| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/119/2012 Rady Miejskiej w Wąchocku

z dnia 28 września 2012r.

w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz 1591, z   późn. zm.) i   art. 5   ust. 5   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tj.Dz. U. 2010 Nr 234 poz.1536 ze zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

Określa się szczegółowy sposób konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w   formie uchwały , w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i   podmiotów.  

§ 2.  

W konsultacjach projektów uchwał, o   których mowa w   § 1, mogą brać udział organizacje pozarządowe i   podmioty wymienione w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   pożytku publicznym i   o wolontariacie, których określony w   statucie obszar działania obejmuje teren Gminy Wąchock, zwane dalej „organizacjami”.  

§ 3.  

Konsultacje przeprowadza się w   celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i   uwag do projektów uchwał Rady Miejskiej przygotowanych w   trybie i   na zasadach określonych w   Statucie Gminy.  

§ 4.  

1.   Decyzję w   sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz w   drodze zarządzenia.  

2.   Zarządzenie, o   którym mowa w   ust. 1, powinno określać:  

a)   przedmiot i   cel konsultacji;  

b)   czas rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji, który nie może być krótszy niż 14 dni;  

c)   sposób rozpoczęcia i   zakończenia konsultacji.  

§ 5.  

1.   Konsultacje odbywają się poprzez złożenie na piśmie przez uprawione organizacje opinii i   uwag w   sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany w   ogłoszeniu albo bezpośrednio w   sekretariacie Urzędu Miasta i   Gminy.  

2.   W razie potrzeby, konsultacje mogą odbyć się w   formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta i   Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej z   zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w   szczególności: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki.  

3.   O wyborze sposobu przeprowadzenia konsultacji decyduje Burmistrz.  

§ 6.  

1.   Informacje o   poddaniu projektu uchwały Rady Miejskiej pod konsultacje oraz o   sposobie i   terminie ich przeprowadzenia zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta i   Gminy Wąchock oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.  

2.   Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia w   Urzędzie Miasta i   Gminy w   Wąchocku.  

§ 7.  

1.   Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłoszenia opinii i   uwag do projektu uchwały na piśmie, w   terminie wskazanym w   ogłoszeniu.  

2.   Nieprzedstawienie w   wyznaczonym terminie opinii i   uwag oznacza akceptację rozwiązań i   regulacji zaproponowanych w   projekcie uchwały i   rezygnację z   przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska.  

§ 8.  

1.   Z przebiegu konsultacji sporządza się informację odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz ich wynik. Informację zatwierdzoną przez Burmistrza, dołącza się do projektu uchwały w   celu przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej.  

2.   Informację o   wynikach konsultacji podaje się niezwłocznie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w   sposób określony w   § 6   ust. 1   uchwały.  

§ 9.  

1.   Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w   nich organizacji.  

2.   Konsultacje mają charakter opiniodawczy a   ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy.  

§ 10.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Wąchock.  

§ 11.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Wąchocku  


mgr inż.   Robert   Janus

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »