| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/97/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie

z dnia 2 grudnia 2011r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z   2005 r. Nr 172, poz. 1441; z   2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z   2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z   2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) i   art. 5   ust. 1   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z   2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) zarządza się co następuje:  

§   1.   Zwalnia się od podatku od nieruchomości:  

1)   budynki lub ich części, budowle oraz grunty zajęte przez jednostki organizacyjne: działające w   formie jednostek budżetowych i   samorządowych, zakładów budżetowych, związane z   realizacją zadań określonych w   art. 7   ustawy z   dnia 8   marca 1990r o   samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.),   za wyjątkiem   :  

a)   budynków lub ich części, lokali i   gruntów zajętych na cele mieszkaniowe,  

2)   budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej w   rozumieniu ustawy o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z   2009r. Nr 175, poz. 1362 z   późn. zm.)  

3)                 budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej prowadzonej w   formie świetlic, domów kultury i   bibliotek, o   których mowa w   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 25 października 1991r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 13, pow. 123 z   późn. zm.), wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami.  

4)   budynki, budowle i   grunty o   charakterze ogólnodostępnym zajęte na prowadzenie zadań z   zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i   rekreację ruchową oraz wykorzystywane przez stowarzyszenia na potrzeby wyłącznie, w   zakresie prowadzonej działalności statutowej w   rozumieniu ustawy o   sporcie z   dnia 25 czerwca 2010r. (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 127, poz. 857 ), i   wykorzystywane na stadiony, boiska, hale sportowe.  

5)   budynki lub ich części i   budowle wraz z   gruntami wykorzystywane na potrzeby instytucji ochrony przeciwpożarowej zgodnie z   ustawą o   ochronie przeciwpożarowej z   dnia 24 sierpnia 1991 t.j. Dz.U. z   2009r., Nr 173, poz. 1380 z   późn. zm.), za wyjątkiem budynków lub ich części, budowli i   gruntów wynajmowanych bądź wydzierżawionych przez te instytucje osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej,  

6)   budynki lub ich części wykorzystywane na cele związane z   ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i   porządku publicznego realizowane na podstawie ustawy z   dnia 6   kwietnia 1990r. o   Policji (t.j. Dz.U. z   2007r. Nr 43, poz. 277 z   późn. zm.) wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami,  

7)   budynki, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w   wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w   rozumieniu ustawy z   dnia 7   czerwca 2011r. o   zbiorowym zaopatrzeniu w   wode i   zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. DZ.U. z   2006r. Nr 123, poz. 858 z   póżn. zm.), wraz z   gruntami związanymi z   tymi budynkami lub budowlami.  

8)   Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki stanowiące mienie komunalne nie oddane w   posiadanie zależne osobom trzecim.  

§   2.   Zwolnienia o   których mowa w   pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nie obejmują budynków i   gruntów związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   obowiązuje od dnia 01 stycznia 2012 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Marianna   Gierczak

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Dwojewski

Prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »