| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 8/II/10 Rady Gminy w Mniowie

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy w Mniowie uchwala, co następuje:

§ 1. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów budżetowych określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 7 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 rok ” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 13 „Dotacje celowe w 2010 r.” do uchwały Nr 3/XLIX/10 Rady Gminy w Mniowie z dnia 25 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mniów na rok 2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 10 955 545 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 0,00 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie - 9 260 000zł,

3) pożyczek w kwocie - 1.091.582 zł ,

4) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0,00 zł,

5) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,

6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 603 963 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 13.495.545 zł, rozchody w wysokości 2.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 3 000 000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10 351 582 zł;

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1.091.582 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2 540 000 zł

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 196.872 zł

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 091 582 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 3 000 000 zł,

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości - 3 000 000 zł.

b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 10.351.582 zł

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 1.091.582 zł

c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – w kwocie 2.540.000 zł

w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /emitowane/ w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii europejskiej – w kwocie 196.872 zł

d) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.091.582 zł

§ 6. Budżet gminy po zmianach globalna kwota:

- dochodów budżetowych – 33.060.903 zł

- wydatków budżetowych – 44.016.448 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 8/II/10
Rady Gminy w Mniowie
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »