiadomości. Plan ten ma zawierać informację o przydzielonych godzinach zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego i wyliczoną dla nauczyciela średnią ilość godzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/169/2000 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2000 roku w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jan Wzorek


Uzasadnienie

Niniejsza uchwała doprecyzowuje zapisy określające zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, mających różny plan zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego. Określone w uchwale zasady będą pomocne w ujednoliceniu ustalenia wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego zatrudnionych we wszystkich szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Starachowicki. Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały było zasadne.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »