| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 15/131/12 Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 31 sierpnia 2012r.

wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Małogoszcz

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt. 8, art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym /Dz. U. z   2001r.Nr 142 poz.1591 tj. z   późn. zm./ w   związku z   art.30 ust. 6  
i   6a ,art. 49 ust.2, art.54 ust.7 i   art. 91 d pkt. 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z   2006 r. Nr 97 poz. 674 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   w   związku z   art. 5   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U.2011. 197.117 z   późń.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr19/152/09 Rady Miejskiej w   Małogoszczu z   dnia 12 marca 2009 r. w   sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, obliczania i   wypłacania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli: dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i   wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i   warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w   szkołach i   przedszkolach prowadzonych przez Gminę Małogoszcz wprowadza się następujące zmiany:  

1.   § 4     ust. 3   otrzymuje brzmienie: „ 3. Dodatek motywacyjny przyznaje się w   wysokości nie niższej niż 7% i   nie wyższej niż 30 % wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego’’.  

2.   § 4   ust. 5   otrzymuje brzmienie: ,, 5. Wysokość środków na dodatki motywacyjne w   danej placówce ustala się na 7   % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ".  

3.   W § 5   „Tabela dodatków funkcyjnych” otrzymuje brzmienie:  

 

Tabela dodatków funkcyjnych  

Lp. Stanowisko  

Miesięcznie od-do w   złotych  

1.Przedszkola:  

a. dyrektor przedszkola czynnego ponad 5   godzin dziennie  

250-400  

b. wychowawca  

120  

c. opiekun stażu  

35  

2. Szkoły ( zespoły szkół)  

 

a. dyrektor szkoły ( zespołu szkół ) liczącej:  

 

- do 6   oddziałów  

250-500  

- 7-12 oddziałów  

300-550  

- 13 i   więcej oddziałów  

350-1000  

b. wicedyrektor szkoły ( zespołu szkół )  

300-600  

c. wychowawca  

 

- do 15 uczniów  

120  

- od 16 do 19 uczniów  

180  

- od 20 ucznów wzwyż  

240  

d. opiekun stażu doradca medyczny  

35  

4.   .   W § 12 ust.2 otrzymuje brzmienie: ,,Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w   zależności od liczby osób w     rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:  

a)   przy 1   osobie w   rodzinie – 1   zł,  

b)   przy 2   i   więcej osób – 2   zł.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Małogoszcz.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od 1   września 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Adam   Świerczyński

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Business Media Software Solutions

Firma zajmuje się zastosowaniem nowoczesnych technologii w procesie nauczania, komunikacji w biznesie i e-learningu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »